Plandokumenter

På denne siden finner du plandokumenter for prosjektet Togparkering Ski og Ny avgrening Østre linje.

Planprogrammet ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. juni 2021. 

Fastsatt planprogram
Vedtaksbrev 
Planområde

Forslag til planprogram sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (18. mai 2021)

Forslag til planprogram
Uttalelser til varsel om utvidet planområde
Oppsummering og kommentarer til varsel utvidet planområde
Merknadsdokument planprogram

Oversendelse av utkast til planprogram til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(januar 2021)

Oversendelse av utkast til statlig planprogram

Vedlegg til utkast til planprogram: 

Utkast til planprogram
Orientering om alternativ ny avgrening
Oppfølging av politiske vedtak og vurdering av alternativer til trasé
Oppsummering av og kommentarer til uttalelser til varsel om oppstart
Samlede uttalelser til varsel om oppstart
Samlede merknader ved høring av planprogram
Sammendrag av uttalelser ved høring av forslag til planprogram
Varslingsbrev planoppstart grunneiere innenfor planområdet
Varslingsbrev planoppstart høringsinstanser
Varslingsannonse planoppstart
Brev: Høring av planprogram berørte grunneiere
Varslingsannonse planprogram

Offentlig ettersyn av planprogram (september 2019)

Planprogram for reguleringsplan til høring

Vedlegg til planprogrammet:

Orientering om alternativer ny avgrening Østre linje og togparkering syd for Ski
Oppfølging av politiske vedtak og vurdering av alternativer
Oppsumering av og kommentarer til uttalelser til varsel om oppstart
Samlede uttalelser til varsel om oppstart
Skisse/kart sin viser planområdet
Tegninger for alternativer som vi foreslår å utrede: 

 

Andre dokumenter 

Planinitiativ Ski komme (november 2018)
Planinitiativ Ås kommune (november 2018)

Ekstern kvalitetssikring av Konseptvalgutredningen (KS1) (august 2016)

Hovedrapport - Konseptvalgutredning (KVU) (august 2015)

Analyse av arealer i Ski (mai 2015)

Utredning: Hensetting Østlandet (juni 2015)