Ny regjering varsler offensiv jernbanepolitikk

Den påtroppende regjeringen setter klare mål for satsingen på jernbane. Det er konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR glad for.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 14. oktober 2021 klokken 12:29

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Illustrasjonsfoto fra Oslo S.

– Dette tolker vi som en forsterket satsing på togtransporten, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

I den nylig presenterte Hurdalsplattformen, som skal være fundamentet for den nye regjeringens politikk, finner vi 14 punkter om ambisjonene for jernbanen.

I den innledende teksten heter det at Ap og SP ønsker å si «nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, og vil stanse den pågående anbudsutsettingen av jernbanestrekninger i Norge».

Det skal satses på godstransport på jernbane, og et styrket togtilbud på «ytre InterCity» (altså mellom Tønsberg og Skien, mellom Hamar og Lillehammer og gjennom Østfoldbyene helt til Halden).

En forsterket satsing på tog

Et av punktene handler også om å se på de selskapene som jobber med jernbane, for å redusere antallet.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR mener det er mange gode signaler i Hurdalsplattformen.

– Det er svært positivt at regjeringsplattformen eksplisitt nevner videre utbygging, og at de vil føre en offensiv jernbanepolitikk. Dette tolker vi som en forsterket satsing på togtransporten, sier Frimannslund.

Vil gjennomgå organiseringen av jernbanen

Han viser til at Bane NOR over tid har bedt om en gjennomgang av organisering og ansvarsdeling mellom departement, direktorat og Bane NOR.

– Det ønsker vi velkommen. Vi opplever at det i dag er utydelig ansvarsdeling og at sektoren er uoversiktlig. I tillegg er det behov for bedre samordning i transportsektoren generelt, mener konsernsjefen.

Både Jernbanereformen og DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) sin evaluering av Jernbanedirektoratet nevner opprettelsen av et felles Transportdirektorat som en mulig løsning.

– Det viktige er at det blir enklere, tydeligere og minst mulig dobbeltarbeid, understreker Frimannslund.

Dette står om jernbane i Hurdalsplattformen:

«Regjeringen vil føre en offensiv jernbanepolitikk for fremtiden. Vi sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, og vil stanse den pågående anbudsutsettingen av jernbanestrekninger i Norge. Regjeringen vil gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanen med sikte på en mer helhetlig og oversiktlig organisering. Jernbanens konkurransekraft på godstransport må styrkes.

Regjeringen vil:

• Bedre dagens miljøstøtteordning for godstransport på jernbane.

• Legge til rette for at jernbanen kan ta en større andel av både persontrafikk og godstrafikk.

• Gjennomgå dagens organisering av jernbanesektoren for å få en enklere organisering og tydeligere ansvarsfordeling mellom departement, direktorat og Bane NOR.

• Gjennomgå selskapsstrukturen i jerbanesektoren med en målsetting om færre selskap, for å sikre en enklere hverdag for de reisende, og slik at jernbanen kan øke sin konkurransekraft opp mot andre transportformer.

• Utarbeide tiltak sammen med godsnæringen for å nå målet om at en større andel av godsvolumet kan fraktes på jernbane.

• Stoppe videre konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen.

• Stoppe den planlagte konkurranseutsettingen av oppgaver innen drift, vedlikehold og beredskap knyttet til jernbanens infrastruktur.

• Utarbeide en plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på jernbanen og ferdigstille allerede vedtatte jernbaneutbygginger.

• Gjennomføre en konseptvalgutredning med mål om å realisere utbygging av Nord-Norgebanen. Konseptvalgutredningen skal ferdigstilles og behandles i forbindelse med neste rullering av Nasjonal transportplan.

• Bygge flere krysningsspor og dobbelsporparseller og utbedre flaskehalser for å få bedre hyppighet og regularitet på togtilbudet mellom landsdelene.

• Opprettholde ambisjonene om InterCity-utbyggingen på Østlandet som Stortinget vedtok i 2013. Frem til det er gjennomført må det jobbes med vesentlige tilbudsforbedringer på indre og ytre InterCity.

• Legge til rette for at museumsbaner og historisk togmateriell i større grad ivaretas.

• Legge til rette for hel- eller delelektrifisering, eller bruk av annen teknologi, for å redusere utslipp fra gjenværende dieselstrekninger på jernbanen.

• Forbedre nattogtilbudet».

Her finner du hele Hurdalsplattformen på Arbeiderpartiets nettside(├ąpnes i ny fane)


Publisert: 14. oktober 2021 klokken 12:29

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17