Ny rapport viser behov for satsing på fornyelse

I Bane NORs nye rapport «Infrastatus 2020» kommer det frem at 24 prosent av jernbanenettet har en tilstand som krever vedlikehold og fornyelse de neste 12 årene.

  • Prosjektnyheter

Publisert: 12. oktober 2021 klokken 12:06

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Rapporten er den første i en serie av årlige statusrapporter som gir en overordnet tilstandsklassifisering av det nasjonale jernbanenettet, som i dag består av 32 jernbanelinjer i drift. InfraStatus’ tilstandsklassifisering er et viktig bidrag til Bane NORs kontinuerlige arbeid med å vurdere jernbaneinfrastrukturens tilstand og fornyelsesbehov, fra et overordnet og langsiktig perspektiv.

– Med Infrastatus har Bane NOR fått et nytt og viktig verktøy som skal bidra til å identifisere fremtidige ressursbehov som er nødvendige for å opprettholde jernbanenettets ønskede ytelse. Rapporten er svært nyttig kunnskap i vår strategiske planlegging av fornyelse og vedlikehold av jernbanenettet fremover, sier Sverre Kjenne, konserndirektør i Drift og teknologi i Bane NOR.

Last ned InfraStatus-rapporten for 2020

Fornyelsesbehovet er estimert til 9 mrd. årlig

Rapporten gir det nasjonale jernbanenettet en tilstandsgrad på 2,1 der 1 er best og 6 er dårligst. Videre er den samlede gjenanskaffelsesverdien til infrastrukturen estimert til 438 mrd. kroner. En gjenanskaffelsesverdi er en estimert kostnad for å erstatte et eksisterende infrastrukturanlegg med et nytt tilsvarende anlegg. Analysen viser at 76 % av jernbaneinfrastrukturens gjenanskaffelsesverdi er representert ved anleggstyper som har en god eller svært god tilstand. Tilsvarende viser analysene at anlegg som representerer 24 % av den samlede gjenanskaffelsesverdien har en slik tilstand at de bør fornyes den neste 12 årene. Dette innebærer et årlig fornyelsesbehov på om lag 9 mrd. kroner de neste 12 årene, og gjelder infrastrukturanlegg over hele landet. Det gjelder blant annet den pågående og kontinuerlige fornyelsen av kontaktledningsanlegget samt kontinuerlig arbeid med å vedlikeholde og bytte skinnegang, sporveksler og sviller.

InfraStatus har som formål å bidra til å identifisere grupper av anlegg som har et voksende fornyelsesbehov. Rapporten identifiserer disse anleggsgruppene fra et overordnet perspektiv, der anleggstyper med relativt høye gjenanskaffelsesverdier tillegges større vekt enn anleggstyper med relativt lave gjenanskaffelsesverdier.

– Langs hver jernbanelinje befinner det seg mange forskjellige infrastrukturanlegg, og jernbanenettets overordnede tilstand er avhengig av et velfungerende samvirke mellom de forskjellige infrastrukturanleggene. Formålet med Infrastatus er å identifisere hvor i jernbanenettet de største fremtidige fornyelseskostnadene kan forventes å forekomme, i god tid forut for fornyelsesbehovet, sier Sverre Kjenne.

Ny metode for vurdering av jernbanenettets tilstand

Bane NOR tar med «Infrastatus 2020» for første gang i bruk en måleindikator, som sier noe om tilstanden til jernbanenettet på et overordnet nivå. «Infrastatus 2020» er et resultat av et pågående utviklingsprosjekt i Bane NOR, ledet i samarbeid med Jernbanedirektoratet. Bane NORs rapport bygger på metodikk benyttet i Sveits og Østerrike, samtidig som den er tilpasset norske forhold.

I det videre utviklingsarbeidet med InfraStatus ønsker Bane NOR også å benytte flere tekniske tilstandsindikatorer. Dette vil føre til endringer i InfraStatus-rapporten i årene fremover, etter hvert som Bane NOR oppnår en økende grad av datadrevet innsikt i jernbaneinfrastrukturens tilstand. Når resultater fra flere år foreligger, forventes en stadig tydeligere trend for utviklingen i tilstanden til det nasjonale jernbanenettet. Bane NOR arbeider også med kontinuerlig forbedring av datakvaliteten i vårt register over alle infrastrukturanlegg i jernbanenettet. Dette vil bidra til mer nøyaktige resultater i rapporten i årene fremover.

Pressekontakt Anne S. Kirkhusmo: 416 74 135


Publisert: 12. oktober 2021 klokken 12:06

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17