Større økonomisk handlingsrom – til nødvendig vedlikehold

Det settes av store summer til jernbanen i regjeringens forslag til statsbudsjett. Bane NOR ønsker å prioritere vedlikehold og fornyelse i årene fremover.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 12. oktober 2021 klokken 13:09

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 følger i stor grad opp Bane NORs forslag til prioriteringer.

– Vi er fornøyde med at regjeringen gir Bane NOR et større handlingsrom gjennom porteføljestyring. Det innebærer at vi i større grad kan disponere midlene vi får til prosjektene og fornyelse som vi mener gir best effekt for togtilbudet, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Samtidig ser han behov for at arbeidsdelingen mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR vurderes videre.

Konsernsjefen er glad for at satsingen på det nye signalsystemet ERTMS videreføres. Det gjør også utbyggingen av nye spor til Tønsberg, Hamar og gjennom Moss, i tillegg til oppstart av enkelte nye prosjekter.

– For de reisende, for kommunene og for godskundene er det viktig at igangsatte prosjekter blir fullført. Det gir forutsigbarhet og har stor betydning for togtilbudet når prosjektene står ferdig, sier han.

Frimannslund peker samtidig på behovet for å øke vedlikeholdet og fornyelsen av jernbanen, som har stått øverst på foretakets agenda de siste årene. Den foreslåtte økningen på 900 millioner kroner er bra, men ikke tilstrekkelig til å ta igjen etterslepet.

– Vi skal tilbake til en hverdag med passasjervekst og stor trafikk rundt de største byene. Før koronaen var trafikkveksten svært stor, og vi forventer en utvikling i tråd med det. Økt innsats for vedlikehold og fornyelse gir et bedre og mer stabilt togtilbud. Det gjør at enda flere kan reise klimavennlig og bærekraftig med tog , sier Frimannslund.

Regjeringen melder også at en svensk-norsk mulighetsstudie av jernbaneforbindelsen Oslo–Stockholm trolig vil kunne settes i gang i 2022.

– Dette er spennende, og som jeg har kommentert tidligere bidrar Bane NOR gjerne til å vurdere muligheter for en høyhastighetsbane mellom Oslo og Stockholm, og hvordan et slikt prosjekt kan organiseres og finansieres for å bli realisert, sier konsernsjefen.

Nå venter Frimannslund spent på den påtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett som skal forhandles om og vedtas i Stortinget i desember.


Publisert: 12. oktober 2021 klokken 13:09

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17