Ringeriksbanen: – Vi jobber for fullt med planleggingen

- Vi planlegger for fullt, og er klare for å komme i gang, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Bane NOR.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 13. november 2020 klokken 14:37

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

En mann står på en jernbaneplattform og venter på et tog som kjører inn på plattformen

Prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

I mars 2020 ble reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Siden det har det vært jobbet i det stille med en ekstern kvalitetssikring av prosjektet, og mulige måter å forbedre løsningene. 

For at vi skal kunne starte utbyggingen av dette store prosjektet, må vi ha en investeringsbeslutning. Det betyr at politikerne vedtar å bevilge penger. Det er forventet at denne saken skal til behandling i Stortinget i mai 2021.

Mange er spent på hva som skjer 

2021 blir et spennende år for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Hvis alt går etter planen er dette året da folk som bor i Hønefoss, Hole og Bærum vil kunne se at de første arbeidene starter opp. Først og fremst gjelder dette forberedelser til anleggsperioden. 

I mellomtiden er det mange som venter og er spente på hva som skjer med Norges største felles samferdselsprosjekt. I Hønefoss og Hole er de selvsagt spesielt opptatt av det. Engasjementet er stort, og spørsmålene mange. podcasten svarer Klokkersveen på spørsmål fra debattleder Øyvind Lien, samt spørsmål fra noen av lytterne. 

Trafikkgjennomføring 

Mange er spesielt opptatt av hvordan trafikken langs E16 gjennom Hole og over Sundøya skal avvikles gjennom byggeperioden.  

– Det å klare å avvikle trafikken gjennom området er viktig for oss. Det første vi må sørge for, er å ha en god dialog med mediene og Vegtrafikksentralen, slik at vi får folk til å velge andre kjøreruter, når det er mulig, sier Klokkersveen. 

– Men vi planlegger også to nye rundkjøringer, som skal avvikle trafikken på både E16 og lokalveiene. I tillegg vil vi sikre ferdselen til folk ved hjelp av gang- og sykkelvei i området. 

Kompensasjon for tapte turområder  

Spesielt i Hole, men også i Hønefoss og Bærum er det store turområder som blir berørt av prosjektet.  

– Vi skal legge til rette for at du kan krysse over anleggsområdet i byggeperioden, slik at områdene kan brukes også i den tiden. Men du kan ikke regne med å få krysse på alle steder som du er vant til å bruke, sier Klokkersveen. 

I tillegg er det utarbeidet en avtale for kompensasjon for friluftslivet som går tapt i de tre berørte kommunene. Denne avtalen skal signeres i desember, og gir en sum med penger til hver kommune i tråd med hvor sterkt friluftslivet i området blir berørt. Pengene må brukes på tiltak som kompenserer for det som går tapt. Dette er første gang Bane NOR inngår en slik avtale som en del av et utbyggingsprosjekt.

Massetransport 

Fellesprosjektet vil føre til mer massetransport. I Hønefoss og Hole viser beregninger at det vil utgjøre en trafikkøkning på 2-5 prosent.  

– Det er klart at veldig mye av massetransporten vil måtte gå på hovedveinettet. I tillegg planlegger vi forsterkning av sideveier, som Selteveien og Busundveien, for å forberede disse på økt anleggstrafikk, sier Klokkersveen. 

Dette kan skje neste år 

Neste år kan folk i Hønefoss, Hole og Bærum se oppstarten av byggearbeidene.

– Vi er i gang med å prosjektere forberedende tiltak. Det gjelder for eksempel gang- og sykkelvei i Askveien og Busundveien, tiltak ved Avtjerna, to rundkjøringer ved Sundvollen og en mulig sjøledning i Kroksund. Sannsynligvis vil ikke alt dette starte opp i 2021, men vi planlegger ut fra at vi kan gjøre det, sier han. 

– Her er vi blant annet avhengige av å ha grunnerverv i orden før denne jobben kan gjøres. Vi er godt i rute med det på de fleste av disse strekningene. 

Fakta om Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 

  • 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss
  • Togene skal kunne gå i 250 km/t
  • 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika (ved Jong) til Sundvollen og ca. 3 kilometer tunnel nordvest for Sundvollen
  • Etablering av ny jernbanestasjon ved Sundvollen
  • 24 kilometer firefelts Europaveg mellom Skaret vest for Sollihøgda og Hønefoss. Vegen vil få fartsgrense 110 km/t
  • Flere lange bruer

Publisert: 13. november 2020 klokken 14:37

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01