Vi forbereder oss på flom og solslyng

Store snømengder i fjellet øker faren for flom og ras, og brått omslag til sterk sommervarme øker faren for solslyng.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 27. mai 2020 klokken 09:45

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Bildet viser en regnværsdag og flom i en elv, som er brun av jord

Både i 2011 og her i 2013 ble det store flomskader på Dovrebanen gjennom Gudbrandsdalen. Foto: Bjørn Iversen, Bane NOR

Fortsatt ligger store snømengder i fjellet på grunn av den kalde våren. Snøsmeltingen er ennå ikke kommet ordentlig i gang, og et plutselig væromslag til varme dager og kanskje også regn, vil medføre stor fare for flom og ras.

Mange togstrekninger er utsatt fordi stikkrenner under sporet ikke tar unna vannet og dermed legger press på fyllingene hvor jernbanen ligger. Høy vannstand kan også føre til at skinnegangen på enkelte lavtliggende punkter blir liggende under vann. Dette påvirker togtrafikken, og i verste fall må man stoppe trafikken og passasjerene må ta alternativ transport.

På Ofotbanen er det ekstremt mye snø i år som kommer til å smelte. Det er også uvanlige store snømengder på Saltfjellet langs Nordlandsbanen og på høyfjellet langs Bergensbanen. Gudbrandsdalen og Mjøsa er utsatt, og flom i Glomma kan få konsekvenser for Solørbanen og Kongsvingerbanen ned til Fetsund. 

Varme og regn

Vi forbereder oss nå på de store vannmassene som kan komme. I den senere tid er stikkrenner og tunneler under jernbanen sjekket for at vannet skal ha fri passasje gjennom.

– Vi bruker vår lokalkunnskap og har bedt mannskapene sjekke ekstra nøye de punkter som vi vet er sårbare. Det gjelder både mot flom og solslyng. I tillegg har vi egne værvakter som kontinuerlig følger med på meteorologiske varsler, og vi er beredt til å høyne beredskapen om nødvendig, sier banesjef Anders Nicolaysen. 

Banesjefen håper på varme dager og kalde netter slik at man får en jevn snøsmelting.

– Det vi frykter mest er varme over hele døgnet og regn i tillegg. Vi er så forberedt vi kan og om ikke alt for mye vann kommer på en gang, så skal det gå bra. Dessverre kan man ikke gardere seg mot alt. Hvis vannmengdene blir så ekstreme at vannet går utenfor bekkene der det vanligvis går, blir det problemer, sier Nicolaysen.

Solslyng

En annen værutfordring kan være sommervarmen. Når den kommer øker faren for solslyng, som også kan skape forstyrrelser i togtrafikken.

På ekstra varme dager utvider stålet i skinnene seg slik at sporet kommer ut av stilling – enkelte ganger så mye at togene ikke kan kjøre. Gamle og kurverike baner er særlig utsatt for solslyng, men vi er forberedt og sjekker stadig utsatte punkter langs jernbanen.

Klimaendringer

Store deler av jernbanenettet i Norge er av eldre dato og er på enkelte strekninger sårbare ved flom. Storflommene i 2011 og 2013 førte til store skader langs jernbanen i Gudbrandsdalen og på Østlandet, som det tok lang tid å reparere.

På grunn av klimaendringene og værutfordringene har vi de siste ti årene gjort omfattende forbedringer av infrastrukturen på jernbanen. Dette arbeidet fortsetter. Nye jernbanestrekninger planlegges og bygges for å kunne håndtere en 200-års flom. Alle tiltakene har gjort jernbanen betydelig bedre rustet for flom.

Værdata

Vi samarbeider med Meteorologisk institutt om utveksling av værdata og værvarsler som er viktig for å kunne avvikle togtrafikken sikkert og punktlig. Jernbanen har i tillegg egne værstasjoner langs banestrekningene.

Store nedbørsmengder øker rasfaren og kan ofte komme lokalt, derfor er værdata så viktige. 

 


Publisert: 27. mai 2020 klokken 09:45

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01