Bransjen og offentlige byggherrer enige om håndtering av koronarisiko

Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg bør ta mye av risikoen for korona-relaterte forhold som entreprenører ikke kunne forutse da kontrakten ble underskrevet. Samtidig er det et mål å begrense bruken av koronatilpasninger til det som strengt tatt er nødvendig i nye kontrakter.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 28. mai 2020 klokken 14:53

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Koronapandemien har skapt usikkerhet og nye utfordringer i bygg- og anleggsbransjen de siste månedene. Nå er store offentlige byggherrer som Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg enige med Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA) og Nelfo, om prinsippene for hvordan de skal håndtere koronasituasjonen i offentlige bygge- og anleggsprosjekter.

Enigheten bygger på et omfattende arbeid ledet av professor Knut Kaasen på oppdrag fra BNL, flere offentlige byggherrer og entreprenører.

- Vi er alle tjent med at vi har fått på plass prinsipper for hvordan vi skal plassere den økte risikoen og normalisere situasjonen mest mulig, sier Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Stine Ilebrekke Undrum, konserndirektør Utbygging i Bane NOR, Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg og Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA. EBA har vært sentrale i sluttspurten for å få enigheten i havn.

Viktig å regulere risikobalansen

For prosjekter som er i gang reguleres forsinkelser og kostnadsøkninger knyttet til korona i de inngåtte avtalene. Utfordringen med koronapandemien er hvordan partene skal prise flere forhold som kan være vanskelig å definere.

- Aktørene i bransjen er vant til å håndtere usikkerhet i kontrakter. Etter at koronaen traff oss i midten av mars har det vært et sterkt behov for å regulere risikobalansen, sier Davik i Vegvesenet.

- Det er viktig at partene følger opp krav om utvidet gjensidig informasjonsplikt, sier Ilebrekke Undrum i Bane NOR.

Nikolaisen i Statsbygg er opptatt av at det legges opp til en god bransjedialog, enten i forkant eller som en del av konkurransegjennomføringen, for å sikre at risikoene er forstått og fordelingen avklart mellom partene i den enkelte kontrakt.

Fryktet for markedet

Partene fryktet en utvikling hvor markedet ikke ville fungere med manglende konkurranse, stans i prosjekter og for høye priser. Det kunne også oppstå situasjoner med useriøse entreprenører som drev risikospekulasjon.

- En slik situasjon er ikke samfunnet tjent med. Det har derfor vært svært viktig å komme fram til en modell som håndterer usikkerheten på en samfunns- og bedriftsøkonomisk effektiv måte i offentlige kontrakter, sier Kari Sandberg i EBA.

Utgangspunktet for enigheten er at risiko skal plasseres hos dem som er best til å håndtere den. I dag ligger prosjekteringsrisiko hos byggherren i utførelsesentrepriser, mens entreprenørene tar denne risikoen i totalentrepriser. Videre skal risiko som ikke kan prises ligge hos byggherren. Dette gjør at byggherren har tatt usikkerheten knyttet til uforutsette og vesentlige forhold i grunnen, arkeologiske forhold og kulturminner. På den andre siden har entreprenørene lagt inn priser ut fra profesjonell innsikt og erfaring. Partene har tatt med seg disse prinsippene for risikohåndtering inn i koronaavtalen.

- Vi har siden midten av mars fått god erfaring i hvordan vi skal håndtere smittesituasjonen, slik at vi kan prise ekstrakostnadene med dette. Samtidig ser vi nå en oppmyking av restriksjonene i Norge og resten av Europa. Koronareguleringen er styrt av det offentlige. Da er det ikke rasjonalt at næringen tar ansvar for all usikkerheten rundt dette, avslutter Sandberg.


Publisert: 28. mai 2020 klokken 14:53

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01