Sørger for sikker kryssing av Nordlandsbanen

Bane NOR fjerner nå flere usikrede planoverganger langs Nordlandsbanen og på Skogn er det åpnet en ny gang- og sykkelbro over jernbanen. Dette gir en tryggere hverdag for trafikanter som skal krysse Nordlandsbanen.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 7. juni 2021 klokken 16:18

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av fire blide karer på en togperrong.

Overtagelse av gang- og sykkelbro. Fra venstre på bildet: Per Jonas Høglund, Levanger kommune – Ole-John Farbu, Farbu & Gausen – Jon Olav Kvaaje, Skanska – og prosjektleder Åge Sjømark fra Bane NOR. Foto: Bane NOR

Hendelser på planoverganger er en gjenganger i ulykkesstatistikken til jernbanen. Gående og syklende er dessverre høyt representert i statistikken. Fjerning av planoverganger er derfor et viktig satsningsområde for Bane NOR.

Åpnet ny gang- og sykkelbro på Skogn

Det var en gledens dag på Skogn når den nye gang- og sykkelbroen like ved Skogn stasjon ble åpnet for trafikk fredag 28. mai. Barn, ungdom og voksne har allerede tatt i bruk broen over jernbanen. Planovergangen i Skogn, som er en av de verste ulykkespunktene på Nordlandsbanen, vil fortsatt benyttes av bilister inntil ny planskilt kryssing for biler er klar.

Når en ‘versting’ blant planovergangene på Trønderbanen nå er fjernet, representerer det også starten på videre utvikling av Skogn sentrum. Den nye gang- og sykkelbroen gir trygg kryssing av jernbanen for blant annet skolebarn. Kommunen har derfor stilt krav i reguleringsplaner til planskilt kryssing av jernbanen før nye boliger kan tas i bruk. Ettersom det er stilt rekkefølgekrav har også tiltakshavere for nye boligprosjekter i Skogn bidratt til finansiering av broen.

Siden broen er midlertidig, er den konstruert slik at den lett kan flyttes og gjenbrukes et annet sted når Skogn planovergang en gang i framtida er nedlagt også for biltrafikk.

Bygger ny landbruksundergang

Mellom Skatval og Stjørdal lenger sør på Nordlandsbanen, bedres også sikkerheten på jernbanen når tre planoverganger fjernes og erstattes av en ny landbruksundergang. Arbeidet utføres av Nye Veier, som en del av deres prosjekt E6 Ranheim – Åsen. Planovergangene som fjernes er usikrede og har dårlig sikt. Ti grunneiere får nå en tryggere kryssing av jernbanen.

Etablering av den nye undergangen fører også til trygg og effektiv kryssing av jernbanen for anleggsarbeidere siden jernbanen går mellom de forskjellige anleggsområdene til veiprosjektet. Spesielt i starten av anleggsarbeidet vil det være behov for å krysse jernbanelinjen ofte. Derfor skal en prefabrikkert betongkulvert heises på plass allerede i løpet av arbeidshelgen 11. -13. juni. Samtidig vil også sikkerhetsgjelder monteres langs jernbanesporet.

Siden arbeidet blir utført som en del av veiprosjektet, har Bane NOR og Nye Veier inngått avtale om anleggsbidrag parallelt med oppstart av reguleringsarbeidet. Samtidig ble det også stilt krav til sikkerhetstiltak ved arbeid nær jernbanen. Etableringen av landbrukskulverten gir minimalt med saktekjøring og stans i togtrafikken, og får også positiv effekt på anleggsarbeidet siden kryssing av jernbanen krever sikkerhetsvakt og fører til stans i arbeidet i påvente av tog.


Publisert: 7. juni 2021 klokken 16:18

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17