Kommunestyret godkjente meklingsresultatet på Hamar

Meklingen hos Fylkesmannen førte til et forhandlingsresultat som nå er godkjent av Hamar kommunestyre. Bane NOR starter derfor med reguleringsplan for strekningen Åkersvika til og med Hamar stasjon allerede i 2021.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 19. november 2020 klokken 09:10

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Solnedgang over en innsjø. Langs innsjøen går det jernbanespor.

Jernbanebro over Åkersvika. Foto: Bane NOR

– Vi er glade for at Hamar kommunestyre har godkjent meklingsresultatet. Dette åpner for at Hamar kan komme i gang med byutviklingen i området samtidig som jernbanens interesser blir ivaretatt, sier prosjektsjef Lars Eide i Bane NOR.

Dobbeltsporutbygging gjennom Hamar ligger langt fram i tid. Det er neste generasjons politikere og planleggere som skal jobbe videre med denne saken, og det er vanskelig å spå hvordan de vil vurdere trasévalget.

Dobbeltspor til Åkersvika sikrer at togtilbudet mellom Hamar og Oslo blir forbedret med flere avganger, kortere reisetid og bedre kapasitet for godstog.

– Med et forbedret togtilbud er det et stort behov for oppgradering av Hamar stasjon. Meklingsresultatet gjør det mulig for oss å starte arbeidet med reguleringsplan for strekningen Åkersvika-Hamar jernbanestasjon allerede neste år. Dermed kan vi gjennomføre stasjonstiltak i samarbeid med Hamar kommune, slik at vi kan legge til rette for mer jernbane for pengene, legger Eide til.

Protokollen fra meklingen

Hele protokollen fra meklingen er tilgjengelig på nettsidene til Fylkesmannen i Innlandet: https://www.fylkesmannen.no/innlandet/plan-og-bygg/arealforvaltning/losning-i-jernbanemekling-for-hamar/(├ąpnes i ny fane)

Her framgår det at følgende tiltak skal gjennomføres:

  1. Gjennomføre stasjonstiltak i samarbeid med Hamar kommune, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen i perioden 2023 til 2025 basert på ny vedtatt reguleringsplan og gjennomført delprosjekt for stasjonen. Arbeidet tar utgangspunkt i tidligere utført mulighetsstudie.
  2. Anleggsbidrag på 30 mill. kr. til Espern bru under forutsetning av at Hamar kommune, Bane NOR Eiendom og Espern Eiendom også bidrar til en fullfinansiering av brua. Anleggsbidraget fra Bane NOR SF skal gå til reduksjon av den kommunale andelen. Espern bru er planlagt bygget i 2023. Dagens planovergang skal da legges ned slik at byutvikling på Mjøssiden av stasjonen kan starte.
  3. Dobbeltspor fra Åkersvika inn til og med stasjonsområdet, som er mest hensiktsmessig å gjennomføre sammen med utbygging av Sørli-Åkersvika. Dette tilsier gjennomføring i perioden 2027 – 2030, med forbehold om finansiering i NTP/ kommende statsbudsjetter. Undergangen under stasjonen kan komme på plass samtidig med en eventuell full oppgradering av stasjonen.

Den nye reguleringsplanen gir mulighet for at ferdigstilling av Hamar stasjon kan kobles til Sørli-Åkersvikautbyggingen, og Bane NOR jobber hardt for å lykkes med å få til dette. Denne prosessen er imidlertid NTP-styrt, og det er utenfor Bane NORs mandat å kunne forplikte seg til dette nå. Når denne utbyggingen gjennomføres, vil det også bygges undergang ved stasjonen til alle plattformer og til sjøsiden. Dette er et viktig grep for å koble sentrum sammen med arealer som er avsatt til byutvikling på Mjøssiden av stasjonen.


Publisert: 19. november 2020 klokken 09:10

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01