Ny organisering av Bane NOR

Bane NOR gjør store endringer i egen organisasjon for å frigjøre midler til å redusere vedlikeholdsetterslepet og bedre punktligheten. 1. oktober trådte ny organisering i kraft.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 1. oktober 2020 klokken 14:50

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

– Vi endrer organisasjonen for å levere bedre. Ved å samle ansvar vil vi levere bedre punktlighet, mer effektiv gjennomføring av prosjektene og sette digitaliseringen av jernbanen i førersetet. Vi standardiserer og forenkler våre prosesser for å frigjøre midler til å redusere vedlikeholdsetterslepet, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.  

Kunden i sentrum

Vedlikeholdsetterslepet på jernbanen er estimert til å være på 20,4 milliarder kroner. De siste årene er flere banestrekninger fornyet, men tett togtrafikk gir høy slitasje. Mange anlegg har nådd slutten av levetiden og derfor øker behovet for vedlikehold.

– Alle tog i Norge kjører på en kombinasjon av ny og gammel infrastruktur. Spørsmålet er derfor ikke om vi skal bygge nytt eller vedlikeholde det gamle, vi gjør begge deler. For at vedlikeholdsetterslepet ikke skal øke kreves det minimum 3,5 milliarder årlig. Derfor gjør vi nå omfattende grep som vil bidra til mer penger til vedlikehold, mer effektiv bygging av ny jernbane, slik at flere kan ta mer tog.

– Det er avgjørende at kundene får en punktlig og forutsigbar jernbane også mens vi bygger ut og moderniserer. For å lykkes med fastlands-Norges største digitaliseringsprosjekt ERTMS, er det nødvendig å slå sammen alle deler av driftsapparatet og hoveddelen av teknologimiljøene til én divisjon, sier Gorm Frimannslund.

Bane NORs nye organisering

Fra 1. oktober har Bane NOR fire divisjoner: Utbygging, Drift og teknologi, Kunde og marked, samt Eiendom. Det helhetlige ansvaret for driften samles i Drift og teknologi som vil få ansvaret for dagens jernbaneinfrastruktur, trafikkstyringen, ERTMS-programmet, jerbanetekniske fag, administrativ IKT og kjøreveis-IKT.

Utbygging: Byggherrerollen rendyrkes og all planlegging og bygging samles i Utbyggingsdivisjonen. Dette innebærer at utbyggingsprosjekter og planprosjekter overføres fra dagens Infrastrukturdivisjon, slik som kryssingsspor, ombygging av stasjoner og andre viktige prosjekter som i dag ikke omfattes av de store utbyggingsprosjektene.

Kundefokuset spisses. Ansvaret for Bane NORs kunder rendyrkes i divisjon for Kunde og marked, som vil ha det overordnede ansvaret for kundeoppfølging av togselskap, inkludert ruteplanlegging, oppfølging av godsnæringen og styring av Bane NORs terminaler og reiseinformasjon til kundene på stasjonene og ut til digitale plattformer.

Dette er effektiviseringsgrepene Bane NOR tar

Effektivisering

  • Bane NOR frigjør en halv milliard kroner årlig fra 2023 ved blant annet å gjøre store innsparinger på blant annet administrativ kontordrift.
  • Tidligere har Bane NOR skilt ut utføring av drift og vedlikehold til Spordrift AS. Eierskapet til Spordrift overføres til 1. januar 2021 til Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet vil delta i konkurransen om drift av banestrekningene som starter i 2021.
  • I tillegg er antall togledersentraler redusert fra åtte til fire og skal ned til tre.

Omorganisering

  • Bane NOR gjennomfører en større omorganisering av statsforetaket. Rundt 3 400 medarbeidere blir omfattet av endringene.
  • Alt ansvar for driften av jernbanestrekningene samles i samme lederlinje: Trafikkstyring, banestrekninger og teknologi slås sammen. Det innebærer et tydeligere ansvar for å levere punktlighet, men er også et stort grep for å ta digitalisering et steg videre.
  • Digitalisering blir førende for driftsapparatet i den nye organiseringen.

Publisert: 1. oktober 2020 klokken 14:50

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01