NTP-behandlingen i Stortinget setter punktum for en omfattende prosess

Stortinget har nå behandlet stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022 til 2033. Det setter punktum for en prosess som har pågått over lang tid og involvert fagmiljøer, interesseorganisasjoner, politikere og innbyggere over hele landet.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 16. juni 2021 klokken 08:32

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Illustrasjonsfoto

Nasjonal transportplan bidrar til å prioritere de viktigste transportutfordringene. Foto: Øivind Haug, Bane NOR

Arbeidet med transportplanen har denne gang vært organisert på en ny måte. Målsettingen har vært å utarbeide en mer overordnet og strategisk plan, med større vekt på å identifisere og prioritere de viktigste transportutfordringene.

– Dette er noe jeg støtter, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

– Vi i Bane NOR har gitt våre faglige innspill til utviklingen av jernbanen basert på ulike bestillinger fra Samferdselsdepartementet. Vårt hovedbudskap har vært å først ferdigstille igangsatte prosjekter, deretter å prioritere vedlikehold og fornyelse for å ta vare på den jernbanen vi har, og til slutt igangsette nye prosjekter. Det er viktig å planlegge for videre utbygging slik at vi får en sammenhengende utvikling av jernbanenettet. Jeg ser at det er god støtte for dette i Stortingets innstilling og behandling av NTP 2022-2033. Det lover godt for de fremtidige prioriteringene av jernbanen i statsbudsjettene som kommer.

Positivt med porteføljestyring

Stortingets innstilling viser store ambisjoner for utvikling av transportsystemet i Norge. Det skal brukes mye penger på infrastruktur fremover. Samtidig skal transportsektoren styres på en ny måte, gjennom porteføljestyring og kontinuerlig optimalisering.

– Dette ser vi frem til. Porteføljestyring kan gi Bane NOR et større handlingsrom til å optimalisere og videreutvikle prosjektene, til å velge de beste løsningene, og foreslå endret rekkefølge i gjennomføringen av prosjekter dersom nye forutsetninger taler for en annen prioritering, sier konsernsjefen.

I Bane NORs innspill til NTP har vi jobbet med å optimalisere løsninger på prosjektene, for å få mest mulig jernbane for pengene. Gjennom dette arbeidet har vi foreslått en rimeligere løsning for utbygging av intercity, enn opprinnelig planlagt. Det kan muliggjøre utbygging av dette viktige jernbaneprosjektet.

Optimalisering av prosjektene fortsetter, og er en kontinuerlig jobb gjennom hele planleggings- og gjennomføringsperioden. Samtidig har vi organisert prosjekter og organisasjonen vår på en mer forretningsorientert måte med blant annet involvering av togselskapene.

Reise uten ladestopp? Ta toget

– Jeg har merket meg at målsettingene om et effektivt, miljøvennlig og sikkert transportsystem, ligger fast også i den neste transportplanen. Og at jernbanen er en viktig del av transportsystemet for å innfri disse målene. Dette jobber vi for hver dag. Transportsektoren totalt står for 30% av klimagassutslippene i Norge. Det er viktig å redusere utslipp fra alle deler av transportsektoren. Jeg vil imidlertid fremheve at jernbanetransport er den mest effektive, sikre og miljøvennlige transportformen vi har, sier Frimannslund.

Jernbanetransport står i dag for bare 0,1 prosent av de nasjonale klimautslippene. Samtidig kan jernbanen vise til svært effektiv energi- og arealbruk per transportert enhet sammenliknet med andre transportmidler. Mer tog bidrar dermed også til å bevare natur, dyrket mark og artsmangfold. Ressurser som vi plikter å ta vare på for dem som kommer etter oss. Derfor er jernbanen en sentral del av løsningen for å nå målene om å redusere klimagassutslippene.

– Jeg er optimistisk på klimaets og jernbanens vegne når jeg ser partienes prioriteringer for utvikling av en moderne jernbane i NTP for 2022-2033, og ser frem til at vi sammen skal gjennomføre dette fremover, avslutter Gorm Frimannslund.


Publisert: 16. juni 2021 klokken 08:32

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17