NTP 2022–2033: Felles innspill fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR

En mer robust og pålitelig jernbane der kapasiteten økes er det viktigste i jernbanens faglige tilråding til neste Nasjonal transportplan, perioden 2022–2033.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 18. mars 2020 klokken 13:30

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Illustrasjon av nasjonal transportplan

Illustrasjon av NTP Foto: Bane NOR

– Gjennom å styrke og utvikle togtilbudet for de reisende og godskundene, vil jernbanen gi et betydelig bidrag til å nå de transportpolitiske målene, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik og konsernsjef Gorm Frimannslund.

I sitt felles faglige innspill til neste Nasjonal transportplan-periode er Jernbanedirektoratet og Bane NOR samstemte i at vedlikeholdet av dagens infrastruktur må styrkes og holdes på et høyt nivå. Togtrafikken øker og jernbanenettet er gammelt. Sammen med et villere klima betyr dette at behovet for vedlikehold blir stadig større.

– Derfor har vi satt vedlikehold høyere på prioriteringslista vår i neste NTP-periode, sier Slotsvik og Frimannslund.

Alle prognoser tilsier at økningen i etterspørselen etter togtrafikk vil fortsette i årene framover. Det er gledelig, understreker de to. 

Jernbanens fortrinn i transportsystemet er å forflytte mange mennesker raskt og sikkert, og jernbanens stasjoner og knutepunkt tilrettelegger for fremtidige mobilitetsløsninger i en effektiv reisekjede. Jernbanen er klimaløsningen for transport, med begrenset arealbruk, lavt energiforbruk og lave klimagassutslipp. Lave transportkostnader over lengre avstander gjør også fjerntog og godstransport til bærekraftige og effektive bidrag for mobilitet.

– Vi vil møte den økte etterspørselen etter jernbanetransport gjennom de foreslåtte prioriteringene i vårt felles innspill, sier jernbanedirektøren og konsernsjefen.

For at jernbanen skal være i stand til å fylle sin viktige rolle som miljøvennlig transportmiddel med stor kapasitet, må jernbanenettet fornyes og utvikles. Dette gjelder både på infrastruktur og teknologi. Bane NOR er nå i ferd med å digitalisere jernbanen. Det nye signalsystemet ERTMS er den store driveren, og vil forenkle og modernisere måten jernbanetrafikken styres og driftes på.

– Vi prioriterer å fullføre igangsatte prosjekter høyest slik at effekten av disse kan tas ut så fort som mulig i form av flere avganger og bedre punktlighet, sier Slotsvik og Frimannslund. Prosjekter som gir bedre kapasitet for både gods- og persontrafikken er særlig viktige. Både for å møte etterspørselen etter effektive transportløsninger, og for å bidra til å nå klima- og miljømålene. Det er samfunnsøkonomiske beregninger som ligger til grunn for hvilke tiltak som anbefales prioritert.

To rammer

Jernbanedirektoratet og Bane NOR er i sitt felles arbeid med innspill til neste NTP-periode bedt om å prioritere innretning og tiltak innenfor to rammer. Den ene rammen innebærer en videreføring av bevilgningsnivået til jernbane i 2020, mens den andre rammen er høyere og tilsvarer en videreføring av rammen som ble lagt til grunn for hele perioden i NTP 2018 – 2029.

– Innenfor den første rammen blir det viktigste å ta vare på de markedene toget allerede har, både innenfor persontrafikk og godstrafikk. Innenfor den andre rammen kommer man langt i å oppfylle de ambisjonene som var lagt til grunn i NTP 2018 – 2029, men noe av tilbudsutviklingen må skyves ut tid.

Nå er jernbanens faglige innspill oversendt til Samferdselsdepartementet. Departementet skal så gå gjennom innspillene fra alle transportformene og lage et NTP-forlag for hele transportsektoren. Etter planen skal endelig forslag til NTP 2022 – 2033 legges fram for Stortinget våren 2021.

Om Nasjonal transportplan

  • Nasjonal transportplan (NTP) er en stortingsmelding som presenterer regjeringens transportpolitikk og konkrete prioriteringer for de neste 12 år.
  • NTP 2022-2033 legges fram for behandling i Stortinget våren 2021 og vedtas juni 2021.
  • Bane NOR vil presisere at pågående planarbeider og offentlige planprosesser mv. gjennomføres i henhold til de oppdragene Bane NOR har fra Jernbanedirektoratet gjennom avtaler. I den grad noen forutsetninger skal endres, forutsetter Bane NOR at dette formaliseres i endringsmeldinger eller som nye oppdrag.
  • Ny NTP for 2022-2033 legges fram av Regjeringen etter planen våren 2021 og behandles i Stortinget i juni 2021.
  • Hva som til slutt vedtas i Regjeringen og i Stortinget og om det har noen konsekvenser for igangsatte og planlagte prosjekter vet vi ikke noe om i dag.
  • Bane NOR jobber som normalt og prosjektene går som planlagt.
  • Hva som eventuelt kan endre seg som følge av corona-viruset informeres særskilt om på våre nettsider.

Hva skjer videre?

Nå er jernbanens faglige innspill oversendt til Samferdselsdepartementet. Forslagene til prioritering, sammen med svar på de andre NTP-oppdragene, blir nå sendt på høring, med frist 1. juli 2020. Departementet skal så gå gjennom innspillene fra alle transportformene og lage et NTP-forlag for hele transportsektoren.

Fram mot neste leveranse i oktober jobber vi med å optimalisere på prosjekt- og strekningsnivå.


Publisert: 18. mars 2020 klokken 13:30

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01