Historikk, status og veien videre

For å kunne øke antall tog til/fra Moss når dobbeltsporutbyggingen på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad står ferdig, trengs det flere parkeringsplasser for togene. Bane NOR er derfor i gang med å planlegge togparkering (hensetting) i nærheten av Moss stasjon. På denne siden finner du informasjon om hva et hensettingsanlegg er og planlagt fremdrift for prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

For å kunne sette flere tog i trafikk ettersom dobbeltspor bygges ut, trengs det flere plasser for togparkering. Bane NOR er i gang med planlegging av nye togparkeringsanlegg på Østfoldbanen Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Hva er et togparkeringsanlegg?

Et togparkeringsanlegg (hensettingsanlegg) er der togene parkeres om natten, og når de ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene som innvendig vask. Anlegget må være tilknyttet det nye dobbeltsporet, og ha en kapasitet og størrelse som er tilpasset togtrafikken.

Hvorfor trengs det flere togparkeringsplasser

Kapasiteten og antall avganger skal økes på Østfoldbanen. Når flere tog starter og avslutter ruta i Moss, er det behov for togparkering i nærheten. De samme togsettene trafikkerer de samme strekningene hver dag, og trenger enkel service og vedlikehold mens de står parkert. Uten nye togparkeringsanlegg kan togselskapene ikke øke antall avganger.


Togparkering i Moss

Når dobbeltsporet er ferdig bygd på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad i 2024 kan antall avganger til/fra Moss dobles til fire tog i timen hele dagen, og fem i rushtiden. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for inntil 16 tog på 110 meter. Bane NOR har derfor søkt etter et område for parkering av tog i nærheten av Moss stasjon, enten i Moss, Rygge, Vestby eller Råde kommune. 

Bane NOR har sammen med de aktuelle kommunene vurdert 13 mulige plasseringer av anlegget. Dette er Kleberget, Værle, Dilling, Såstadskogen (Såstadskogen og Såstad sør), Gon, Løken/Høgda (tidligere kalt Grimstadtoppen), Kjellerødåsen, Tesalajordet (Tesalajordet nord og sør), Gamle Råde stasjon, Solberghøgda og Kambo. 

En del av disse alternativene som ble omtalt i utredningen Hensetting Østlandet i 2015 anses i dag som lite aktuelle. Årsaken til dette er at vi har fått mer kunnskap om områdene og/eller fordi planene for området har endret seg siden sist. Bane NOR har allikevel valgt å se på alle alternativene fra Hensetting Østlandet slik at vi får en ryddig prosess med valg av alternativer på likt grunnlag. Alternativer som ikke anses for å være realistiske skal siles ut i en forstudierapport.

Alternativene som av Bane NOR ble ansett for å være realistiske, ble tatt med i planprogrammet. Alternativene var: Kambo, Gon, Løken/Høyda og Kjellerødåsen. Sistnevnte ble senere delt inn i Kjellerødåsen vest og Kjellerødåsen øst. Planprogram lå på høring fra 30. august til 19. oktober 2018. 

Status for planlegging: Statlig plan

Bane NOR har fått tilslutning fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til anbefalingen om en statlig plan for togparkering i Mosseregionen. Det betyr at Bane NOR nå kan ferdigstille utredningen av alternativene i Moss, Rygge og Råde kommuner. Departementet trer inn i rollen som planmyndighet fremover. Kommunene vil fortsatt ha en sentral rolle i den videre planprosessen.     

Informasjon og medvirkning

Bane NOR arrangerer åpne kontordager, i tillegg til åpne informasjonsmøter der innbyggere inviteres til å møte våre fagfolk.

Møtene annonseres i lokalavisene, banenor.no og på Facebook Bane NOR.

Ta gjerne kontakt med en av våre kontaktpersoner. 

Historikk: Hva er gjort tidligere i prosjektet

2019

  • I perioden januar til april hadde vi flere dialogmøter med kommunene, men kom ikke til enighet med dem om noen alternativer som kunne aksepteres av kommunene.

  • Våren 2019 arrangerte vi åpne informasjonsmøter i Moss, Rygge og Råde kommuner.

  • 15. februar sendte Bane NOR det første brevet til Samferdselsdepartementet hvor vi ber de om å vurdere bruk av statlige virkemidler i den offentlige planprosessen

  • 3. juni sendte Bane NOR det andre brevet til Samferdselsdepartementet hvor vi ber om igangsettelse av statlig plan på grunn av at vi ikke kom til enighet med kommunene om plassering av togparkeringsanlegget.

  • 13. september inviterte Samferdselsdepartementet Bane NOR, Jernbanedirektoratet og kommunene til et møte for å avklare og finne løsning for hensetting Moss.

  • 26. september sendte Samferdselsdepartementet et brev til Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD) med anmodning om statlig plan for InterCity Østfoldbanen – hensetting Moss. Nå venter vi på videre avklaring av planprosess fra KMD.

  • 6. november fikk Bane NOR tilslutning fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD) om en stalig plan for togparkering i Mosseregionen. Bane NOR kan nå ferdigstille utredningen av alternativene i Moss, Rygge og Råde kommuner.   

2018

  • I 2018 gjennomførte Bane NOR åpne møter i Rygge og Råde, samt flere åpne kontordager for å gi god informasjon om prosjektet.

  • Forslag til planprosess på høring i perioden 30. august til 19. oktober. Planprogrammet beskriver hvilke alternativer som skal utredes, og hvordan dette skal gjøres.

  • I januar signerte Bane NOR kontrakt for planlegging av hensettingsanlegg med Rambøll. Vi startet opp forstudiearbeidet for å kvalitetssjekke og innhente kunnskap for mulige plasseringer av togparkeringsanlegget.