Her stenges togtrafikken i sommer

Flere aktører er involvert for at tog-, vei- og kollektivtrafikk skal gå så problemfritt som mulig gjennom sommerukene. Her finner du informasjon om hvilke strekninger som stenges , når de stenges og arbeidet som skal gjøres.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 11. mai 2020 klokken 07:29

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Passasjerer går av et tog og på en plattform på en jernbanestasjon

Årets sommerarbeid går som planlagt. Foto: Bane NOR

Sommerferien 2020 blir for mange annerledes enn tidligere på grunn av koronasituasjonen. Flere er hjemme, og mange planlegger norgesferie. Likevel er vi i Bane NOR nødt til å holde deler av Østfoldbanen og Drammen/Spikkestadbanen stengt også denne sommeren fordi utbygging av Follobanen, Østfoldbanen og vedlikehold på jernbaneinfrastrukturen er planlagt i lang tid. Det er kritisk for fremdriften at vi gjennomfører det slik vi har planlagt. På grunn av kompleksiteten i arbeidet som skal gjøres er det heller ikke et alternativ å stenge på andre tidspunkt i løpet av året.

– Vi trenger sammenhengende arbeidsperioder over flere uker for å kunne utføre komplekse og større arbeidsoppgaver i jernbanesporene og i tilknytning til disse. Sikkerheten til de som jobber, er én av grunnene til at vi er nødt til å stanse trafikken, forklarer Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Få med deg sommerens arbeid i våre sosiale kanaler!
Instagram(åpnes i ny fane), Facebook(åpnes i ny fane) og Twitter(åpnes i ny fane)

Å bygge jernbane krever tett samarbeid med flere

Det er mange forhold som påvirker når vi skal stenge en togstrekning. Derfor planlegges de togfrie periodene flere år i forkant, blant annet for å sikre koordineringen av alt arbeidet. Flere aktører er involvert for at tog-, vei- og kollektivtrafikk skal gå så problemfritt som mulig gjennom sommerukene. Det er et puslespill i samarbeid med tog- og godsselskapene, Vegvesenet, Ruter og ikke minst våre entreprenører og leverandører. Dette er én av grunnene til at det er vanskelig for oss å gjøre om planene på kort sikt.

– Arbeidet som gjøres i løpet av en sommer krever tett samarbeid, både i planleggingsfasen og underveis. Vi jobber med flerårige prosjekter, og for at alt arbeidet som er planlagt skal bli gjennomført, må fremdriften opprettholdes, også på sommeren. Hvis vi skulle utsette arbeidet, får det konsekvenser for utbyggingsprosjektene, og på sikt konsekvenser for forventet bedring av togtilbudet. I motsetning til vei er jernbanen et stivt system med få omkjøringsmuligheter, forklarer Frimannslund.

Gevinstene av sommerarbeidet

Når deler av jernbanen stenger over flere uker, er det for å sikre en mer driftssikker og robust jernbane, samtidig som jernbanenettet bygges ut. Der vi bytter ut gamle spor med nye, vil de reisende kunne oppleve bedre komfort. Togene går stillere, og det vil også de som bor ved jernbanen, kunne merke.

Denne sommeren skal vi blant annet på Drammenbanen bytte ut spor fra Lieråsen til Brakerøya, samtidig som vi oppgraderer Lieråsen tunnel. Flere steder skal vi også oppgradere kontaktledningsanlegget. Det betyr at anlegget blir mindre sårbart. Vi ser at det er langt færre feil der hvor vi allerede har modernisert.

For å sikre at våre store utbyggingsprosjekter blir ferdigstilt til planlagt tid, er ukene på sommeren viktige. Blant annet skal den første delen av Ski stasjon, som er en del av Follobaneprosjektet, bygges ferdig i denne perioden. Tog som nå går på østsiden av stasjonen, flyttes over til den nye delen.

Vi holder hjulene i samfunnet i gang i en spesiell tid

På grunn av koronasituasjonen har regjeringen og Stortinget kommet med tiltakspakker for å holde hjulene i samfunns- og næringslivet mest mulig i gang, og derfor er det viktig at vi, som samfunnsaktør, bidrar til å opprettholde aktiviteten. I tillegg innebærer pandemien at de som skal reise med tog og buss i sommer kommer til å møte ekstra smitteverntiltak.

– Vi følger rådene fra helsemyndighetene, og har allerede iverksatt smitteverntiltak for de som jobber på jernbanen, for å unngå at de og de reisende skal bli smittet. For å redusere smittefaren på stasjonsområdene har vi forsterket renholdet. Stasjonene Oslo S, Østbanehallen og Nationaltheatret vaskes nå ned, i tillegg til at lokalene desinfiseres med hydrogenperoksid, et middel som er dokumentert effektivt mot koronaviruset. Det blir også satt opp avstandsmerking ved kø-områdene for bussene, sier Frimannslund.

Både Bane NOR og togselskapene følger de smittevernregler og veiledere som til enhver tid gjelder. Helsedirektoratet har gitt ut en veileder med smittevernråd for kollektivtransport, og du kan også lese mer om dette på nettsidene til Vy og Go-Ahead.

Du kan fortsatt kjøre tog i sommer

De fleste jernbanestrekningene er åpne gjennom hele sommeren, med normal togtrafikk. Det vil også gå tog på deler av de strekningene som stenges. Og hvis strekningen du skal kjøre er stengt, setter togselskapene opp alternativ transport. Du finner informasjon om hvordan trafikken avvikles i reiseapper og på togselskapenes nettsider. I tillegg til Vy, berøres Flytoget og Go-Ahead av årets sommerarbeid.

Det er særlig stengning av strekningen mellom Asker og Drammen som får konsekvenser for ferietrafikken. Mens Bergensbanen blir nesten upåvirket med alternativ rute over Roa på Gjøvikbanen, vil det være alternativ transport deler av veien for reisende til/fra Oslo på Sørlandsbanen.

Banestrekninger som stenges i sommer

Asker-Drammen på Drammenbanen 20. juni–2. august

Strekningen fra Asker til Drammen er stengt for togtrafikk. Dette inngår i den omfattende rehabiliteringen av Lieråsen tunnel som avsluttes i 2021. Tiltakene er blant annet utskifting av spor og sporveksler, gjennomgående masseskifte, fornyelse av kontaktledningsanlegget og nytt nødlysanlegg. 

Sandvika-Asker på Drammenbanen (kun lokal) 27. juni–2. august

Stengt på lokallinjen mellom Sandvika og Asker (L1) på grunn av arbeid med nytt kontaktledningsanlegg mellom Slependen og Høn.

NB: Det blir likevel togtrafikk mellom Oslo, Sandvika og Asker på Askerbanen (tunnelene). 

Spikkestadbanen 20–24. juli

Stengt for trafikk mellom Sandvika og endestasjonen Spikkestad. Her skal det gjøres sporarbeid og vedlikehold. 

Oslo-Rygge/Mysen på Østfoldbanen 27. juni–9. august

Strekningen fra Oslo S til Rygge på Vestre linje og til Mysen på Østre linje stenger.

NB: Det vil gå tog på Østfoldbanen mellom Rygge og Østfoldbyene/Gøteborg.

Grunnen er at Follobaneprosjektet blant annet skal sammenkoble spor og kontaktledninger, teste signalanlegg og rive en kabelbro over sporene på Ski stasjon. Dette er viktig arbeid som fører til at vestsiden av den nye stasjonen på Ski kan tas i bruk allerede fra 10. august. Togtrafikken flyttes dermed over til den nye delen av stasjonen og arbeid med bygging av østsiden av stasjonen kan fortsette utover høsten uten å påvirke trafikkavviklingen.

Ved Oslo S skal Follobaneprosjektet gjøre forberedelser for tilkobling til Østfoldbanen. Det skal også gjøres en del rivningsarbeid, sporarbeid og viktig signalarbeid slik at Loenga heretter kan fjernstyres fra Togledersentralen på Oslo S. Testingen av signalanlegget er omfattende og vil pågå gjennom hele sommeren. Dette arbeidet vil ikke nødvendigvis være synlig i anleggsområdet. Follobaneprosjektet er planlagt ferdigstilt i 2022.

Det blir også anleggsarbeid knyttet til nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad, og omfattende fornyelse og vedlikehold flere steder, blant annet mellom Oslo S og Ski.


Publisert: 11. mai 2020 klokken 07:29

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01