Bane NORs vurdering av statsadvokatens forelegg

Etter å ha gått grundig gjennom politidokumentene i Filipstad-saken, erkjenner Bane NOR ikke straffskyld. Ut fra en samlet vurdering, vedtas likevel en del av forelegget.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 2. april 2020 klokken 13:45

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

En ungdom døde og to andre ungdommer ble hardt skadet på Filipstad driftsbanegård i Oslo i februar i 2019. Foto: Bane NOR/Thor Erik Skarpen

- Dette er en tragisk ulykke, og Bane NORs ledelse vil igjen uttrykke dyp medfølelse både overfor de etterlatte og skadede i denne ulykken. Det er svært beklagelig at ulykken fant sted, og Bane NOR tar hendelsen på det største alvor.  Bane NOR iverksatte kort tid etter ulykken flere umiddelbare tiltak for å øke sikkerheten ved Filipstad driftsbanegård. Vi skal også ta vårt ansvar for å redusere sannsynligheten for at tilsvarende ulykker skjer igjen, både på Filipstad og sammenliknbare områder. Allikevel er det etter vårt syn ikke riktig at svakhetene ved områdesikringen, utgjør en så viktig del av årsaksbildet for det tragiske utfallet, som påtalemyndighetens forelegg synes å bygge på, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Etter at en ungdom døde, og to andre ungdommer ble hardt skadet på Filipstad driftsbanegård i Oslo i februar i fjor, har Bane NOR, Havarikommisjonen og politiet undersøkt hendelsen. Oslo Statsadvokatembeter ila Bane NOR SF et forelegg 4. mars i år.

Foreleggets del en bygger på at Bane NOR uaktsomt har unnlatt å iverksette barrierer som reduserer sannsynligheten for at feil, fare- og ulykkessituasjoner utvikler seg. Denne del av forelegget er Bane NOR etter en totalvurdering villig til å vedta. Foreleggets del to og tre bygger på at Bane NOR uaktsomt har forvoldt en persons død, og uaktsomt har påført to personer betydelige skader. Bane NOR er ikke enig i at mangler ved områdesikringen på Filipstad, strafferettslig sett, kan sies å ha vært årsaken til at en ungdom døde og to ungdommer ble hardt skadet.

- Vi er enig med påtalemyndigheten i at mangler ved tilsyn og vedlikehold, som også har kommet fram i Bane NORs egne undersøkelser, kan være en del av årsaken til ulykkens fatale utfall. Ungdommenes valg og handlinger står dessverre også helt sentralt i denne saken. Ungdommene tok seg inn på jernbanens inngjerdede område på Filipstad, gikk inn i en tunnel og tok seg etter hvert opp på taket av et parkert tog. Ulykken skjedde som følge av strøm fra høyspentledningen over toget. Etter Bane NORs oppfatning er disse forholdene ikke tilstrekkelig reflektert i forlegget fra statsadvokaten, sier Frimannslund.

Bane NORs standpunkt til forelegget er i dag sendt Oslo statsadvokatembeter.

Uten å erkjenne ansvarsgrunnlag, er Bane NOR etter en samlet vurdering innstilt på å betale erstatning til de etterlatte og skadede i denne konkrete saken. De nærmere rammene for erstatningen ønsker Bane NOR å avklare i dialog med de berørte.


Publisert: 2. april 2020 klokken 13:45

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01