Samfunnssikkerhet

Bane NOR er fast representert i «Totalforsvaret» og er en vesentlig del i den nasjonale beredskapen.

Grunnleggende funksjon

En trygg og robust jernbane er en forutsetning for å kunne opprettholde viktige nasjonale funksjoner.

Jernbanetransport er «grunnleggende nasjonal funksjon» med samfunnsansvar for transportsikkerhet, fremkommelighet og for å opprettholde samfunnskritisk transportevne for jernbanen.

Samfunnssikkerhet defineres som «Samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser og handlinger som truer grunnleggende verdier og funksjoner og som setter liv og helse i fare».

Arbeidet med samfunnssikkerhet i Bane NOR tar utgangspunkt i det til enhver tid gjeldende utfordringsbildet i samfunnet og innebærer arbeid med både

  • forebygging
  • beredskap
  • krisehåndtering
  • gjenoppretting

Ansvar for alt som går på skinner

Som infrastrukturforvalter har vi ansvar for sektorkoordinering. Det innebærer et koordinerende ansvar overfor alle togselskapene, by og forstadsbaner og trikk relatert til sikring og nasjonal beredskap.

Samfunnssikkerhet omfatter sikring, informasjonssikkerhet og beredskap.

Kontaktperson

Otto Arne Breivik

Avdelingsleder Samfunnssikkerhet