Bane NOR om revidert nasjonalbudsjett

– Vi har fått tydelige og positive avklaringer fra regjeringen om jernbaneutbygging. Koronapandemien har gitt en krevende økonomisk situasjon for landet så vi er meget fornøyde med å få ekstra bevilgninger for å holde fullt trykk i alle igangsatte byggeprosjekter, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 12. mai 2020 klokken 19:24

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2020 å bevilge 826 millioner kroner ekstra, hvorav 548 millioner kroner er «friske» midler til investeringer på jernbanenettet i statsbudsjettet 2020. Dette gjør at utbyggingen kan gå som planlagt på Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen.

– Det foreslås å utsette utbyggingen av strekningen Kleverud–Sørli på Dovrebanen, og vurdere byggestart i forbindelse med statsbudsjettet for 2022. Det skal også frem til da vurderes om det er mer formålstjenlig å bygge ut Kleverud-Sørli-Åkersvika som ett prosjekt. Dette betyr at IC når Hamar to år senere enn planlagt.

– Vi har hatt en god og tydelig dialog med Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet for å diskutere løsninger for jernbanen i Norge. Bane NOR er svært tilfreds med at regjeringen støtter å holde framdriften i de pågående utbyggingsprosjektene i gang, og heller reduserer midler til noen prosjekter i planleggingsfasen. Vi avventer imidlertid videre behandling av forslaget i Stortinget.

Totalt foreslår regjeringen 1 079 mill. kroner i økte investeringsutgifter, fordelt på følgende tiltak:

Valutautgifter til Follobanen (645 mill. kroner)

Valutarisiko inngår ikke i kostnadsrammen for Follobanen. Svak kronekurs mot euro har gitt merutgifter som regjeringen foreslår å kompensere Bane NOR SF for.

InterCity Vestfoldbanen (134 mill. kroner)

Økte utgifter i 2020 foreslås håndtert ved økt bevilgning, og ved at utgifter til andre prosjekter reduseres eller forskyves til senere år.

Investeringsutgifter til Follobanen (100 mill. kroner)

Østfoldbanen (200 mill. kroner)

Ringeriksbanen (redusert bevilgning til planlegging 278 mill. kroner)

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til planlegging av jernbaneinvesteringer med 278 mill. kroner som delvis inndekning for økte investeringsutgifter på jernbanen. Reduksjonen gjelder planlegging av Ringeriksbanen. Gjenværende bevilgning legger til rette for at en investeringsbeslutning kan fattes av Stortinget i 2021.

Kleverud-Sørli

Som følge av økte kostnader er det nødvendig å tilpasse det samlede omfanget av pågående jernbaneinvesteringer i årene fremover. Regjeringen foreslår å utsette utbyggingen av strekningen Kleverud–Sørli på Dovrebanen. Dette medfører isolert sett et redusert bevilgningsbehov på 180 mill. kroner i 2020 og om lag 510 mill. kroner i 2021. Byggestart vil bli vurdert i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

Sørli - Åkersvika

Videre utbygging mot Hamar (Sørli-Åkersvika) er nødvendig for å få planlagt effekt av utbyggingen på Dovrebanen. Foreløpige estimater viser at dette kan bli dyrere enn anslått i nasjonaltransportplan. Regjeringen foreslår ingen endringer i fremdriften for videre planlegging av utbyggingen mot Hamar. I saldert budsjett ble det lagt opp til å bruke 180 mill. kroner til planlegging av strekningen Sørli–Åkersvika.


Publisert: 12. mai 2020 klokken 19:24

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01