I startgropa for ny togparkering på Lillehammer

På Hove nord for Lillehammer planlegger Bane NOR nye spor for parkering av tog, og nå gjøres det forberedelser med sikte på byggestart neste år. Prosjektet er viktig for å gjøre det mulig med flere avganger på Dovrebanen i fremtiden.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 22. februar 2022 klokken 12:06

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Illustrasjon i form av et kart som viser hvordan togparkeringen kan se ut

De nye sporene planlegges mellom Dovrebanen og dagens E6. Her sett fra nord mot syd. Foto: Bane NOR

– På fagspråket kalles dette et hensettingsområde, som altså rett og slett er spor der togene parkeres når de ikke er ute og kjører. Her legger vi også til rette for innvendig renhold, toalettømming m.m., sier prosjektleder Morten Berg i Bane NOR.

Ferdig i 2025

Hove ligger ca. tre kilometer nord for Lillehammer sentrum. Hensettingsområdet skal bygges mellom Dovrebanen og E6, avgrenset i nord av Fv. 2522 Storhovearmen og i syd av driftsbasen for skinnegående arbeidsmaskiner.

Det planlegges åtte spor med plass til totalt 16 togsett av typen Flirt, og det blir mulig for tog å kjøre inn på området både nordfra og sydfra. Området kan også benyttes av annet skinnegående materiell. Prosjektet medfører også noen tilpasninger knyttet til dagens driftsbase og oppgradering av kontaktledningsanlegget mellom Hove og Fåberg omformer. 

– Vi er nå i gang med grunnerverv, og vi jobber med å lage tilbudsgrunnlag for utlysning av en entreprise utpå høstparten i år. Vi tar sikte på at byggingen kan starte i løpet av 2023 og sluttføres på sensommeren 2025, opplyser Morten Berg.

Byutvikling og flere avganger

Flere hensettingsplasser er nødvendig for på sikt å gjøre det mulig med flere avganger til og fra Lillehammer og på søndre del av Dovrebanen. I dag er det noen få plasser på Lurhaugen like ved Lillehammer stasjon, i tillegg til at det kjøres tomme tog fra Lillehammer til Hamar for hensetting over natten.

I forbindelse med utbyggingen av dobbeltspor sør for Hamar, planlegges det å kjøre flere og raskere tog mellom Oslo og Innlandet.

–  Det har tidligere vært usikkerhet omkring gjennomføringen av prosjektet på Hove, men det ligger nå an til at Bane NOR prioriterer prosjektet som en del av en effektpakke for Dovrebanen, forteller Berg.   

Dette følger av en nylig inngått avtale mellom Bane NOR og Jernbanedirektoratet, som innebærer at Bane NOR i større grad selv kan bestemme hvilke tiltak som skal føre til at definerte effektmål nås og når tiltakene iverksettes.

Bane NOR vil, når prosjektet er ferdig, kunne frigi arealer på området ved Lurhaugen hvor dagens hensettingsspor ligger. Bane NOR Eiendom gått sammen med Lillehammer kommunale eiendomsselskap om å stifte et selskap (Lurhaugen Utvikling) hvor formålet er å utvikle området. Dette er et sentralt område som er kan være viktig for utviklingen av Lillehammer sentrum.

Et kart over området togparkeringen skal ligge på

Oversikt over planområdet Foto: Bane NOR


Publisert: 22. februar 2022 klokken 12:06

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00