Hva betyr «Ny rutemodell Østlandet» for de reisende?

Ny rutemodell Østlandet er en rekke jernbanetiltak som skal gi de reisende på Østlandet et bedre togtilbud.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 4. april 2022 klokken 12:00

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

En far og et barn går sammen hånd i hånd til togstasjonen

Jernbanen er den sikreste, mest klima- og miljøvennlige og effektive måten å transportere mange mennesker og gods over korte og lange avstander. Foto: Øivind Haug, Bane NOR

Jernbanen er ryggraden i det norske kollektivtilbudet. For å løse fremtidens kollektivbehov er vi avhengige av en robust, velfungerende og pålitelig jernbane. Derfor investerer samfunnet mange milliarder kroner i jernbanen fram mot 2030. 

Bo der du vil - jobb der du må

På Østlandet bor det 2,7 millioner mennesker (2021). Mange av disse bor i én by, og jobber i en annen. I 2018 var det rundt 141 000 som pendlet fra Viken til Oslo, og i tillegg til dette er det flere som pendler til andre kommuner og regioner i Viken. Et godt kollektivtilbud knytter sammen bo- og arbeidsmarkeder, og gjør dette lettere.  

- Stadig flere reiser med tog, og enda flere vil velge jernbanen i fremtiden. Jernbanen er den sikreste, mest klima- og miljøvennlige og effektive måten å transportere mange mennesker og gods over korte og lange avstander. For å legge til rette for fremtidens kollektivbehov er vi avhengige av en robust, velfungerende og pålitelig jernbane. Derfor planlegger Bane NOR flere tiltak på jernbanen i Østlandsområdet, forteller prosjektdirektør Bettina Sandvin.

Flere og raskere tog på Østfoldbanen og rundt Oslo

Ny rutemodell Østlandet handler om å gi de reisende på Østlandet et bedre togtilbud. For at jernbanesystemet skal ha kapasitet til flere tog må vi gjennomføre en knippe tiltak. Til sammen skal tiltakene løse flaskehalser på Østlandet og åpne for tilbudsforbedringer og bedre utnyttelse av jernbanenettet rundt Oslo. Dette skal gi flere og mer pålitelige togavganger for de mange togreisende på Østlandet. Blant tilbudsforbedringene er at lokaltogene fra Ski, Lillestrøm og Asker og inn til Oslo S vil kunne gå hvert tiende minutt, istedenfor hvert kvarter.

- Jernbanen er et sammensatt system, og et tiltak i Asker kan få effekter for togtilbudet i Ski. Derfor består Ny rutemodell Østlandet av tiltak på ulike steder rundt Oslo. Noen av disse er utbyggingen av Brynsbakken, ny togparkering syd for Ski, ny avgrening av Østre linje, nytt vendespor i Asker og ventespor på Grorud, forklarer Sandvin.  

Flaskehalsen i Brynsbakken

Gardemobanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen møtes i Brynsbakken, en liten kilometer fra Oslo S. Her må togene på de tre banene krysse hverandres spor og delvis kjøre mot kjøreretningen for å komme seg på rett spor inn på Oslo S. Dette er en utfordring for togfremføringen. Det er litt som om du i bil skal skifte mange felt på en motorvei på en veldig kort strekning. Det er på grunn av dette Brynsbakken er en flaskehals som begrenser togtrafikken inn og ut fra Oslo.

Å bygge nye spor i Brynsbakken vil legge til rette for minst 8 flere tog i timen for over 5000 passasjerer. Dette er også en forutsetning for smidigere togtrafikk – som får ringvirkninger i hele landet.

Ny avgrening for Østre linje 

Ski stasjon er også en flaskehals, med sin kompliserte sporplan. Flere jernbanelinjer møtes på stasjonen, og for eksempel må togene fra Østfoldbanens Østre linje krysse flere spor for å komme inn på det riktige for å kunne kjøre den nye tunnelen mellom Ski og Oslo (Follobanen), når den åpnes i desember 2022. Dette stjeler kapasitet og påvirker antall avganger fra Ski stasjon. Ved å løse opp i flaskehalsen og bygge en ny avgrening til Østre linje på Østfoldbanen, legger vi til rette for flere avganger gjennom knutepunktet Ski.

Vendespor i Asker

Når frekvensen på lokaltogene mellom Asker og Oslo S skal øke fra 4 til 6 lokaltog i timen må kapasiteten for å vende tog på Asker stasjon økes. I tillegg til vendesporet planlegger vi flere tiltak på stasjonen, med mål om å gi en økt fleksibilitet i togavviklingen på og gjennom Asker stasjon. Dette bidrar til å redusere risikoen for forsinkelser i togtrafikken.

Grorud stasjon

Vi planlegger å oppgradere Grorud stasjon for å legge til rette for at flere og lengre tog kan gå fra Grorud. Det skal kunne gå seks lokaltog i timen mot både Asker og Lillestrøm, mot dagens fire tog i timen. Dette betyr at det skal gå tog fra Grorud stasjon hvert 10. minutt. For å unngå at dette begrenser godstrafikken til Alnabru godsterminal planlegger vi også et ventespor på stasjonen. Stasjonen skal også bli universelt utformet, og bli et bedre utviklet kollektivknutepunkt.

Mer på skinner setter mindre spor

Jernbanen er den sikreste, mest klima- og miljøvennlige og effektive måten å transportere mange mennesker og gods over korte og lange avstander. Bane NOR har en viktig rolle i å styrke jernbanen. Vi har ansvar for å drifte, planlegge, bygge ut, og vedlikeholde slik at vi kan få en moderne, effektiv, sikker og miljøvennlig jernbane som kan dekke stadig flere reisendes behov i dag og i fremtiden.

- Ny rutemodell Østlandet vil styrke jernbanen i Østlandsområdet og legge til rette for et bedre togtilbud, slik at det blir enkelt å jobbe der man må og bo der man vil også i fremtiden, sier prosjektdirektøren.


Publisert: 4. april 2022 klokken 12:00

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00