Jernbanen nødvendig for å nå klimamålene

Regjeringen har lagt frem sin klimaplan for 2021-2030, der det blant annet stilles strenge krav til transportsektoren. Bane NOR ønsker planen velkommen, og er glade for at regjeringen ønsker videre satsing på jernbanen.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 18. januar 2021 klokken 08:49

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17

Bilde av en mann som leier en liten jente ned en trapp. Vi ser et tog i bakgrunnen.

Jernbanen spiller en viktig rolle i å skape et mer klimavennlig samfunn. Foto: Øivind Haug, Bane NOR

- Jernbanen er allerede en tilnærmet nullutslippsløsning, sier Gry Dahl, som leder miljøarbeidet i Bane NOR.
- Når trafikk overføres til jernbanen fra fossile og arealkrevende alternativer, så gir det et direkte bidrag til dagens klimamål.

Transportsektoren står for en tredel av utslippene av klimagasser i Norge. Jernbanens andel av dette er forsvinnende liten, faktisk under 0.3 %. Det viser at vi allerede oppfyller utslippsmål.

En løsning for fremtiden

I regjeringens nye klimaplan for de kommende ti årene, som ble lagt frem 8. januar, heter det at det skal bli enklere for folk å reise klimavennlig. Det legges opp til økt elektrifisering, med tydelige krav til utslippskutt.

- Jernbanens miljøfortrinn blir jo ikke borte, selv om elektrifiseringen øker, sier Dahl.
- Biltrafikken vil fremdeles legge beslag på større arealer enn jernbanen, for eksempel knyttet til veier og ladebehov i indre by for elbiler. Og så er jernbanen mye mer energieffektiv enn biltrafikken.

Et bedre tilbud i samferdselssektoren vil gi trafikkvekst, om den kommer på vei eller bane. Utbygging av store veiprosjekter vil gi en utslippsøkning, mens utbygging av jernbanen gir en utslippsreduksjon som følge av flytting av trafikk fra vei til bane.

Dette betyr at jernbanen må være et satsingsområde, mener Naturvernforbundet. Det sa Holger Schlaupitz, som er fagsjef i forbundet, til NRK.

- Det må satses mer på jernbane, og bedre ferjesamband, sa Schlaupitz.
- I tillegg kan dagens veier rustes og forbedres. Vi må unngå økt utbygging som også fører til økt trafikk, sa han. Schlaupitz legger til at det er viktig å unngå store inngrep i myr- og skogområder, som binder karbon. 

Har forbedringspotensial

Selv om jernbanen er den klart mest klimavennlige transportformen, så kommer det utslipp fra vår virksomhet også. På noen strekninger går det diesellokomotiver, drift og vedlikehold fører til utslipp, og bygging av ny jernbane fører til store klimagassutslipp. Bane NOR arbeider aktivt for å få ned disse utslippene, og har konkrete og ambisiøse mål.

- Det er ikke tvil om at vi kan gjøre mer for å få ned våre egne utslipp. Det gjør vi ved å legge vekt på klima og miljø når vi prosjekterer, ved å stille krav til anleggsgjennomføringen, og ha en effektiv logistikk. Vi kan også gi økologisk kompensasjon i store prosjekter, slik vi gjør på Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E 16, og Dovrebanen, sier Gry Dahl.

- Jeg er også glad for å se at markedet beveger seg i riktig retning, med utslippsfrie anleggsplasser og tilgang på lavkarbon-materialer.


Publisert: 18. januar 2021 klokken 08:49

Oppdatert: 5. mars 2023 klokken 15:17