Rekordstort investeringsbudsjett for 2021

Onsdag morgen la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2021. Jernbanebudsjettet øker totalt fra 26,8 til 32,1 milliarder kroner, en økning på 20 prosent i forhold til årets budsjett. Forslaget inneholder et rekordstort investeringsbudsjett til jernbane på 16,1 milliarder kroner.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 7. oktober 2020 klokken 13:17

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

En mann i blå skjorte og slips smiler til kamera

- Vi er svært tilfredse med at regjeringen fortsetter den storstilte satsingen på jernbane, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund. Foto: Aksel Jermstad

- Vi er svært tilfredse med at regjeringen fortsetter den storstilte satsingen på jernbane. Det er viktig for togpassasjerene og for godstransporten at vi kan holde trykket oppe i alle våre pågående byggeprosjekter, inkludert Intercity på Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen mot Hamar, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund

-Follobaneprosjektet og InterCity-utbyggingen legger til rette for et tilbud som møter etterspørselen etter transport i takt med be­folkningsveksten i og rundt byene på Østlandet. Effektene er kortere reisetider, hyppige avganger og bedret punktlighet. Satsingen skal bidra til en bærekraftig utvikling der flere velger å reise kollektivt, sykle og gå, forklarer konsernsjefen.

-Regjeringen foreslår også midler til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss. Dette er viktig for å fortsette de forberedende arbeidene vi gjør på dette prosjektet.

Rekordhøye passasjertall

Togtrafikken på jernbanen har økt de siste årene, spesielt for persontransport. Før Covid-19 pandemien reiste i gjennomsnitt 200.000 mennesker med tog hver dag.

- Det har vært fantastisk å se den positive utviklingen i antall togpassasjerer de siste årene. Bane NOR jobber kontinuerlig med å forbedre og modernisere jernbanen for at flere kan ta mer tog. Samtidig er det også slik at flere reisende og flere og tyngre tog setter dagens jernbaneinfrastruktur på prøve. Økt trafikk medfører at skinnegang og systemer må vedlikeholdes og fornyes i enda større grad enn tidligere, presiserer Gorm Frimannslund.

Fornyelse er prioritert for lavt
- togproblemer for de reisende vil fortsette

Innenfor rammene av dette budsjettforslaget kan vi benytte 2,7 milliarder kroner til fornyelse av jernbanenettet. 2,7 milliarder kroner er et stort beløp, men det er dessverre ikke tilstrekkelig for å unngå at skinnegangen forringes ytterligere også i 2021. For å holde status quo på jernbanen trengs 3,5 milliarder kroner årlig til fornyelse av jernbanenettet.  Med dette budsjettforslaget vil det store etterslepet øke også neste år, og ende på rundt 23 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Konsekvensen av for lav satsning på fornyelse er dessverre at togfremføringen fortsatt vil være krevende og medføre ytterligere problemer for de reisende.

-  Fornyelse er helt nødvendig for å levere et togtilbud i tråd med forventningene fra passasjerer, togselskap og myndighetene. Infrastrukturen har svært høy trafikkbelastning særlig på det sentrale Østlandsområdet, og feil her gir stor negativ påvirkning på punktligheten på det øvrige jernbanenettet. Gjennom målrettet arbeid har Bane NOR greid å tilby forholdsvis stabil punktlighet de siste årene. Det skal vi fortsette å jobbe for, men det er nødvendig med høyere bevilgning til fornyelse enn det som er lagt frem i dag, sier Frimannslund.

Høy investeringsfart inn i NTP-perioden 2022-2033

De viktigste forslagene i det nye statsbudsjettet omfatter 16,1 milliarder kroner til investeringer i ny infrastruktur, 1,2 milliarder kroner til planlegging av investeringer og 2,7 milliarder kroner til fornyelse av jernbanenettet.

Den økte satsingen på jernbanen i 2021 gir høy investeringstakt inn i neste NTP-periode, 2022-2033. For å sikre god samfunnsøkonomisk lønnsomhet er det viktig at aktivitetene kan ferdigstilles med nødvendige bevilgninger også fra 2022, avslutter konsernsjefen.

Klikk her for å lese Samferdselsdepartementets pressemelding om statsbudsjettet og jernbane(├ąpnes i ny fane)

Kontaktperson:
Senior kommunikasjonsrådgiver Simen Slette Sunde, tlf: 95 80 84 83


Publisert: 7. oktober 2020 klokken 13:17

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01