Bane NORs års- og bærekraftrapport for 2019 i splitter ny drakt

Miljø, økt produktivitet og effektivisering preget Bane NOR i 2019. I års- og bærkraftrapporten får du en oversikt over hendelser, regnskap og resultat for året som gikk.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 2. juni 2020 klokken 12:22

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Vi har nå avsluttet vårt tredje år som statsforetak. Med rekordhøye bevilgninger og godt samarbeid bidrar vi til å bygge landet og legge til rette for mer miljøvennlig transport.

De siste årene har det vært vekst i togtrafikken, og i fjor ble det registrert 77,7 millioner togreiser i Norge. Dette betyr høyere krav til infrastrukturen. Vedlikehold og utbygging av jernbanenettet er derfor høyst nødvendig slik at enda flere kan ta toget i fremtiden.

- Vi har nå avsluttet vårt tredje år som Bane NOR, og vi endres gradvis til en organisasjon der kontinuerlig forbedring er en naturlig del av hverdagen. Vi er i gang med det største teknologiske skiftet i jernbanens historie der den digitale jernbanen skal effektivisere, og gi en mer pålitelig og robust jernbane. Med rekordhøye bevilgninger skal vi fortsette vårt bidrag til å bygge landet og legge til rette for mer miljøvennlig togtransport, skriver konsernsjef Gorm Frimannslund i forordet til års- og bærekraftrapportene for 2019. 

Året som gikk

Det ble gjort mye godt og omfattende arbeid i Bane NOR i 2019. Vi ferdigstilte flere store og små prosjekter som knytter regioner sammen og reduserer reisetiden.

God punktlighet er også viktig for å levere et best mulig tilbud til de reisende og i 2019 endte punktligheten for persontogene på 89,2 prosent, som er rett i underkant av målet på 90 prosent.

Det skjedde mye annet spennende i jernbanesektoren i året som gikk. Blant annet ble Norsk jernbaneskole overført til Bane NOR SF. Senere samme år tok Spordrift over drift og vedlikehold av jernbanen.

De to siste av Follobanens fire tunnelborremaskiner, brøt igjennom fjellet på Kvakestad i Ski i februar, og dermed ble Nordens lengste jernbanetunnel ferdig boret. I mai flyttet vi inn i nytt miljøvennlig hovedkontor i Schweigaardsgate 33 i Oslo, og jernbanesektorens nye kompetansesenter for innføring av det nye digitale systemet ERTMS, Campus Nyland, åpnet i oktober.

Miljøfokus i alle ledd

Bane NORs samfunnsoppdrag er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler jernbaneeiendom.

- Å gjennomføre dette samfunnsoppdraget på en bærekraftig måte er en del av vår strategi for 2019-2023, fortsetter Frimannslund.

I januar i år markerte vi oppstarten av anleggsarbeidene på InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. I forbindelse med åpningen sa en fornøyd nyinnsatt statsråd så riktig;

«Den største utfordringen kloden står overfor nå, er den klimatrusselen vi ser. Vi er nødt til å ta grep. Og jernbane er jo ett av de beste grepene vi kan ta, og ikke minst jernbane i nærheten av de store byene»

Jernbanen er en del av løsningen mot klimatrusselen vi nå står ovenfor. Derfor er våre strategiske mål som samfunnsaktør tydelige; Vi skal redusere klima- og miljøavtrykk i samfunnet og i egen aktivitet.

Da Oslo kommune ble europeisk miljøhovedstad i 2019, benyttet vi anledningen til å bli samarbeidspartner, samtidig som vi gikk i gang med vårt eget miljøår. I 2018 leverte vi vår første bærekraftrapport. I bærekraftrapporten for 2019 har vi utviklet rapporteringen videre i henhold til hovedprinsippene i Global Reporting Initiative (GRI), og også knyttet vårt arbeid opp mot FNs bærkraftmål.

Det er viktig for oss som en fremtidsrettet samfunnsaktør og ansvarlig byggherre å sikre at vi driver økonomisk og etisk forsvarlig. Gjennom denne målbevisste innsatsen skal vi forbedre oss ytterligere i årene som kommer.


Publisert: 2. juni 2020 klokken 12:22

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01