Bane NOR bidrar i forslag til tiltakspakke for byggenæringen

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen har sendt inn felles innspill til korona-krisepakke for å sikre at aktiviteten kan opprettholdes.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 25. mars 2020 klokken 12:24

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Anleggsarbeidere i vernetøy jobber på et grått anleggsområde.

Anleggsarbeider på Follobaneprosjektet. Foto: Bane NOR

Regjeringen og Stortinget har så langt kommet med viktige tiltakspakker for å holde hjulene i samfunns- og næringslivet mest mulig i gang gjennom koronakrisen. Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) rammes dessverre også av krisen, derfor har byggenæringen gått sammen og jobbet frem en tiltakspakke for å sikre at aktiviteten kan opprettholdes.

– For å sikre at aktiviteten kan opprettholdes har vi bidratt med innspill til en egen krisepakke for denne næringen, uttaler Stine Undrum, konserndirektør for Utbygging i Bane NOR.

Bane NOR har deltatt i arbeidet med forslag til en krisepakke for BAE sammen med andre byggherrevirksomheter og en samlet næring.

Status utbyggingsprosjekter i Bane NOR

Bane NOR mottar i 2020 etter planen 12 mrd. til prosjekter i bygging, hvor de største prosjektene er Follobanen, Sandbukta-Moss-Såstad, Venjar-Langset, Arna-Fløen, Drammen-Kobbervikdalen, og Nykirke-Barkåker. Hovedkostnaden er til entreprenører og noe til rådgivere.

Bane NOR har også budsjettert med 2,6 mrd til planlegging, hvor de største prosjektene er Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, Ny togtunnel Oslo, samt Nygårdstangen-Bergen-Fløen.

– Vi opprettholder tilnærmet full aktivitet så lenge det er mulig og planlegger å bruke tilgjengelige midler. Bane NOR har etablert krisestab og gjennomfører daglige møter for å håndtere den pågående krisesituasjonen i forbindelse med coronavirus-utbruddet, sier Stine Undrum.

Samtidig har vi for 2020 planlagt fornyelsesprosjekter på om lag 2,5 mrd. i tillegg til mindre investeringsprosjekter for om lag 2,3 mrd. Både fornyelser og mindre investeringsprosjekter er spredt rundt om i landet og bidrar allerede til verdiskapingen.

Bane NORs prosjektteam har tett dialog med entreprenørene om situasjonen. Fokuset er å opprettholde produksjonen og verdiskapningen.

En utfordrende situasjon

I innspillet sendt til myndighetene ligger et forslag om økte rammer for å håndtere krevende situasjoner under Force Majeure og andre krevende forhold i løpende kontrakter. Formålet er å unngå at kommersielt vanskelige situasjoner bidrar til at prosjekter stopper opp og leverandører og entreprenører taper penger på grunn av myndighetstiltak og pandemien.

Bane NOR mottar varslinger om Force Majeure på alt fra fornyelsesprosjekter og mindre investeringsprosjekter på eksisterende infrastruktur, til de store utbyggingskontraktene. Det er en overveiende sannsynlighet for at virus-situasjonen vil gi konsekvenser for produksjon og framdrift.

Videre er formålet å sikre at statlige byggherrer har fleksibilitet i sine økonomiske rammer til å finne alternative løsninger for prosjektene som kan gi merkostnader, men sikrer fremdrift og aktivitet hos entreprenører. Dette må sees opp mot mulighetsrommet innen regelverket for offentlige anskaffelser.

Tilgang på arbeidskraft og stabiliteten i verdikjeden er usikker, små justeringer i framdriftsplaner kan få omfattende konsekvenser med hensyn til planlagt arbeid som omlegging av jernbanen i togfrie perioder. Det er på nåværende tidspunkt for tidlig å anslå konkrete konsekvenser både hva gjelder framdriftsplaner og økonomiske konsekvenser. Vi har imidlertid, for å sikre robustheten til porteføljen, avlyst konkurransene på prosjektet Kleverud-Sørli. Bane NOR har ingen planer om å utsette øvrige anskaffelser. 

Forslag til ytterligere aktivitet i krisepakken

I forslaget til krisepakke har Bane NOR identifisert muligheter for å trappe opp anskaffelser innen forebyggende vedlikehold og fornyelse for om lag 200 mill. og programpakke for sikkerhet og miljø for om lag 100 mill. Tiltak innen programpakke sikkerhet og miljø er for eksempel sikring/sanering av planoverganger, rassikring, tunnelsikkerhet og miljøopprydding. Disse tiltakene vil ha god samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene vil være lokalisert landet rundt og dette reduserer risikoen for koronapåvirkning.

Tiltakene innen forebyggende vedlikehold og fornyelser som det kan økes produksjon på, omfatter for eksempel underbygningstiltak, sporbytter, sporjustering, bruvedlikehold, skinnesliping mv. Bane NOR har påpekt at arbeidene bør starte opp relativt raskt for å kunne være gjennomførbare i løpet av 2020.

Innspillet fra er oversendt Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og næringsdepartementet og partigruppene på Stortinget.


Publisert: 25. mars 2020 klokken 12:24

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01