Fører

Vi sertifiserer førere hos leverandører med oppdrag for oss innen drift, vedlikehold, beredskap og utbygging.

Sikkert arbeid med kjøretøy

Foto: Aksel Jermstad

Vårt opplæringssenter sertifiserer nyutdannede førerkandidater og førere som har vært sertifisert hos andre operatører.

Virksomheten der fører er ansatt må være godkjent i bane NORs Godkjenningsordning.

Førere sertifiseres på bakgrunn av forkunnskaper, førerkategori og behov for framføring der Bane NOR er trafikkutøver og i forbindelse med drift, vedlikehold, beredskap og utbygging av det norske jerbnanettet.

Førerbeviset utstedes av Statens jernbanetilsyn. Sertifikat utstedes og eies av Bane NORs togselskap, Bane NOR Transport.

Sertifisering av førere består av opplæring i:

  • Bane NORs styringssystem
  • Sikkerhetsmål og sikkerhetskultur
  • Særbestemmelser for tog og skift, kjøretøy
  • Infrastrukturkompetanse
  • Fremføring og bruk av ulike typer kjøretøy

Sertifikat

Sertifikat sendes til sikkerhetsansvarlig / personalansvarlig leder, og utleveres av leder til fører for kontroll og signering.

Operativt personell som er godkjent og sertifisert i funksjonene med betydning for trafikksikkerheten skal kunne fremvise gyldig godkjenning ved operative kontroller og tilsyn.

Krav til opprettholdelse av sertifikat

Gyldig sertifikat forutsetter løpende oppdatering i regelverk, opprettholdelse av skikkethet, deltakelse på obligatorisk etteropplæring, tilsetting i godkjent virksomhet i Godkjenningsordningen, gyldig helsegodkjenning og jevnlig praktisering i funksjonen. Med jevnlig menes minst månedlig.

  • Det stilles krav til periodisk opplæring og prøving minst hvert 3. år.
  • Krav til prøving og vedlikehold av kompetanse er beskrevet i STY-602618 Eksamen, prøving og vedlikehold av kompetanse innen Bane NORs egentransportinstruks.
  • Prøvene avlegges via Teams og læringsplattformen.

Last ned gjeldende styrende dokument

Sikkerhetsleder/personalansvarlig skal bestille prøving. Bestill i god tid for å sikre ønsket tidspunkt, minst syv virkedager før.

Finn påmeldingsskjema under styrende dokumenter, læreplaner og skjemaer i høyre marg.

Endringer av kompetanse, ansettelser eller avslutning av ansettelsesforhold

Sikkerhetsleder / personalansvarlig leder skal melde fra om endringer av kompetansekoder, ansettelsesforholdet eller avslutning av ansettelsesforhold. Meld ifra i god tid slik at opplysningene til enhver tid er oppdatert. Behandling av endringssaker vil ta minimum 10 virkedager.