Skal gi nytt liv til enorme mengder stein, jord og grus

Det bygges mye i Norge, og fra store anlegg blir det steinmasser til overs. I dag finnes det ingen oversikt over disse mengdene. Men nå har 10 etater samarbeidet for å sikre miljøvennlige løsninger.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 3. september 2021 klokken 08:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde ovenfra av et terreng med store mengder stein og grus.

På Åsland i Oslo var Bane NOR tidlig ute med å gjenbruke tunnelmasse fra den nye Follobanen. Her blir det nå beplantning og friluftsområde, før Oslo kommune eventuelt bestemmer at det skal bygges en ny bydel (Gjersrud/Stensrud). Tunnelmassen er fraktet ut på rullebånd og ikke på lastebil, noe som har spart store mengder CO2. Bane NOR har samarbeidet med kommunen for å få området best mulig for fremtidig boligutbygging. Foto: Bane NOR

Sand, grus, jord og stein. På store anleggsplasser sitter ofte byggherren igjen med store mengder, særlig der det graves dypt i bakken eller bygges tunneler.

– Dette er noe vi i Bane NOR kjenner godt til. Vi ønsker å bidra til en mer miljøvennlig håndtering av massene, som også reduserer klimagassutslippene, sier kommunikasjonssjef for utbyggingsprosjekter, Trine Bratlie Evensen.

Gir mer bærekraftige anleggsplasser

I dag finnes det ingen samlet oversikt over hvordan dette blir håndtert rundt omkring i landet. Disse massene er ikke forurenset og kan derfor tas i bruk til beste for naturen og samfunnet.

I en rapport fra 10 etater blir det listet opp 18 tiltak som departementene anbefales å utrede videre. Dette blant annet for å skaffe staten oversikt, få et bedre regelverk, gi god veiledning til byggherrer og entreprenører, og åpne en digital markedsplass for kjøp og salg av steinmassene.

– Disse tiltakene er ikke ferdig utredet, men er på forslagsstadiet. Vi har tro på at dette er starten på et godt samarbeid, som vil styrke bærekraften i store byggeprosjekter, sier Bratlie Evensen.

Ønsker å kutte klimagassutslipp

Det tverretatlige samarbeidet startet fordi staten erkjente at arbeidet for en miljøvennlig bruk av massene må styrkes. I rapporten heter det at store mengder ikke gjenvinnes i dag, men deponeres. Det kan skade naturmangfoldet, gir fare for forurensing og beslaglegger store områder som kunne vært utnyttet på en mer samfunnsnyttig måte (arealkonflikter).

I tillegg påpeker etatene at det er lite samfunnsøkonomisk og miljøvennlig å kjøre enorme mengder steinmasse til en fylling, mens det knuses fjell andre steder – for å produsere byggeråstoff til anleggsplassene. Alt genererer mye transport, som gir klimagassutslipp.

– Dette har vi fokus på og vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med de øvrige etatene, sier kommunikasjonssjefen.

Det er Miljødirektoratet som har ledet arbeidet. De øvrige bidragsyterne er Direktoratet for mineralforvaltning, NVE, Landbruksdirektoratet, Statens vegvesen, Nye Veier, Kystverket, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Bærum kommune.

Her finner du mer om prosjektet og sluttrapporten på Miljødirektoratets nettside(├ąpnes i ny fane)


Publisert: 3. september 2021 klokken 08:00

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17