Møter i kapasitetsfordelingsprosessen

Kapasiteten fordeles for hele perioden. Ruteplanen omfatter ruteleier, planer for arbeid i spor (og andre tjenester).

Søknadsfrist for årlig kapasitetsfordeling er andre mandag i april.

Oppstart av planprosess kunngjøres i eget brev til søkere.

Tidsplan for tildeling av infrastrukturkapasitet R22

FOM

TOM

Prosess / Aktivitet

    2020

 

 

13.12.

 

Ruteplan R21 iverksettes.

18.12.

 

Seneste dato for kunngjøring av oppstart R22 – inkl. første forslag til BTP.

    2021

 

 

11.1.

 

Forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk R22 publiseres.

Søkeperiode for infrastrukturkapasitet starter.

15.2.

Søkeperiode for ruteleier starter – BEST-L åpner.

15.2.

19.2.

Tidlig dialog – enkeltmøter med JBF og andre søkere.

18.3.

Oppstartmøte R22 med JBF og andre søkere for informasjon og dialog om forutsetningene for kommende ruteplanperiode.

12.4.

Siste dag for kommentarer til første forslag BTP R22.

12.4.

Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet for R22.

14.6

18.6.

Samråds-/statusmøter med JBF og andre søkere.

5.7.

Forslag til ruteplan og oppdatert forslag til BTP for R22 publiseres.

5.7.

9.8.

Høringsperiode.

9.8.

Kommentarer til forslag til ruteplan og oppdatert forslag BTP R22 skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00.

9.8.

3.9.

Samordningsperiode.

19.8.

Ruteplanmøte R22 med JBF og andre søkere for gjennomgang av ruteforslag og høringskommentarer.

23.8.

Fastlegging av internasjonal trafikk søkt i PCS, inkludert forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk. Gjelder også nasjonale ruteleier som matetrafikk til/fra PaPs.

6.9.

Siste dag for å fremsette krav om tvisteløsning.

6.9.

17.9.

Tvisteløsningsperiode.

24.9.

Ruteplan og BTP R22 fastlegges.

18.10.

Ruteplan og BTP R22 publiseres.

19.10.

Første dag for søknad om ad hoc ruter for rutetermin R22.

12.11.

Siste dag for å meddele JBF som skal forestå transport

der hvor infrastrukturkapasitet er søkt av andres søkere og ikke et JBF.

12.12.

Ruteplan R22 iverksettes.

22.12.

Seneste dato for kunngjøring av oppstart rutetermin R23.