Utsetter tiltak for økt kapasitet på Trønderbanen

Fra 12. desember blir det flere tog i rushtiden mellom Melhus og Steinkjer. Samtidig må en større økning i rutetilbudet utsettes i tre år.

  • Prosjektnyheter
  • Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen

Publisert: 11. november 2021 klokken 12:18

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av Trondheim stasjon

En ny tidlig avgang fra Steinkjer gjør at det blir to tog i timen retning Trondheim i morgenrushet. Foto: Terje Borud, Bane NOR

I september 2020 fikk Bane NOR en bestilling fra Jernbanedirektoratet om å øke frekvensen fra ett til to tog i timen på Trønderbanen.

I henhold til Byvekstavtalen for Trondheimsområdet var ambisjonen å realisere to regiontog i timen på strekningen Melhus – Steinkjer innen 2024.

Etter en grundig vurdering viser det seg at denne jobben er mer komplisert og omfattende enn først antatt. Bane NOR og Jernbanedirektoratet anbefaler derfor en utsettelse til 2027.

- Det er gledelig at vi får til et bedre rutetilbud i Trøndelag allerede i år, men dessverre må vi anbefale at den videre utvidelsen av rutetilbudet utsettes. Vi beklager dette, sier prosjektdirektør Per Vilnes.

Utsettelse gir mer jernbane for pengene

Den vurderingen som nå er gjennomført viser behov for langt flere tiltak enn tidligere antatt for å innføre et utvidet togtilbud. Dette er tiltak langs hele strekningen som blant annet omfatter bygging av kryssingsspor, tiltak på stasjoner og i signalsystemer.

For å gjennomføre dette på en god måte er det behov for mer tid til å gjøre jobben. Når prosjektets omfang blir større stilles det i tillegg krav i offentlig regelverk om at et eksternt firma skal gjennomgå og kvalitetssikre at prosjektet gjennomføres på best mulig måte.

Dette er en tidkrevende prosess og en medvirkende faktor til at det vil være svært krevende å gjennomføre alle tiltakene innen 2024.

Utsettelsen til 2027 er valgt for å samsvare med utbyggingen av det nye signalsystemet ERTMS på Nordlandsbanen. Dette fører til at det ikke lenger er behov for midlertidig utbygging av signalsystemer flere steder langs Nordlandsbanen. I tillegg fører det til at lengden på kryssingsspor kan kortes ned.

Samtidig utbygging med ERTMS gjør at en utsettelse til 2027 kan spare samfunnet for flere hundre millioner kroner.

- Når vi nå anbefaler en ferdigstillelse innen utgangen av 2027 vil det ikke føre til utsettelse på andre prosjekter i Trøndelag, understreker Per Vilnes.

Flere tog og utvidet tilbud allerede i år

Selv om det ikke blir en utvidelse til to tog i timen mellom Melhus og Steinkjer før 2027, vil antall avganger langs stekningen øke allerede fra 12. desember i år.

En ny tidlig avgang fra Steinkjer gjør at det blir to tog i timen retning Trondheim i morgenrushet. Fra samme dato blir det også to nye avganger fra Trondheim og nordover til Steinkjer på kvelden, samt flere tog i helgene.

Fra neste sommer blir det også flere avganger til og fra Støren, når det nye jernbaneverkstedet på Støren åpnes. Togene som i dag snur på Lundamo da kjøre hele veien til Støren.

På strekningen fra Melhus i sør til Steinkjer i nord kjøres det i dag ett tog i timen på strekningen, med ekstra innsatstog i rushretningene morgen og ettermiddag.

Det er gjennomført omfattende tiltak for å ruste opp stasjonene på strekningen i forbindelse med nye tog som gir langt større kapasitet. Nye bimodale tog (flirt type 76) innfases nå på Trønderbanen og arbeidene med elektrifisering Trondheim – Stjørdal og Meråkerbanen er godt i gang.


Publisert: 11. november 2021 klokken 12:18

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17