12 milliarder til jernbanesatsing i Midt-Norge

Nå får togtilbudet i Trøndelag et historisk løft. Flere store prosjekter skal gi passasjerene og godstransporten et bedre, raskere og mer klimavennlig togtilbud.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 6. mai 2022 klokken 12:00

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Oversiktsbilde over en del av Trondheim, med elv, bru, grønn park og bolighus

Her går det bare dieseltog i dag, men både Stavnebrua og resten av Trønder- og Meråkerbanen skal elektrifiseres nå, til beste for klima og togpassasjerene. Foto: Ole Martin Wold

Det er ikke småtteri som foregår på den trønderske jernbanen for tiden: Bane NOR bygger en ny og moderne Trondheim Sentralstasjon. Trønder- og Meråkerbanen går fra dieseldrift til grønn og utslippsfri elektrifisering. Vi bytter ut gamle signalsystem i Midt-Norge med et moderne, digitalt og nasjonalt system. SJ Norge har satt inn nye, hybride tog på Trønderbanen, der vi planlegger en dobling av kapasiteten med flere person- og godstog.

Prislappen for hele den midtnorske jernbanesatsingen er på rundt 12 milliarder kroner.

– Vi jobber for at flere skal reise klimavennlig med tog og at en større del av godstrafikken skal gå på skinner. Utslippene må kuttes og vi må ta bedre vare på miljøet. Derfor må en større del av trafikken over fra vei til bane, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Får landets mest moderne stasjon

Jernbanen står for 0,1 prosent av klimagassutslippene fra transportsektoren. Frimannslund viser til at Norge har en ambisiøs målsetting om utslippskutt på 45 prosent fra denne sektoren innen 2030.

– Det flotte med satsingen på tog er at den er bærekraftig, samtidig som den bidrar til å styrke regional satsing i Midt-Norge gjennom utvikling av byene og tettstedene. Det er en effekt av et bedre, mer pålitelig og raskere togtilbud, understreker konsernsjefen.

Det ble nylig klart at Trondheim, sammen med Oslo og Stavanger, er valgt ut blant 100 europeiske byer til å delta i EUs program for grønn omstilling. Omtrent hver tredje søker fikk nei, men Trondheim passerte nåløyet og deltar i prosjektet «100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030».

I den sammenheng er utviklingen av Trondheim Sentralstasjon viktig.

– Dette blir Norges mest moderne kollektivknutepunkt med tilhørende servicefunksjoner, attraktive kontorlokaler og byens beste kollektivtilbud, sier Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom.

Bilde av to menn foran en togstasjon

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR og administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom på Marienborg i Trondheim. Foto: Dag Svinsås, Bane NOR

Satsing som styrker regionen Trøndelag

Transportforskning viser at godt plasserte jernbanestasjoner bidrar til klimavennlig sentrumsutvikling. Det er viktig av mange grunner: det fører til færre bilturer internt i kommunen når folk bor, jobber og handler sentralt – ved et kollektivknutepunkt. Da velger flere sykkelen, gange og toget: til beste for miljøet, folkehelsa og trivselen.

Det er bærekraftig å fortette i sentrum og bygge flere boliger og arbeidsplasser rundt en togstasjon. Dette hindrer byspredning, som vil si nye boligfelt eller handelsområder i utkanten av byer og tettsteder. Det går ofte utover natur og jordbruk, skaper større avstand til sentrum, og dermed mer biltrafikk innad i kommunen.

– Vi bygger og bidrar til byutvikling som gjør det lettere å bo ett sted i Trøndelag og jobbe et annet, uten at du må kjøre bil. Satsingen gir folk frihet til å velge klimavennlige reiser, det binder byer og tettsteder nærmere sammen, og det styrker arbeidsmarkedet i regionen, sier Lunøe.

Liste over prosjekter i Midt-Norge

Elektrifisering Trønder- og Meråkerbanen: 2,1 milliarder kroner

  • Banestrekningene Trondheim-Stjørdal, Hell-Riksgrensen og Stavne-Leangen går fra dieseldrift til klimavennlig elektrisitet innen utgangen av 2024. Det blir utslippsfrie, stillere og mer moderne tog – med bedre komfort.

ERTMS Trønderbanen: 1,3 milliarder kroner

  • ERTMS står for European Rail Traffic Management System. Dette er et digitalt og moderne signalsystem som skal erstatte de mange eldre løsningene som i dag er i bruk over hele landet. I Trøndelag inkluderer kostnadsanslaget banestrekningene Trondheim-Melhus-Berkåk, Trondheim-Hell-Steinkjer og Meråkerbanen, samt riving og fjerning av gamle signalanlegg. 

Trondheim Sentralstasjon: 2,5 milliarder kroner (grovt estimat)

  • Dette store prosjektet for et moderne og klimavennlig kollektivknutepunkt består av et nytt terminalbygg, kontorer, handelsarealer, boliger, parkeringskjeller, offentlige gater og flere torg og uterom. 

Kapasitetsøkende tiltak Midt-Norge: 2,8 milliarder kroner (foreløpige tall)

  • Tiltaket består av 12 mindre delprosjekter. Målet er å doble togtilbudet til et tog hver halvtime i begge retninger mellom Støren og Steinkjer. En bedre jernbane skal bidra til at flere reiser klimavennlig mellom byer og tettsteder i Trøndelag. Det binder stedene nærmere sammen, noe som styrker regionen og bidrar til et mer konkurransedyktig arbeidsmarked.

  • Prosjektet skal gi mer jernbane for pengene, uten store naturinngrep. Mange mindre tiltak vil til sammen styrke kapasiteten på stasjonene og øker antallet person- og godstog i sporet. 

Verksted Støren: 660 millioner kroner

  • Det nye togverkstedet på Støren er viktig for god togdrift i Midt-Norge. Det har en kostnadsramme på 520 millioner kroner. I tillegg kommer en investering på 140 millioner til jernbanespor inn til verkstedsområdet.

Togparkering Steinkjer og Støren: 450 millioner kroner

  • Flere tog betyr også et større behov for å parkere togene når de ikke er i trafikk. På parkeringene blir vognene rengjort og det kan utføres enkelt vedlikehold. Utbyggingen er ferdig og begge anleggene er nå i full drift.

Meråkerbanen: 220 millioner kroner

  • Her bygges det nye spor, flere nye bruer, det skiftes ut eldre materiell og det er ryddet skog langs linja. Det skal gi passasjerene raskere og mer komfortable reiser, øke kapasiteten i sporet for både person- og godstog og gi bedre sikt ved planovergangene.

Bimodale tog: 1,9 milliarder kroner (anskaffelse fra Norske tog)

  • Dette er moderne «hybride» tog som går på strøm der det er mulig, og ellers bruker den minst forurensende dieselmotoren tilgjengelig. Togene kan også endres til å være 100 prosent utslippsfrie når hele jernbanen er elektrifisert. Totalt 14 nye togsett skal i trafikk på Trønderbanen. Noen er allerede på plass, mens andre vil være i drift i løpet av våren. Det er SJ Norge som står bak prosjektet, i samarbeid med Norske tog.

Publisert: 6. mai 2022 klokken 12:00

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00