Oppstart av planarbeid på Søsterbekk

Bane NOR starter planleggingen av tiltak på Søsterbekk i Narvik kommune. Tiltaket skal gi et bedre tilbud på Ofotbanen og øke kapasiteten for gods på bane.

  • Prosjektnyheter
  • Utbygging av Søsterbekk kryssingsspor

Publisert: 6. november 2023 klokken 16:01

Kart som viser planavgrensing for Søsterbekk kryssingsspor

Planavgrensing for Søsterbekk kryssingsspor Foto: Bane NOR

Det neste 10-året skal det gjøres flere tiltak for å bedre kapasiteten på Ofotbanen. Et av tiltakene er et nytt kryssingsspor på Søsterbekk. Tiltaket er del av en større satsing som skal gi en tilbudsforbedring for godstrafikk mellom Oslo og Narvik via Sverige.

For å utnytte ressursene på best mulig måte og unngå flere byggeperioder planlegger prosjektet å gjennomføres samtidig med innføringen av nytt signalsystem (ERTMS) på Ofotbanen. ERTMS skal innføres på jernbanen hele i Norge, og på Ofotbanen er det planlagt at det innføres innen utgangen av 2027.

Nærmere om Søsterbekk kryssingsspor

Prosjektet er i tidlig fase og ingen løsninger er derfor klare, men planen er å bygge et kryssingsspor for at lange godstog på inntil 760 meter kan møtes. Det nye sporet skal gå parallelt med eksisterende jernbanespor mellom de eksisterende snøoverbyggene i nord og avsluttes før tunnelen sør for stasjonen.

For å bygge nytt kryssingsspor kreves det blant annet en ny bro og en utvidelse av stasjonen. Dagens plattform på Søsterbekk stasjon er for kort for passasjertogene på strekningen og prosjektet vil se om det er nødvendig å forlenge plattformen. Eventuelt kan det være aktuelt å bygge ytterligere en plattform ved siden av det nye kryssingssporet.
Jernbanebroen i Norddalen har bare plass til ett spor, og det må derfor bygges en ny bro parallelt med dagens bro. Denne vil bygges parallelt med, og i samme høyde som, eksisterende bro.

Prosjektet skal også vurdere å bygge et snøoverbygg på deler av strekningen, for å hindre at det legger seg snø i sporet. For at det skal være mulig å bruke vegen Nordstrømvatnet i anleggsperioden er det aktuelt å gjøre tiltak på vegstrekningen.

Medvirkning

Du kan medvirke til å gjøre reguleringsplanen bedre gjennom å sende skriftlig innspill arbeidet med planen. Innspill kan sendes til NIRAS Norge AS v/Preben Lyngaas Jensen, Ingvald Ystgaards veg 23, 7047 Trondheim eller via epost til prje@niras.com. Frist for innspill er 29.11.2023.


Publisert: 6. november 2023 klokken 16:01