Jernbanepakke 4 - et viktig grunnlag for fremtidens jernbane

I denne kronikken, som stod på trykk i Aftenposten mandag 24. august, forteller konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR hvorfor han anbefaler å si ja til EUs fjerde jernbanepakke.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 26. august 2020 klokken 10:24

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Mann i gult vernetøy står ved siden av et rødt tog.

Konsernsjef Gorm Frimannslund Foto: Thor Erik Skarpen

Europeisk jernbanesamarbeid eller norsk suverenitet? Debatten om EUs fjerde jernbanepakke er i gang, og med stortingsvalg om ett år kan vi forvente at debatten blir sterkere fremover.

Som konsernsjef i Bane NOR ønsker jeg å uttrykke et tydelig ja til jernbanepakke 4. Bane NOR fornyer og moderniserer jernbaneinfrastrukturen i Norge for at flere kan ta mer tog. Jernbanepakke 4 vil bidra positivt til dette arbeidet og forsterke tog som transportform. Jernbanen er svært klimavennlig og en effektiv måte å transportere mange mennesker og varer på.

Norsk jernbane er en del av et sammenhengende jernbanenett som dekker hele Europa. Et internasjonalt transportsystem trenger internasjonalt samarbeid. Når reglene harmoniseres på tvers av landegrensene, slik det nå foreslås gjennom EUs fjerde jernbanepakke, gir det oss en sikrere og rimeligere jernbane. Det styrker også jernbanen som transportform i en stadig tøffere konkurranse.

I en tid der hele verden er på vei inn i et grønt skifte, er det på tide at jernbanen tar sin naturlige rolle som den mest miljøvennlige, effektive og sikre transportformen nasjonalt og internasjonalt.

Felles regler og myndighet

Jernbanepakke 4 innebærer at det innføres felles regler og en felles myndighet (ERA – European Union Agency for Railways) i Europa for å godkjenne nytt togmateriell og gi sikkerhetssertifikat til togselskaper.

Sammen med innføring av krav som legger til rette for økt bruk av konkurranse på likeverdige vilkår på de nasjonale jernbanenett i Europa, vil dette forenkle og harmonisere prosessene.

Dermed vil man gjøre det lettere for nye aktører å komme inn på jernbanemarkedet for å utvide og forbedre togtilbudet til glede for de reisende.

Fortsatt nasjonal myndighet

Statens jernbanetilsyn (SJT) vil fortsatt være den nasjonale tilsynsmyndigheten i Norge og ha samme rolle som i dag overfor jernbaneaktørene i Norge.

Det europeiske jernbanebyrået (ERA), der Norge også deltar, får endret sin rolle fra byrå til myndighet, og det er de som skal håndheve de felles reglene for jernbane i Europa. Gjennom deltagelse i ERA er Norge med på å påvirke felles regler og løsninger, og Bane Nors opplevelse er at våre eksperter blir lyttet til på europeisk plan.

Det legges opp til en styrking av samarbeid og utveksling av «beste praksis» også når det gjelder tilsyn. Dette vil gi oss nyttig informasjon om erfaringer fra andre land, og vi kan i større grad bygge på andres erfaring i utviklingen av det norske jernbanenettet, noe som også vil gi en billigere og sikrere jernbane.

Standardiserte løsninger

At et felles europeisk organ skal godkjenne jernbaneforetak som skal drive virksomhet i flere europeiske land, er fornuftig og kostnadseffektivt ved at flere løsninger blir standardiserte.

Tog produseres ikke lenger nasjonalt i det enkelte land, men kjøpes i et felles marked. I tillegg, når et godstog på tvers igjennom Europa til Norge i fremtiden kun trenger ett lokomotiv tilpasset ett likt signalsystem i alle landene, så reduserer det også kostnadene for alle oss som kjøper varer i butikken.

Ved økt samarbeid kan man hente ut stordriftsfordeler på jernbanen.

Konkurranseutsetting

I Norge er konkurranseutsetting av godstransport gjennomført for godt over ti år siden. Konkurranseutsetting av persontransport gjennomføres nå basert på jernbanereformen.

For å sikre at aktørene skal møte like konkurransevilkår innebærer fjerde jernbanepakke strengere krav til uavhengighet for infrastrukturforvalter. Dette er i stor grad ivaretatt gjennom opprettelsen av Bane NOR i 2017.

Bane Nor har ansvaret for drift, vedlikehold, planlegging og utbygging av jernbaneinfrastrukturen, samt trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom i Norge.

Fjerde jernbanepakke inneholder ingen krav om at staten skal gi fra seg eierskapet til jernbanen, og ifølge regjeringen har de ingen planer om å sette ut ansvaret for å forvalte jernbaneinfrastrukturen i Norge til private aktører.

Positivt for jernbanen

I en tid da vi alle er opptatt av hvordan vi kan bidra til å redusere klimagassutslippene, er det å tilrettelegge for konkurransedyktig jernbanetransport viktig. Jernbanen er tilnærmet utslippsfri og en viktig del av løsningen på klimautfordringene.

Den utviklingen vi nå står foran på jernbanen, kan sammenlignes med utviklingen innen luftfarten fra 1990 til i dag.

Det er på tide at jernbanen tar sin naturlige rolle som det mest klimavennlige alternativet nasjonalt og internasjonalt. Den fjerde jernbanepakken vil bidra til det. Det vil være positivt for jernbanen, positivt for de reisende og godstransportører og positivt for det norske samfunnet.

Jeg anbefaler derfor å si ja til et styrket europeisk jernbanesamarbeid og til jernbanepakke 4.


Gorm Frimannslund, konsernsjef Bane NOR


Publisert: 26. august 2020 klokken 10:24

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01