Digitaliseringen av jernbanen i Oslo sentrum er i gang

Bane NOR fornyer jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Vi har forberedende arbeider flere steder i Oslo sentrum.

  • Nabovarsel
  • Oslo
  • Nytt digitalt signalsystem
Kart over Oslo sentrum

Fra 2022 til 2024 skal vi gjøre arbeider på Oslo S, Nationaltheatret stasjon, Loenga, Brynsbakken og Lodalen. Arbeider vil også pågå på Østfoldbanen mot Bekkelaget, Gjøvikbanen mot Grefsen, Hovedbanen mot Bryn og Gardemobanen mot Hellerud.

Hva og hvor skal vi bygge?

Det første vi gjør er å bygge føringsvei og kummer for kabler på stasjoner, planoverganger og blokkposter (skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen). Vi etablerer også område for nytt teknisk hus og strømforsyning på stasjoner og blokkposter.

Arbeidslaget vil flytte på seg langs jernbanenlinjen i takt med fremdriften. Varigheten på arbeidene varierer på de ulike stedene.

De nærmeste naboene til jernbanen vil motta varsel på SMS med informasjon når det nærmer seg oppstart i deres område.

Nattarbeid og noe støy

Naboer som bor nær jernbanen, kan bli berørte av arbeidene. For å bygge føringsveier, benytter vi gravemaskiner, hjullaster og skinnegående traktor, og betongelementene må tilpasses ved hjelp av betongsag. Erfaringer fra liknende arbeider på andre strekninger viser at naboer vanligvis er lite plaget av støyen. Ettersom grenseverdi for støy på natt kan bli overskredet, tilbyr vi de nærmeste naboene alternativ overnatting. Naboer som får dette tilbudet får en kode på SMS, denne koden er personlig. 

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det kjøres tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, kan det være nødvendig å gjøre jobben i perioder hvor togtrafikken er begrenset, det vil si mellom klokka 19:00-07:00, også i helgene. Det kan i noen tilfeller være nødvendig med ekstra belysning når vi jobber på natten.

Vi varsler arbeider over en lengre strekning fordi arbeidene flytter på seg og fordi vi bruker jernbanesporet for å frakte gravemaskin og dumper. For noen naboer vil derfor støyen kun være passerende maskiner. Det er dessverre ikke mulig å varsle eksakt når vi er utenfor den enkelte bygningen. Dette er fordi arbeidsomfanget og tiden arbeidet tar varierer langs strekningen, og det vet vi først når vi åpner kabelkanalene som ligger langs med sporet. Vi beklager ulempene dette medfører for naboene. 

Bane NOR forholder seg til retningslinjene for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). 

Arbeidene utføres i dialog med Oslo kommune, som har ansvar for støydispensasjoner. Dersom du skulle ha spørsmål til regelverket eller dispensasjonen som er gitt, kan du kontakte Bydel Gamle Oslo på tlf. 2180 2180 eller postmottak@bgo.oslo.kommune.no. Dispensasjonsvedtaket og dokumenter tilknyttet søknaden kan bestilles på kommunenes e-Innsyn.  

Vi gjør oppmerksom på at Follobanen også har arbeider i samme område. Les mer om Follobanens arbeider her.

Her jobber vi nå  Ensjø/Brynsbakken/Gamlebyen/Hasle/Kampen

7. juni - 13. juni kl 20.00 - 06.00

Vi fortsetter de forberedende anleggsarbeidene for ERTMS: 

Hovedbanen mellom Munkegata 11 og Biskop Jens Nilssøns Gate 5.

Gardermobanen mellom Arups gate 10 og Arnljort Gellines vei 5.

De nærmeste naboene kan i perioder oppleve noe støy blant annet fra forbikjørende maskiner, som tilsvarer støy fra kjørende tog. Arbeidene som skal utføres er gjenbruk av eksisterende kabelkanaler. En del av disse arbeidene omfatter manuell løfting av lokk på kummer og betongkanaler, bildetaking og tilbakesetting av lokk. For områder hvor det ligger en del pukk (småstein) over lokkene, må denne pukken skyves til siden ved bruk av gravemaskin. Det vil også utføres bytting av lokk på kummer og betongkanaler.

Det vil ikke være støyende arbeider i innsovningsperioden fra 23.00 - 01.00.

Antatt høyeste støynivå: 60- 75 dB

Loenga - Bekkelaget

10. juni kl 06.00 - 18.00 + 11. juni kl 06.00 - 13.00

Det arbeides mellom Nordre Bekkelagskai og Ekebergtunnelen 6.

Arbeidene som skal utføres er gjenbruk av eksisterende kabelkanaler. En del av disse arbeidene omfatter manuell løfting av lokk på kummer og betongkanaler, bildetaking og tilbakesetting av lokk. For områder hvor det ligger en del pukk (småstein) over lokkene, må denne pukken skyves til siden ved bruk av gravemaskin. Det vil også utføres bytting av lokk på kummer og betongkanaler.

Andre arbeider i området

Bane NOR har flere arbeider i området, både Follobanen, kapasitetsøkning Brynsbakken og løpende vedlikeholdsprosjekter. Arbeidenes varighet og støynivå varierer, og det kan derfor hende at du som nabo får flere SMS-varsler fra oss samtidig. Noen arbeider lar seg dessverre ikke varsle, dette er for eksempel feil som må rettes umiddelbart for å holde togtrafikken i gang.

Alternativ overnatting

Dersom det er støyende arbeider på nattetid, tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette forutsetter at arbeidene støyer om natta, og må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd, senest tre dager før varslet oppstart av arbeid. Ved forespørsel om alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut. Prosjektet vurderer hver søknad individuelt ut fra kommende arbeider og støyulempen for den enkelte nabo.

Søk om alternativ overnatting

Har du fått melding fra oss om at du kan få alternativ overnatting på grunn av støy? 

Har du spørsmål?

Er du nabo til jernbanen og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, ta kontakt vårt kundesenter.

Bane NOR kundesenter

Adresse :

Pb 4350, 2308 Hamar

Åpningstider

Mandag til fredag
kl. 08:00 - 19:00

Lørdag/søndag/helligdager
kl. 09:00 - 15:00

Jul- og nyttårsaften
kl. 08:00 - 12:00

Any questions?

Please contact our customer service if you have any questions.

Bane NOR Customer Service

Telephone:
(+47) 477 70 098

Email:
kundesenter@banenor.no

Address:
Pb 4350, N-2308 Hamar, NORWAY

Opening hours
Monday to Friday
08:00 - 19:00
 
Saturday/Sunday/Holidays
09:00 - 15:00
 
Christmas- and New Year's Eve
08:00 - 12:00