Fakta om prosjektet

For å kunne øke antall tog til/fra Moss når Sandbukta-Moss-Såstad står ferdig, trengs det flere parkeringsplasser for togene. Bane NOR er derfor i gang med å planlegge togparkering (hensetting) i nærheten av Moss stasjon. På denne siden finner du informasjon om hva et hensettingsanlegg er og planlagt fremdrift for prosjektet.

For å kunne sette flere tog i trafikk ettersom dobbeltspor bygges ut, trengs det flere plasser for togparkering. Bane NOR er i gang med planlegging av nye togparkeringsanlegg på Østfoldbanen Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Hva er et hensettingsanlegg?
Et hensettingsanlegg er der togene parkeres om natten og når de ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene. Anlegget må være tilknyttet det nye dobbeltsporet, og ha en kapasitet og størrelse som er tilpasset togtrafikken.

Hvorfor trengs det flere hensettingsplasser?
Kapasiteten og antall avganger skal økes på Østfoldbanen. Når flere tog starter og avslutter ruta i Moss, og etter hvert Fredrikstad/Sarpsborg, er det behov for togparkering i nærheten. De samme togsettene trafikkerer de samme strekningene hver dag, og trenger enkel service og vedlikehold mens de står parkert. Uten nye hensettingsanlegg kan vi ikke øke antall avganger.

Togparkering Moss
Når dobbeltsporet er ferdig bygd mellom Sandbukta-Moss-Såstad i 2024 kan antall avganger til/fra Moss dobles til fire tog i timen hele dagen og fem i rushtiden. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for inntil 16 tog på 110 meter. Bane NOR søker derfor etter et område for parkering av tog i nærheten av Moss stasjon, enten i Moss, Rygge eller Råde kommune. Størrelsen på ferdig anlegg vil være mellom 60-70 mål.

Bane NOR har sammen med de aktuelle kommunene vurdert 11 mulige plasseringer av anlegget. Dette er Kleberget, Værle, Dilling, Såstadskogen, Gon, Grimstadtoppen, Kjellerødåsen, Tesalajordet, Gamle Råde stasjon, Solberghøgda og Kambo. 

En del av disse alternativene som ble omtalt i utredningen Hensetting Østlandet i 2015 anses i dag som lite aktuelle. Årsaken til dette er at vi har fått mer kunnskap om områdene og/eller fordi planene for området har endret seg siden sist. Bane NOR har allikevel valgt å se på alle alternativene fra Hensetting Østlandet slik at vi får en ryddig prosess med siling av alternativer på likt grunnlag. Alternativer som ikke anses for å være realistiske skal siles ut i en forstudierapport. Rapporten blir tilgjengelig på våre nettsider i august.

De alternativene som anses for å være realistiske skal Bane NOR utrede videre. Planprogram ligger på høring fra 30. august til 19. oktober 2018. Planprogrammet beskriver hvilke alternativer som skal utredes og hvordan dette skal gjøres.

Hva skjer nå?

  • Bane NOR signerte kontrakt for planlegging av hensettingsanlegg med Rambøll i januar 2018.
  • Vi startet med en gang opp med en forstudie for å samle og kvalitetssjekke kunnskap om mulige steder for plassering av nytt hensettingsanlegg. Gjennom forstudien har Bane NOR funnet frem til de alternativene som er realistiske og relevante for videre planlegging og silt vekk de alternativene som ikke anses for å være realistiske. Forstudien publiseres på våre nettsider i august.
  • De alternativene som anses for å være realistiske vil bli med i den videre planleggingen (planprogram). Planprogrammet beskriver hvilke alternativer som skal utredes og hvordan dette skal gjøres. Forslag til planprogram skal legges på høring i perioden 30. august til 19. oktober.
  • I mai og juni inviterte vi til åpne kontordager. Høsten 2018 inviterer vi til åpent informasjonsmøte. Alle møtene skal annonseres i lokalmedia og på våre nettsider.

Les om planprosessen her.