Mens du må ta buss, jobber vi for en bedre toghverdag

I påsken, i sommer og flere helger stenger vi for togtrafikk på Østlandet. Det gjør vi slik at vi kan forbedre og utvikle jernbanen som det mest bærekraftige og effektive transportmidlet.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 16. februar 2022 klokken 18:35

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Oversiktsbilde over en jernbanestasjon med skinner og plattform

Mandag 8. august åpner alle plattformer og servicetilbud på nye Ski stasjon for publikum, og fra desember kjører togene gjennom den lange tunnelen på Follobanen. Foto: Nicolas Tourrenc/Bane NOR

Det er i første rekke Østfoldbanen, Dovrebanen mellom Gardermoen og Hamar, samt strekningen fra Asker gjennom Drammen som får lange togfrie perioder i år. Du finner mer informasjon lenger ned i saken.

Fornyer og utvikler

Victor Hansen, som er direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR, framhever to grunner til at jobbene som gjøres er viktige:

– Vi fornyer og forbedrer de tekniske anleggene våre for å få færre feil som påvirker togtrafikken, og for å sikre at det alltid er trygt å ta toget. Dessuten bygger vi nytt – nye dobbeltspor og bedre stasjoner som bidrar til flere tog, bedre punktlighet og kortere reisetid på hovedstrekningene våre, sier han.

Når blir Bane NOR ferdige med buss for tog om sommeren?

– Vi blir aldri helt ferdige! Med over tusen tog i døgnet gjennom Oslo S, er slitasjen på tekniske anlegg stor. Det vil alltid være behov for vedlikehold og fornyelse som vi ikke kan gjøre når togene kjører. Og også i fremtiden vil bygging av nye dobbeltspor og andre prosjekter bety at eksisterende anlegg må tilpasses og bygges om, svarer Victor Hansen.

– Påsken og sommeren bruker vi til de store jobbene som ikke vi ikke rekker ellers. Da er det færrest som reiser. Likevel blir mange berørt, men man kan trøste seg med at disse ulempene er en investering i en pålitelig og moderne jernbane for tiårene som kommer. Og på sikt vil omfanget av togfrie perioder bli mindre, fortsetter han.

Hva vil du si til de som må ut å reise mens det er buss for tog? 

– Ta med deg litt tålmodighet! Du må regne med at reisen tar lengre tid enn med toget, og at avgangstiden kan være endret. Skaff deg informasjon om reisen på forhånd gjennom apper eller nettsider hos Entur eller togselskapene, og sett kanskje av litt tid til å orientere deg på avreisestasjonen.

Merkes med gult

Det er togselskapene som organiserer busstransporten mens togene står. Bane NORs ansvar er å tilrettelegge og gi god informasjon ved stasjonene. 

–  Vi skal gjøre det så enkelt som mulig når reisen må gå med buss. Kundeundersøkelser viser at vi er på rett vei, og vi prøver stadig å forbedre oss, sier Hansen. 

Bedre skilting og flere skjermer med informasjon om bussavgangene har kommet på plass mange steder. Bane NOR har også etablert permanente bussholdeplasser ved flere stasjoner, nå sist Stavanger og Roa, og til våren kommer en helt ny løsning i Asker etter modell fra spor 19 på Oslo S.

Ved mange mindre stasjoner går bussene fra bussholdeplasser et stykke unna, gjerne langs en hovedvei. Rundt 100 slike stasjoner fikk i fjor nye informasjonsplakater som viser hvor bussene har avgang. På bussholdeplassen finner du et permanent skilt som bekrefter at du har kommet på rett holdeplass, samt i hvilken retning bussen kjører.

– Vi bruker alltid gul farge for informasjon om buss for tog eller andre avvik fra det normale. Se etter gule skilt, plakater og flagg, oppfordrer Victor Hansen.

Ferdige i Lieråsen

På Drammenbanen avslutter Bane NOR i år en omfattende rehabilitering av 15 km dobbeltspor mellom Asker og Brakerøya. Hovedjobben har vært i Lieråsen tunnel, som er 10,7 km lang.

– Både sporet og anlegget for togenes kjørestrøm er fullstendig fornyet på hele strekningen. Tunnelen er fra 1973, og i dag passerer ca. 400 tog per døgn. Vi har sikret fjellet og rehabilitert innvendige betongkonstruksjoner, og i sum gjort en rekke tiltak for å imøtekomme dagens sikkerhetskrav og tekniske krav, forteller prosjektleder Guna Gunadasan i Bane NOR.

Arbeidene har pågått siden 2018. De lange togfrie periodene har vært viktige, men det er også jobbet mye om natten resten av året. Hovedaktiviteten i år er fornyelse av nødlys-anlegget i tunnelen.

Storjobb i Drammen

Gjennom Drammen bygger Bane NOR nytt dobbeltspor mot Vestfoldbanen. Når dette står ferdig i 2025, blir det to spor helt fram til Tønsberg og mulighet for et forbedret togtilbud.

I mellomtiden skal bl.a. sporområdet på Drammen stasjon heves og bygges helt om, med store omlegginger under togfrie perioder i 2023 og 2024. I sommer gjør vi en viktig start på dette arbeidet med å rive den delen av bybrua som går over sporene. Ny bybru blir ferdig høsten 2025. 

Follobane-innspurt

Denne sommeren skal mye gjøres ferdig på Follobanen. Etter seks uker med jobbing vil hele nye Ski stasjon stå ferdig mandag 8. august, og alle plattformer og servicetilbud åpner for publikum. Samtidig jobbes det med å koble den nye Blixtunnelen sammen med eksisterende spor både i retning Ski og Oslo S.

Utover høsten blir det testkjøring og utprøving av de tekniske anleggene i tunnelen. Etter planen kjører de første persontogene gjennom tunnelen ved ruteendringen søndag 11. desember og bruker 11 minutter mellom Oslo og Ski. 

I tillegg gjøres det på Østfoldbanen arbeid knyttet til nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad. 

Gardermoen–Hamar

Når Østfoldbanen og Drammenbanen gjenåpner, stenger strekningen Gardermoen–Hamar i fire uker fram til 5. september.

– Vi kan aldri stenge mer enn to hovedstrekninger inn mot Oslo samtidig. Det kan skape bussmangel, og logistikken rundt togtrafikken på de åpne strekningene blir vanskelig. Knapphet på maskiner og kvalifisert personell til å utføre arbeidene er også en faktor, forklarer Victor Hansen i Bane NOR.

De tekniske anleggene på Eidsvoll stasjon skal bygges om for å tilpasse stasjonen til nytt dobbeltspor, som etterpå tas i bruk fram til stasjonen sørfra. Dobbeltspor videre fra Eidsvoll og over den nye jernbanebrua på Minnesund, åpner i oktober 2023.

Mellom Kleverud i Stange og Åkersvika ved Hamar starter arbeidet med dobbeltspor for fullt i løpet av høsten og neste vinter. I august gjøres forberedende arbeid, blant annet med en anleggskulvert under dagens spor ved Stange stasjon, spor samt en ny bru over sporet på Sørli.

Innen utgangen av 2027 er det dobbeltspor helt fram til Åkersvika, og da kan strekningen Oslo–Hamar gjøres unna på 55 minutter. Da blir det også færre forsinkelser og plass til flere tog.

Viktig for punktligheten

Sist, men ikke minst gjør Bane NOR også fornyelse og vedlikehold av eksisterende anlegg en rekke steder. Dette er blant annet skinnebytte og sporvedlikehold, utskifting av sporveksler, fornyelse av anlegget for kjørestrømmen og ulike andre oppgaver på alle de stengte strekningene. Det pågår også forberedelser til innføringen av det nye, digitale signalsystemet ERTMS. 

– Målet vårt er alltid å utnytte de togfrie periodene maksimalt innenfor de rammene som settes av logistikk og tilgang på ressurser, understreker Victor Hansen.

Og når det åpner igjen, kan du da garantere at pendlerne ikke rammes av togkaos rett etterpå?

– Vi kan faktisk være litt sårbare de første dagene. Nye anlegg kan ha innkjøringsproblemer, og alt blir selvsagt ikke byttet ut. En sporveksel som har vært ute av bruk i flere uker, kan skape trøbbel når trafikken settes på igjen, sier Hansen.

– Men det jeg kan garantere, er at disse periodene med buss for tog bidrar til en bedre og mer forutsigbar toghverdag i årene som kommer. Vi har fortsatt mange gamle anlegg, men på sikt kommer antall feil til å gå ned, det lover jeg!


Publisert: 16. februar 2022 klokken 18:35

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00