RAM og Sikkerhet

Vårt arbeid med RAM og Sikkerhet handler om at risikoanalyser skal fremme anbefaling om kostnadseffektive, virkningsfulle og risikoreduserende tiltak.

Fagområdet RAM og Sikkerhet omfatter krav til RAMS og sikkerhetsstyring etter jernbanelovgivningen.

Risikovurderinger skal følge kravene i jernbanelovgivningen, og da spesifikt kravene til metodikk i Forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering («CMS-RA-forskriften»).

Ved planlegging og prosjektering skal også kravene i EN 50126 (2017) («RAMS-standarden») oppfylles.

ALARP-prinsippet skal anvendes.

Risikoakseptkriterier

Hovedprinsipper

  • Bruk av fastlagte risikoakseptkriterier for reisende, publikum, medarbeidere og leverandører som beslutningskriterier for bygging av jernbaneinfrastruktur, igangsetting, drift og vedlikehold.
  • Systematisk og risikobasert styring av pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS), og kostnadseffektive prioriteringer av tiltak.
  • Måling og oppfølging av uønskede hendelser, ulykkestrender samt faresignaler om tilstander som kan utvikle seg til ulykker for mennesker, miljø eller materielle verdier.
  • Identifisering av funksjoner av betydning for trafikksikkerheten, og gjennomføring av dokumentert sikkerhetsopplæring for personell som ivaretar slike funksjoner.