Mer effektiv togparkering

Jernbanedirektoratet har lagt frem sin nye strategi for togparkering, blant annet med flere forslag som legger til rette for økt bruk av eksisterende infrastruktur. Det betyr at vi kan få mer jernbane for pengene og mindre ulempe for berørte nærmiljøer.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 10. januar 2020 klokken 14:26

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Tre togsett står parkert på Eidsvoll hensetting.

Den nye strategien for hensettingskapasitet reduserer behovet for tiltak på Østlandet og forsøker i stor grad å utnytte eksisterende arealer. (Foto: Øystein Grue) Foto: Øystein Grue

Togparkering, eller hensetting som det heter på jernbanespråket, er helt nødvendig for en effektiv drift av jernbanen. Det blir stadig flere tog på skinnene, og de må ha parkeringsplasser. Disse anleggene brukes også til mer enn bare parkering av togene, det utføres forskjellige typer service, inkludert tømming av toaletter, påfyll av vann, og vask både inn- og utvendig.

Et problem med anleggene er at de legger beslag på store arealer, samtidig som de skal ligge så nær toglinjenes endestasjoner som mulig. Da kan det være vanskelig å finne en passende plassering som ikke samtidig kommer i konflikt med bolig- eller næringsarealer.

Den nye strategien som Jernbanedirektoratet offentliggjorde 7. januar, er basert på tanken om å utnytte eksisterende anlegg i så stor grad som mulig og samtidig unngå at det kjøres tomme tog over lange strekninger. Og arbeidet har gitt resultater: Flere anlegg som er under planlegging blir nå mindre enn opprinnelig tenkt.

Skal bygge 11 færre plasser i Drammen…

I Drammen har Bane NOR planer om en ny permanent hensetting. Den må bygges for å erstatte hensettingsplasser som forsvinner i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, samt for å håndtere økt trafikk. Til nå har planen vært å bygge 36 nye plasser, men dette er redusert til 25.

– Dette er godt nytt for både Drammen og oss, sier prosjektdirektør i Bane NOR Lars Tangerås.

– Vi kommer til å legge beslag på et mindre areal når vi bygger den nye togparkeringen, og vi slipper å bygge mer enn det som er nødvendig. Da får vi mer jernbane for pengene og er til mindre belastning for Drammen.

Det er først og fremst to årsaker til at det skal bygges færre togparkeringsplasser enn opprinnelig tenkt i Drammen. Den ene er at det planlegges flere hensettingsanlegg andre steder, den andre er at Jernbanedirektoratet legger til grunn mer bruk av eksisterende spor på Sundland for parkering av persontog.

– Dette er i tråd med det Drammen kommune ønsker, og vi i Bane NOR ser også at dette kan fungere godt, sier Lars Tangerås.

– I tillegg er det selvsagt gledelig at det skal bygges flere nye anlegg for togparkering, både øst og vest for Drammen. Dette minsker trykket på Drammen, vi får mindre kjøring av tomme tog, og det styrker jernbanen i hele regionen.

…og 8 færre i Hamar

Hensettingsanlegget som er under planlegging på Skattumshagan øst for Hamar skulle egentlig romme 20 plasser når det sammenhengende dobbeltsporet fra Oslo til Åkersvika står ferdig i 2026. Nå er tallet redusert til 12, forteller prosjektsjef Lars Eide.

– Dette reduserer både kostnadene og beslaget av dyrka mark, samtidig som planene ivaretar parkeringsbehovet som oppstår når togavgangene dobles og reisetiden for passasjerene reduseres i 2026, sier Eide.

–  I likhet med Jernbanedirektoratet har vi i Bane NOR også vært bekymret for bruk av landsbruksarealer, så vi er glade for at vi i fellesskap har fått til denne reduksjonen. Nå arbeides det med hvor stor arealreduksjonen kan bli. En ny løsning vil foreligge før Hamar kommune sluttbehandler denne saken i mai 2020, sier Lars Eide.

Behovet blir ikke mindre

Selv om enkelte prosjekter kan glede kommunene de jobber i med kutt i fotavtrykket til togparkeringene, så betyr ikke det at behovet for hensettingsplasser blir mindre. Nasjonal transportplan 2018-2029 legger opp til økt togtrafikk for å møte transportetterspørselen i årene fremover. Det innebærer at behovet for togparkering øker, sier Jernbanedirektoratet, som også foreslår nye hensettingsplasser flere ulike steder på Østlandet.


Publisert: 10. januar 2020 klokken 14:26

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01