Fornyelsesarbeid på jernbanen i 2020

Bane NOR utfører vedlikehold og fornyelse på mange fronter i 2020. Størst blir innsatsen på hovedstrekningene Nordlandsbanen, Kongsvingerbanen, Bergensbanen, Sørlandsbanen, Østfoldbanen, strekningen Oslo–Drammen og i Osloområdet.

 • Nyheter og aktuelt

Publisert: 25. februar 2020 klokken 11:50

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Anleggsarbeidere løfter på plassjernbaneskinner ved hjelp av kran

Illustrasjonsfoto fra tidligere sporarbeider på Oslo S. Foto: Øystein Grue

I 2020 har Bane NOR på landsbasis fått bevilget 7,2 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanenettet.

I tillegg er det bevilget 1,4 milliarder til ERTMS-prosjektet, som skal erstatte dagens signalsystemer og dermed bedre punktligheten og øke kapasiteten på jernbanen. I denne oversikten er ikke de store utbyggingsprosjektene tatt med. Disse er finansiert over jernbanens investeringsbudsjett for 2020 på 11,6 milliarder kroner.

Listen under representerer fornyelses- og vedlikeholdsarbeider for totalt 2,5 milliarder kroner. Vi gjør oppmerksom på at enkelte endringer og justeringer vil forekomme i løpet av året.

Dovrebanen

 • Svillefornyelse Vinstra–Dombås
 • Bruvedlikehold på utvalgte bruer
 • Vedlikeholdstiltak på overbygning
 • Skogrydding
 • Fornyelse av planoverganger Vinstra–Dombås
 • Skinnefornyelse Eidsvoll–Hamar

Østfoldbanen                                                               

 • Vegetasjonstiltak
 • Sporisolering
 • Drenering og stikkrenner
 • Fornyelse av skinner og sviller
 • Nye føringsveier
 • Elkraftfornyelse
 • Signalfornyelse
 • Utskifting av isolerte skjøter og limskjøter
 • Vedlikeholdstiltak på bruer
 • Bytte av fire sporveksler ved Vestby nord
 • Utbedring av støttemur Bekkelaget–Ljan
 • Fjellrensk Bekkelaget–Hauketo

Vestfoldbanen

 • Brufornyelser Skien–Porsgrunn
 • Vegetasjonstiltak
 • Fornyelsestiltak på lavspenning   

Gardermobanen

 • Oppgradering til universell utforming på plattform 3 på Gardermoen stasjon
 • Vedlikeholdstiltak på over- og underbygning
 • Vedlikeholdstiltak på lavspenning og høyspenning, samt signal

Hovedbanen

 • Masse-, skinne- og svillebytte ved Dal, Jessheim og Hauerseter
 • Stabilisering av grunn ved Varud holdeplass
 • Bytte av to sporveksler på Asper
 • Hensettingsspor til brann- og redningstog, Oslo S
 • Punktlighetstiltak på strømforsyning Oslo S
 • Skogrydding Oslo
 • Reparasjon av relégrupper i signalanlegg i Oslo
 • Sporvekselbytte Etterstad–Lillestrøm
 • Fornyelse av utvendig signalanlegg Etterstad–Lillestrøm
 • Skinne og svillebytte, samt rensk av stikkrenner Etterstad–Lillestrøm
 • Fornyelse av kontaktledningsanlegg Etterstad–Lillestrøm
 • Bygging av føringsveier Alna–Etterstad
 • Fornyelse av spor og sporveksler Alnabru
 • Utvidelse av lastegate 5 og nye C spor Alnabru
 • Sporfornyelse Lodalen
 • Bygging av strømforsyning til sporvekselvarmeanlegg Loenga, Oslo S
 • Diverse sporarbeider Grorud verksted–Alna
 • Strømforsyning til sporvekselvarmeanlegg Loenga, Oslo S

Drammenbanen

 • Forberedelser til kjøring av renseverk; omlegging av rørkryssinger, kummer etc., rensk og etablering av linjegrøfter, stikkrenner og vegetasjon
 • Fornyelse kontaktledningsanlegg Slependen-Asker på 7,5 km dobbeltspor
 • Ny hovedfordelingstavle på Nationaltheatret stasjon; bygging av nytt tavlerom på ny lokasjon, samt UPS-anlegg og kabelarbeider
 • Fornyelse Lier–Brakerøya; etablerering av nye fundamenter for nytt kontaktledningsanlegg (4,5 km dobbeltspor), ca. 150 mastefundament og ca. 30 fundamenter for barduner
 • Bytte av sviller Lier–Brakerøya
 • Rehabilitering av Lieråsen tunnel, planlagt ferdig 2021. Tiltakene er bl.a. utskifting av spor og sporveksler, gjennomgående masseskifte, fornyelse av kontaktledningsanlegget og nytt nødlysanlegg.
 • Punktlighetstiltak på signalanlegg og over- og underbygning Oslo–Drammen
 • Nytt sporkryss i Bærumstunellen (Lysaker) 

Bratsbergbanen

 • Bytte av ca. 2500 gamle tresviller til sviller i betong
 • Brufornyelser (Nordagutu)–(Skien)

Spikkestadbanen

 • Komponentbytte og mindre vedlikeholdstiltak

Sørlandsbanen

 • Skinnevedlikehold
 • Skinnefornyelse Kongsberg–Nordagutu
 • Skogrydding og rydding av ettervekst
 • Svillefornyelse i tunnel
 • Svillebytte på delstrekninger
 • Bytte av skinner i Telemark ca. 9 km
 • Brufornyelse Fikjevatn og bruvedlikehold på delstrekninger
 • Sandblåsing og maling av stålbru Moi i Rogaland
 • Vedlikeholdstiltak på bruer
 • Sporvekselfornyelse (Nelaug)–Kristiansand
 • Utskifting av sikringsanlegg (Kristiansand)–Egersund, (Egersund)–Stavanger, (Nelaug)–Kristiansand
 • Fornyelse av tekniske bygg og rom (Egersund)–Stavanger
 • Elkraftfornyelse bl.a. bæreline, sporvekselvarme og kontaktledning

Arendalsbanen

 • Svillefornyelse

Bergensbanen

 • Ballastrens Hønefoss–Trolldalen
 • Rassikring: Fanggjerder og sørpeskredgjerder og andre rassikringstiltak
 • Skog- og vegetasjonsrydding
 • Stasjonsprosjekter: Plattformforlengelser Dale og Evanger 
 • Bruvedlikehold Vosseelven
 • Masseutskiftning Follum
 • Oppgradering av kontaktledningsanlegget Haugastøl–Finse
 • Skinnefornyelse i tunneler Finse–Bergen
 • Ballast supplering Trolldalen–Ål
 • Svillefornyelse Ål stasjon
 • Fornyelse av snøoverbygg Grøndalen
 • Elkraftfornyelse bl.a. bæreline og kontaktledning

Randsfjordbanen

 • Utskifting av bæreline på kontaktledningsanlegget
 • Mindre reparasjoner, komponentbytte og vedlikeholdstiltak

Roa-Hønefossbanen

 • Mindre reparasjoner, komponentbytte og vedlikeholdstiltak

 Flåmsbana

 • Dreneringstiltak
 • Fornyelse av snøoverbygg
 • Svillebytte
 • Diverse klimatiltak

Gjøvikbanen

 • Gjøvik stasjon; grunnarbeid og jernbanetekniske arbeider i forbindelse med etablering av to hensettingsspor for fire togsett og sideplattform
 • Skinnefornyelse
 • Svillebytte
 • Fornyelse av sporveksler
 • Drenering og stikkrenner
 • Elkraftfornyelse

Kongsvingerbanen

 • Utskifting av kontaktledningsanlegget (KL) med etablering av autotransformatorer (AT)
 • Drenering og stikkrenner
 • Bytte av sporveksel på Kongsvinger
 • Svillefornyelse
 • Vedlikeholdstiltak på planoverganger
 • Utskifting av masse på Blaker stasjon
 • Renovering av Fetsund bru
 • Vedlikeholdstiltak på bru ved Galterud
 • Vegetasjonsrydding

Raumabanen

 • Fornyelse av Åndalsnes godsterminal

Rørosbanen

 • Lagerstøping av platebruer
 • Sporfornyelse – samtidig skinne- og svillebytte
 • Svillebytte
 • Vegetasjonstiltak

Solørbanen

 • Sporfornyelse – samtidig skinne- og svillebytte
 • Vedlikeholdstiltak på planoverganger
 • Utskifting av isolerte skjøter
 • Diverse tverrfaglige tiltak

Nordlandsbanen

 • Svillebytte
 • Dreneringstiltak
 • Bruvedlikehold
 • Tunnelsikring – brann og vann
 • Skogrydding og behandling av ettervekst
 • Sporvekselfornyelse
 • Gjerde og truckgarasje, Mo godsterminal
 • Asfaltering, Fauske godsterminal
 • Ny port, Bodø godsterminal
 • Vedlikeholdstiltak på overbygning
 • Skinneprofilbearbeiding
 • Fornyelse av ballast
 • Fornyelsestiltak på snøoverbygg og snøskjermer

Ofotbanen

 • Utskifting av skinner og sviller på flere delstrekninger
 • Skinneprofilbearbeiding
 • Fornyelse av snøoverbygg
 • Reparasjon lastegater, Narvik godsterminal

Øvrige tiltak

 • Oppgradering av kommunikasjonsløsning Vicos på flere steder
 • Forarbeid og bygging av 800 meter med kontaktledningsanlegg ved Notodden.
 • Landsdekkende maskinelt sporvedlikehold, bl.a. gjennomgående sporjustering, punktvis pakking, sporvekseljustering, ballastrensing, ballastsupplering, ballastprofilering, skinnesliping, og skinnesmøring
 • Arbeider for innføring av nytt signalsystem ERTMS
 • Vedlikeholdstiltak på terminaler, bygninger og tekniske bygg
 • Fornyelsestiltak på energiforsyningsanlegg
 • Tiltak på stasjoner for bedre på- og avstigingsforhold, parkering mv.
 • I tillegg kommer generelt årlig arbeid med kontroller og mindre reparasjoner og vedlikeholdstiltak på alle strekninger

Publisert: 25. februar 2020 klokken 11:50

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01