Sikkerhet og kvalitet i prosjekter

Som byggherre har vi ansvar for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser er ivaretatt i egne prosjekter. Arbeid utført av entreprenører er underlagt samme sikkerhets- og kvalitetsstandard som egne medarbeidere.

Evaluering av tilbydere

Sikkerhet og kvalitet inkluderes som et viktig element ved evaluering av tilbydere i tilbudsfasen. Resultater fra tidligere leverandørevalueringer kan legges til grunn.

Kontrakter

Vårt krav til entreprenørenes ledelse av sikkerhet og kvalitet inngår i kontraktene mellom partene. Her skiller vi gjerne mellom krav til sluttleveransen og krav til utførelse. 

Entreprenørens planer for oppfølging

Basert på kontraktskravene og prosjektspesifikke farer (SHA-plan) etablerer entreprenørene egne risikobaserte planer for å demonstrere hvordan de vil gjennomføre sikkerhets- og kvalitetsarbeidet i prosjektet. Planen aksepteres av Bane NOR før oppstart av arbeidet.  

Parallelt etablerer Bane NOR egne risikobaserte planer for oppfølging av entreprenørens sikkerhets- og kvalitetsarbeid.  

Planlegging og utøvelse av sikkerhet ved arbeid i og ved sporet

Finn roller, ansvar og styrende dokumenter i de ulike delfasene av et prosjekt.

  • Planlegging av arbeid i og ved spor​
  • Utførelse av arbeid i og ved spor​
  • Avslutning av arbeid i og ved spor og påsetting av trafikk 

Uønskede hendelser

Avvik og uønskede hendelser i prosjektet varsles og rapporteres til Bane NOR. Som hovedregel undersøker entreprenøren egne uønskede hendelser, og informerer Bane NOR. Ved alvorlige hendelser kan Bane NOR delta i undersøkelsesarbeidet. Resultatet av undersøkelsene er konkrete tiltak og systematisk læring. 

Generelt forventes det at negative trender innen sikkerhets- og kvalitetsarbeidet følges opp med systematiske tiltak. 

Leverandørevaluering

Ved endt oppdrag evalueres entreprenørenes sikkerhets- og kvalitetsarbeid i henhold til gitte kriterier. 

Kontakt oss

Olav Ingstad

Fagområdeansvarlig HMS og kvalitet