Godkjenning av kjøretøy

Approval of rolling stock (english below)

Alt skinnegående materiell som skal benyttes på det statlige jernbanenettet skal ha tillatelse til å tas i bruk. For nærmere veiledning om krav og framgangsmåte vises til Statens jernbanetilsyn.

Bistand fra Bane NOR i forbindelse med godkjenning av kjøretøy

Bane NOR kan fremdeles yte bistand i forbindelse med tillatelse til å ta i bruk skinnegående materiell, men henvendelse om slik bistand skal da komme fra Statens jernbanetilsyn eller utpekt organ Designated body (DeBo) for utredning av samsvar med nasjonale krav eller Notified Body (NoBo) for utredning av samsvar med felles europeiske krav. 

Kompatibilitet mellom kjøretøy og infrastruktur

Tidligere utstedte infrastrukturforvalter kompatibilitetserklæring for skinnegående materiell som skulle benyttes på sporanlegget. Denne ordningen er avviklet. Bane NOR oppdaterer foreløpig fremdeles tidligere utstedte kompatibilitetserklæringer / uttalelser om samspill med infrastruktur dersom ordlyden i disse setter bruksmessige begrensninger utover det som er nødvendige i forhold til nåværende strekningsvis infrastrukturstandard.  Dette gjelder kun bruksendring som er innenfor allerede gjeldende tillatelse for materiellet. 

Alle kan henvende seg til Bane NOR for å få informasjon om hvordan Bane NORs regelverk skal forstås og praksis tilknyttet håndheving av dette. 

Bane NOR kan etter søknad evt. dispensere fra tekniske krav til rullende materiell og bruksbetingelser for dette i eget regelverk så lenge bruken med innvilget dispensasjon fremdeles er i samsvar med tillatelse for materiellet.  Saksbehandlingstid vil være sterkt avhengig av hvorvidt det er nødvendig med testing, måling eller andre tiltak i infrastruktur.

Kontaktadresse: Postmottak eller Kjøretøyteknologi.

Søknad for spesialtransport og farlig gods: Spesialtransport.

Bruk av skinnegående rullende materiell med Bane NOR som ansvarlig

Skinnegående kjøretøy som benyttes med Bane NOR som ansvarlig, enten det gjelder egne kjøretøy eller innleide maskiner som benyttes i forbindelse med oppdrag for Bane NOR må i tillegg ha gyldig Bane NOR materiellkort (BN Mk) og Bane NOR Teknisk kontrollfrist (BN TKF) som utstedes av Bane NOR.

Bane NOR Mk er oppdaterte utgaver av tidligere JBV vognkort og JBV brukstilatelse som ble utstedt av Jernbaneverket.

Bane NOR har kun anledning til å påta seg ansvar for bruk av rullende materiell i forbindelse med drift, bygging og vedlikehold av egen infrastruktur.

Fram til 31.12.2016 utstedte Jernbaneverket JBV vognkort for museumsmateriell som ble benyttet med Norsk Jernbanemuseum som ansvarlig. Denne ordningen er ikke videreført til Bane NOR SF. For informasjon om kjøring av museumsmateriell på Bane NORs infrastruktur henvises til Norsk jernbanemuseum.

Fra og med 2022 tar Bane NOR informasjon om hvorvidt maskinene er registrert i SFS maskinregisteret (Reginn). Registrering er foreløpig ikke et krav for å få utstedt BN materiellkort eller BN Teknisk kontrollfrist, men enkelte prosjekter krever likevel slik registrering.

Utsteding eller fornyelse av materiellkort

BN materiellkort utstedes før kjøretøy (nytt eller brukt) første gang benyttes og hvor Bane NOR er ansvarlig foretak for bruken. Kjøretøy som tidligere har hatt gyldig JBV vognkort eller JBV brukstillatelse vil normalt få utstedt BN materiellkort med samme bruksbetingelser i forbindelse med at det innsendes standard søknad om fornyet BN teknisk kontrollfrist. Hvis kjøretøyet har byttet innehaver må skjema 4RM for melding om eierskifte innsendes i tillegg.  

BN materiellkort utstedes ofte uten utløpsdato, men må fornyes dersom: 

  1. Kjøretøyet bygges om eller oppgraderes slik at informasjon og betingelser i materiellkortet ikke lenger er korrekt. Det er ikke nødvendig å fornye materiellkortet ved oppussing / reparasjon som gjenskaper / opprettholder maskinens opprinnelige spesifikasjoner.
  2. Kjøretøyets bruk ønskes endret på en måte som ikke er i samsvar med gjeldende revisjon av materiellkortet. 
  3. BN materiellkortets gyldighetsdato er utløpt.
  4. Maskinens skifter eier / innehaver slik innehaver som er oppført i materiellkortet ikke lenger er involvert i drift / vedlikehold.

 Skjemaer for søknad om og oppdatering av BN materiellkort:

1RM - Søknad om BN materiellkort for kjøretøy av ny type (no-eng)
2RM - Søknad om BN materiellkort for kjøretøy av tillatt type (no-eng)
3RM* - Samsvarserklæring - kjøretøy identisk med tillatt kjøretøy (no-eng)
4RM - Melding om skifte av maskinbruker for kjøretøy med BN materiellkort (no-eng)
5RM - Melding om avregistrering av BN materiellkort (no-eng)
6RM - Melding om registrering eller endret registrering i Reginn eller endring i Reginn QR-kode for kjøretøy med BN materiellkort (no-eng)

* Bane NOR kan evt. på vegne av søker om BN materiellkort søke om nødvendig tillatelse fra Statens jernbanetilsyn for kjøretøy av tillatt type. Dersom dette ønskes må skjema 3RM sendes inn i tillegg til skjema 2RM.

Bane NOR kan av hensyn til ressursbruk ikke søke om tillatelse fra Statens jernbanetilsyn for kjøretøy av ny type på vegne av andre. Mulighet for bruk av kjøretøy på annen skinneinfrastruktur i tillegg til Bane NORs, f.eks. Trikk, T-bane, Bybanen osv. krever egen tillatelse fra Statens jernbanetilsyn som Bane NOR ikke kan bistå med å fremskaffe.

Dersom maskinen ikke er fabrikkny / ubrukt må det i tillegg til søknad om BN materiellkort sendes inn utfylte og signerte skjemaer for fornyelse av BN teknisk kontrollfrist. Bane NOR benytter samme prosess ved første gangs fastsettelse av BN TKF og senere fornyelse ved utløp av BN TKF. 

Bane NOR, Transport, Rullende materiell er ansvarlig for at materiellkort utstedes. Ferdig utfylt og godkjent søknad sendes postmottak for arkivering og fordeling. Behandlingstiden vil være er ca. 2 uke etter at søknaden er komplett. Fra 15. mars til 15. juli må forlenget behandlingstid påregnes grunnet stor arbeidsbelastning.

Ved behov for ytterligere informasjon enn den som gis her og de lenkede undermenyene kan det gjøres henvendelse til kjøretøyteknologi.

Fornyelse ved utløp av BN teknisk kontrollfrist

Dette gjelder kjøretøy som har gyldige BN materiellkort / JBV-vognkort, men trenger forlengelse av teknisk kontrollfrist (BN TKF).

Fornyelse av BN TKF gjøres på grunnlag av innsendt søknadskjema, samt protokoll fra gjennomført teknisk kontroll.

Søknader om forlenget BN TKF besvares via e-post ved at ny utskrift av BN Mk med oppdatert BN TKF sendes registrert eier.

BN teknisk kontrollfrist forlenges normalt til 12 måneder etter dato for utført teknisk kontroll. Dersom teknisk kontroll utføres på kjøretøy med gyldig Teknisk kontrollfrist forlenges fristen med 13 måneder, men maksimalt til 12 måneder etter gyldig Teknisk kontrollfrist ved dato for besiktigelse. Dersom utbedring og fornyet besiktigelse av restpunkter er nødvendig beregnes forlenget teknisk kontrollfrist ut fra dato for opprinnelig og komplett besiktigelse. Behandlingstiden er ca. 1 måned.

Ved behov for endring av opplysning av registrering i Reginn bruk skjema 6RM i tillegg.

Søknad om forlenget BN TKF består av utfylt, datert og signert skjema:

- C for håndtrukne traller.
- D for godsvogner hvor første siffer i EVN (European Vehicle Number) er enten 2, 3, 4 eller 8.
- A og B samtidig for alle andre kjøretøy.

Skjemaer:

A - Søknad om fornyelse av BN TKF for kjøretøy (no-eng) (egenerklæring). (Utfylles av eier/bruker)
B - Teknisk kontroll for kjøretøy (Utfylles av godkjent verksted) *
C - Skjema for søknad om fornyelse av BN TKF - håndtraller med skinnehjul (no-eng)
D - Skjema for søknad om fornyelse av BN TKF - materiell hvor første siffer i EVN er enten 2, 3, 4 eller 8 (no-eng) 

* Oversikt over kontaktinformasjon for bestilling av teknisk kontroll av kjøretøy finnes i dette dokumentet. I noen tilfeller kan tilsvarende teknisk kontroll utført i henhold til opplegg spesifisert av utenlandske infrastrukturforvaltere aksepteres istedenfor. Nærmere informasjon fås etter henvendelse til Kjøretøyteknologi. Ordinær dokumentasjon på utført vedlikehold godtas ikke.

Bane NOR, Transport er ansvarlig for at teknisk kontrollfrist (TKF) fornyes. Ferdig utfylt egenerklæring/egenmelding og godkjent teknisk kontroll må sendes postmottak for registrering i Bane NORs arkiver og viderefordeling til rett saksbehandler. 

Approval of rolling stock

All rail vehicles to be used on the Bane NOR railway network must have an approval to be used. For further guidance on requirements and procedures, see the web page of Statens jernbanetilsyn (SJT) (Norwegian Railway Inspectorate).

Assistance from Bane NOR in connection with the approval of vehicles

Bane NOR can still provide assistance in connection with approval of rolling stock, but inquiries about such assistance must then come from the Norwegian Railway Inspectorate or a designated body Designated body (DeBo) for assessment of compliance with national requirements or Notified Body (NoBo) for assessment of compliance with common European requirements.

Compatibility between vehicle and infrastructure

Previously Bane NOR issued infrastructure manager declaration for compatibility of rolling stock to be used on the network. This scheme has been discontinued. Bane NOR is currently still updating previously issued compatibility declarations / statements on interaction with infrastructure if the wording in these places usage restrictions beyond what is necessary when considering todays infrastructure capacity. This only applies to changes of use that are within the already approval for the rolling stock (from SJT).

Everyone can contact Bane NOR in order to receive information on how Bane NOR's regulations are to be understood and the practice associated with implementing them. Bane NOR may, upon application, dispense from technical requirements for rolling stock and conditions of use in its own regulations as long as the use of the granted dispensation is still in accordance with the approval for the rolling stock from SJT.

Necessary time will strongly depend on whether testing, measurement or other measures in infrastructure are necessary.

Contact address: Postmottak or Kjøretøyteknologi

Application for special transport and dangerous goods: Spesialtransport.

Use of rail rolling stock with Bane NOR as responsible railway undertaking

Rail vehicles used with Bane NOR as responsible railway undertaking, both owned by Bane NOR and machines / rolling stock operated by subcontractors Bane NOR must also have a valid Bane NOR Materiellkort (BN Mk) with valid Bane NOR Teknisk kontrollfrist (inspection interval) (BN TKF) issued by Bane NOR. Bane NOR Mk are updated editions of previously issuted JBV Vognkort and JBV Brukstillatelse issued by Bane NOR predecessor Jernbaneverket. Bane NOR can only be responsible for use of rolling stock in connection with the operation, construction and maintenance of its own infrastructure.

Until 31 December 2016, Jernbaneverket (JBV) issued vehicle licenses for museum rolling stock that were used with the Norwegian Railway Museum as responsible railway undertaking. This scheme is now discontinued. For information about use of museum rolling stock on Bane NOR's infrastructure, please contact the Norwegian Railway Museum.

From 2022, Bane NOR includes information about whether the working machines are registered in SFS Maskinregister (Reginn). Registration is for the time beeing not generally mandatory, but some projects requires registration in Reginn.

Issuance or renewal of BN Materiellkort

BN material card is issued before (new or used) vehicles are used for the first time with Bane NOR as responsible railway undertaking. Vehicles that have previously had valid JBV Vognkort or JBV Brukstillatelse will normally receive BN Materiellkort with the same conditions of use when application for renewed BN Teknisk kontrollfrist (technical inspection period) is submitted.

If the vehicle has a new owner / machine leaser, form 4RM for notification of change of ownership must be submitted in addition.

BN Materiellkort is often issued without an expiration date, but must be renewed if:

  1. The vehicle has been rebuilt or upgraded so that the specification and user conditions in BN Materiellkort are no longer correct. It is not necessary to renew BN Materiellkort due to refurbishment / repair that restores / maintains the machine's original specifications.
  2. Planned use of the vehicle is altered and will not any longer be according to the specifications and user conditions specified in the current revision of the BN Materiellkort
  3. The BN material card's validity date has expired.
  4. The machine changes owner / holder so that the holder listed in the material card is no longer involved in operation / maintenance.

Forms for applying for and updating BN Materiellkort:

1RM - Application for BN Materiellkort for vehicles of a new type (no/eng)
2RM - Application for BN Materiellkort for vehicles identical to already permitted type (no / eng)
3RM* - Form for declaration of conformity for vehicles identical to the previous one (no / eng)
4RM - Notification of change of machine user of railway vehicles with BN Materiellkort (no / eng)
5RM - Notification of deregistration of BN Materiellkort (no / eng)
6RM - Notification of registration or changed registration in Reginn or change in Reginn QR code for vehicles with BN material card (no-eng)

* Bane NOR may, on behalf of the applicant for a BN material card, apply for the necessary allowance from the Norwegian Railway Inspectorate (Statens jernbanetilsyn) for vehicles of an already approved type. If this is preferred by the applicant, form 3RM must be submitted in addition to form 2RM. Due to time and cost, Bane NOR does not apply for SJT permit for vehicles of new types on behalf of others.

Possibility of using rail bound vehicles on other rail infrastructure in addition to Bane NORs, e.g. Trams, subways, light rail, etc. require a separate permit from the Norwegian Railway Inspectorate, which Bane NOR cannot assist in obtaining.

If the machine is not factory new / unused, in addition to the application for a BN materiellkort, completed and signed forms must be submitted also for renewal of BN Teknisk kontrollfrist. Bane NOR uses the same procedure for the first setting of BN TKF and later renewal at the end of BN TKF.

Bane NOR, Transport, Rolling stock is responsible for issuing BN materiellkort. Complete and signed  application is sent to the Postmottak for archiving and distribution to caseworker. Processing time is approx. 2 weeks after the application is complete. From 15 March to 15 July, longer processing time must be expected due to heavy workload. If you need further information than the one provided here and the linked submenus, please contact Kjøretøyteknologi.

Renewal of expiring or expired BN Teknisk kontrollfrist (TKF)

This applies to vehicles that have valid BN materielkort / JBV vognkort, but need an extension of the technical inspection deadline (BN TKF). Renewal of BN TKF is done on the basis of the submitted application form, as well as a protocol from the completed technical inspection. Applications for extended BN TKF are answered via e-mail by sending a new printout of BN Mk with updated BN TKF to the registered owner.

BN Teknisk kontrollfrist (inspection interval) is normally extended to 12 months after the date of the performed technical inspection. If technical inspection is carried out on vehicles with a valid Technical inspection deadline, the deadline is extended by 13 months, but a maximum of 12 months after the valid Technical inspection deadline at the date of inspection. If rectification and re-inspection of residual points is necessary, an extended technical inspection deadline is calculated on the basis of the date of original and complete inspection. Processing time is approx. 1 month.

If it is necessary to alter the information about registration in Reginn, please use form 6RM in addition.

Application for extended BN TKF consists of completed, dated and signed form:

- C for hand trolleys
- D for freight wagons where the first digit of the EVN (European Vehicle Number) is either 2, 3, 4 or 8
- Both form A and B at the same time for all other vehicles.

Forms:

A - Application for renewal of BN TKF for vehicles (self-declaration) (no-eng) (To be completed by owner / user)
B - Technical inspection for vehicles (To be completed by an approved workshop)*
C - Form for application for renewal of BN TKF - hand trolleys with rail wheels (no-eng)
D - Form for application for renewal of BN TKF - material where the first digit in EVN is either 2, 3, 4 or 8 (no-eng)*

* An overview of contact information for ordering technical inspection of vehicles can be found in this document. In some cases, similar technical controls performed in accordance with arrangements specified by foreign infrastructure managers may be accepted instead. Further information: Kjøretøyteknologi. Ordinary maintenance documentation documenting performed maintenance is not accepted.

Application is sent to Postmottak for registration in Bane NOR's archives and distribution to caseworker.