Natt- og helgearbeid mellom Nesbyen og Svenkerud

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Bergensbanen. Nå er vi i gang med å bygge nytt og moderne høyspenningsanlegg fra Hønefoss til Haugastøl. I den forbindelse vil det fra 18. april foregå arbeid mellom Nesbyen og Svenkerud.

  • Bergensbanen
  • Viken
  • Nabovarsel

Publisert: 12. april 2024 klokken 20:56

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter boring for nye mastefundamenter og avdekking av kabler langs sporet. I arbeidet vil det blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner (boretog og vakuumsuger). Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må regnes med. Vi gjør oppmerksom på at omfanget av støy til dels vil avhenge av stedlige grunnforhold.

Detaljer om arbeidstidene

  • 18. - 20. april og 24. – 26. april. Dagtid (06.00-11.00)
  • Natt til 27. og 28. april. Nattarbeid (00.30-11.00)
  • 29. april – 4. mai. Nattarbeid (03.30 – 09.00)
  • Natt til 4. og 5. mai. Nattarbeid (21.00 – 09.00)
  • 6. - 11. mai. Nattarbeid (03.30 – 09.00)
  • Natt til 11. og 12. mai (21.00 – 09.00)

Om hovedprosjektet Hønefoss-Haugastøl

Arbeidet mellom Nesbyen og Svenkerud, markerer starten på en storstilt modernisering av kontaktledningsanlegget på strekningen Hønefoss-Haugastøl. Dagens kontaktledningsanlegg ble bygget på begynnelsen av 1960-tallet. Spenningskvaliteten er dårlig, og anlegget er i generelt dårlig forfatning. Bane NOR besluttet derfor å bygge et nytt og moderne kontaktledningsanlegg på den 180 km lange delstrekningen gjennom Hallingdal.

Det nye kontaktledningsanlegget er beregnet å koste om lag 1,9 milliarder kroner. Prosjektet finansieres over Bane NORs budsjett for strategisk fornyelse, og det nye anlegget skal etter planen stå ferdig i 2027. Det nye systemet (KL-AT) bygger på kjent og velprøvd teknologi. Bane NOR har svært positive erfaringer med effekten av tilsvarende anlegg som bl.a. er bygget på Ofotbanen, Kongsvingerbanen og Sørlandsbanen.

AT-systemet vil bedre spenningskvaliteten, gi økt overføringskapasitet og gjøre det mulig med lengre avstand mellom omformerstasjoner som det blir færre av. Det nye anlegget vil også styrke strømforsyningen til togene og gi muligheter for framføring av tyngre godstog. Erfaringer fra tidligere prosjekter, viser at nye og moderne anlegg av denne typen i tillegg vil gi reduserte vedlikeholdskostnader og samtidig være mindre sårbart og utsatt for tekniske feil som fører til forsinkelser og stans i togtrafikken med de konsekvenser det har for reisende og næringslivet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 12. april 2024 klokken 20:56