Rapporter og presentasjoner

Her finner du rapporter for både Bane NOR SF og Bane NOR Eiendom AS.

Rapporter og presentasjoner

Bane NOR Eiendom AS er et heleid datterselskap til Bane NOR SF, som igjen er 100 prosent eid av staten og er underlagt Samferdselsdepartementet.

Bane NOR Eiendom AS er ikke børsnotert og finansieres gjennom egen virksomhet, supplert med eksterne lån. Nye lån legges ut på løpetider som sikrer langsiktig finansiering og en optimal forfallstruktur.

Gjelden plasseres i morselskapet til eiendomsvirksomheten, Bane NOR Eiendom AS. Samtidig sikres statlig eierskap med eierskapsklausul. Samtlige långivere sidestilles gjennom pari passu-klausuler og avtaler om negativ pantsettelse.

Bane NOR har en langsiktig eierstrategi for samlet eiendomsvirksomhet i konsernet, og har mål om at Bane NOR Eiendom AS skal forbli et finansielt solid selskap. Selskapet har målsetting om en belåningsgrad («LTV») som ikke skal overskride 50 prosent over tid.

Lån og finansiering Bane NOR Eiendom

Her finner du låneavtaler mellom Bane NOR Eiendom AS og Nordic Trustee for norske obligasjons- og sertifikatlån notert på Nordic ABM, samt øvrig finansiering.