Farlig gods

Bane NOR tilbyr per dags dato ingen særskilte tjenester relatert til transport av farlig gods på bane. Det er terminaloperatørene og togselskapene selv som står ansvarlig for farlig gods og all håndtering av dette.

Offentlig regelverk

Farlig gods på terminalen

Terminaloperatøren er ansvarlig for at all håndtering og mellomlagring av farlig gods ved Godsterminalen skjer i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk, herunder forskrift om landtransport av farlig gods. Nødvendig kommunikasjon med offentlige myndigheter i den forbindelse 
utføres av Terminaloperatøren.

Terminaloperatøren skal til enhver tid holde en oppdatert oversikt over hvor farlig gods befinner seg på Godsterminalen, og skal til enhver tid kunne anvise dette på forespørsel fra relevant myndighet eller Bane NOR. Bane NOR skal ha døgnkontinuerlig tilgang til denne oversikten.

Godsterminaler

Bane NOR har det overordnede ansvaret for godsterminalene i Norge. Her finner du kontaktdetaljer til og informasjon om alle godsterminalene våre.

Kontakt oss