NTP 2022-2033: Mange muligheter - tøffe prioriteringer

Vi er godt fornøyd med Samferdselsministerens signaler om å lage en realistisk NTP der porteføljestyring legges til grunn som et nyttig verktøy for å lykkes. Innretningen er spennende, rammene kan gi dilemmaer.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 15. oktober 2020 klokken 14:51

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

En mann i blå skjorte og slips smiler til kamera.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. Aksel Jermstad, Bane NOR

Det er et viktig mål for Bane NOR å tilrettelegge for at enda flere kan ta mer tog. Vi har hatt et en stor økning i antall reisende de siste årene; fra 62 millioner i 2012 til 80 millioner i 2019. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Dette er en fantastisk utvikling, som skyldes en sterk satsing på jernbanen, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

En stor del av økningen er reiser over kortere avstander, viser SSBs tall. Konsernsjefen mener derfor det er riktig å legge til rette for et godt togtilbud der det bor flest folk; i og rundt de store byene. 

– Skal vi kunne fortsette denne utrolige utviklingen, må vi prioritere tøffere og sørge for mer jernbane for hver krone. Vi jobber hele tiden med å kutte kostnader i våre prosjekter, og det arbeidet bærer frukter, sier Frimannslund og legger til at det er viktig for togpassasjerene og for godstransporten at vi kan holde trykket oppe i alle våre pågående byggeprosjekter, inkludert Follobanen, InterCity på Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen mot Hamar.

– I vårt innspill til Samferdselsdepartementet er det derfor vår førsteprioritet å fullføre igangsatte byggeprosjekter før vi starter opp nye, sier konsernsjef Gorm Frimannslund. 

Det er lønnsomt å satse på fornyelse

Vedlikeholdsetterslepet har økt de siste årene. Økt trafikk gir økt slitasje på infrastrukturen. Klimaendringer og villere og våtere vær gir ytterligere utfordringer.

- Kunden er opptatt av et punktlig og forutsigbart togtilbud. Vedlikehold og fornyelse er virkemiddel for å levere et godt togtilbud i tråd med forventningene fra passasjerer, togselskap og myndighetene.

Infrastrukturen tilknyttet norsk jernbane har svært høy trafikkbelastning særlig på det sentrale Østlandsområdet, og feil her gir stor negativ påvirkning på punktligheten på det øvrige jernbanenettet.

– Gjennom målrettet arbeid har vi greid å tilby forholdsvis stabil punktlighet de siste årene. Det er imidlertid nødvendig å prioritere vedlikehold og fornyelse enda sterkere fremover, understreker Frimannslund.

Foreslår InterCity til betydelig redusert kostnad

- Den økte satsingen på jernbanen i forslaget til statsbudsjett for 2021, gir høy investeringstakt inn i neste NTP-periode i forhold til de økonomiske rammene for oppdraget vi har svart på. For å sikre god samfunnsøkonomisk lønnsomhet er det viktig at aktivitetene kan ferdigstilles med nødvendige bevilgninger også fra 2022, sier konsernsjefen.

Det viktigste med storsatsningen på jernbanen er å sikre et godt togtilbud til de reisende, med flere avganger og kortere reisetid, slik at flere velger toget som transportform.

- Vi foreslår nå en begrenset utbygging til redusert kostnad som vil gi en forbedring av togtilbudet i InterCity fra Haug og videre sørover på Østfoldbanen. Det samme gjør vi for de andre strekningene i ytre InterCity på Vestfoldbanen, og Dovrebanen, sier konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund.

Dette vil gi et forbedret togtilbud til de reisende i forhold til i dag, med kortere reisetid og flere avganger.

- Vi jobber med kostnads- og verdioptimalisering av investeringsporteføljen, og dette arbeidet har gitt resultater, forteller konsernsjefen. I våre innspill til NTP 2022-2033 peker vi på et innsparingspotensialet på prosjektene i InterCity på 76 milliarder kr, dette tilsvarer halve investeringskostnaden som ligger i dagens planer. Konsekvensen er en annen utbygging, men med en forbedring av togtilbudet til de reisende på strekningene.

Kommentar:

Innspillet til NTP som er oversendt samferdselsdepartementet 15.10.20. er et felles innspill til prioriteringer fra Bane NOR og Jernbanedirektoratet.

For mer informasjon om Bane NORs og Jernbanedirektoratets felles innspill til NTP 2022-2033, se våre svar på oppdraget av 15.10.20 vedlagt.

Svar på tidligere oppdrag til NTP leser du på regjeringen.no(├ąpnes i ny fane)

Se presentasjon fra pressemøtet vårt her. 

Kontaktpersoner: 
Irene Johansen, mobil 91655936
Pressevakt: 916 56 565


Publisert: 15. oktober 2020 klokken 14:51

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01