Godkjenning av kjøretøy

Her finner du informasjon om hvordan du kan ta i bruk skinnegående kjøretøy, Bane NOR materiellkort og teknisk kontrollfristordning samt søknadsskjemaer.

På denne siden:

1. Tillatelser og godkjenning

1.1 Tillatelse for skinnegående kjøretøy

Alle skinnegående kjøretøy som skal benyttes på det statlige jernbanenettet skal ha tillatelse til å tas i bruk. På nettsidene til Statens jernbanetilsyn kan du lese om gjeldende krav og søke om tillatelse.(åpnes i ny fane)

1.2 Bistand fra Bane NOR i forbindelse med tillatelse

Vi kan bistå i forbindelse med tillatelse til å ta i bruk skinnegående materiell, men henvendelser om dette skal komme fra Statens jernbanetilsyn eller et utpekt organ (Designated body, DeBo) for utredning av samsvar med nasjonale krav eller Notified Body (NoBo) for utredning av samsvar med felles europeiske krav. 

1.3 Kompatibilitet mellom kjøretøy og infrastruktur

Tidligere utstedte infrastrukturforvalter kompatibilitetserklæring for skinnegående materiell som skulle benyttes på sporanlegget. Denne ordningen er avviklet.

Vi oppdaterer foreløpig fremdeles tidligere utstedte kompatibilitetserklæringer og uttalelser om samspill med infrastruktur, dersom ordlyden i disse setter bruksmessige begrensninger utover det som er nødvendige i forhold til nåværende strekningsvis infrastrukturstandard.  Dette gjelder kun bruksendring som er innenfor allerede gjeldende tillatelse for materiellet. 

Det er mulig å søke om dispensasjon fra tekniske krav og bruksbetingelser til skinnegående kjøretøy i vårt eget regelverk, så lenge bruken med innvilget dispensasjon fremdeles er i samsvar med tillatelse for kjøretøy. Saksbehandlingstid vil være avhengig av hvorvidt det er nødvendig med testing, måling eller andre tiltak i infrastruktur.

For å få informasjon om vår regelverk og for spørsmål rundt tolkning og håndheving av dette, vennligst ta kontakt med oss.

1.4 Spesialtransport og farlig gods

Informasjon om transport av farlig gods eller informasjon relatert til spesialtransert finner du på sidene til Spesialtransport.

Bane NOR Spesialtransport

2. Bane NOR materiellkort for skinnegående kjøretøy med Bane NOR som ansvarlig

Skinnegående kjøretøy som benyttes med Bane NOR som ansvarlig, enten det gjelder egne kjøretøy eller innleide maskiner som benyttes i forbindelse med oppdrag for oss må ha gyldig Bane NOR materiellkort (BN Mk) og Bane NOR Teknisk kontrollfrist (BN TKF), i tillegg til tillatelse fra Statens jernbanetilsyn for å ta skinnegående kjøretøy i bruk.

Vi har kun anledning til å påta oss ansvar for bruk av rullende materiell i forbindelse med drift, bygging og vedlikehold av egen infrastruktur. Mulighet for bruk av kjøretøy på annen skinneinfrastruktur i tillegg til Bane NOR sitt, f.eks. Trikk, T-bane, Bybanen og lignende, krever egen tillatelse fra Statens jernbanetilsyn, som Bane NOR ikke kan bistå med å fremskaffe.

Vi kan av hensyn til ressursbruk, ikke søke om tillatelse fra Statens jernbanetilsyn for kjøretøy av ny type på vegne av andre. 

2.1 Førstegangs utsteding av BN Mk

BN materiellkort utstedes for alle kjøretøy, både nye og brukte, og benyttes hvor Bane NOR er ansvarlig foretak for bruken. Kjøretøy som tidligere har hatt gyldig JBV-vognkort eller JBV brukstillatelse vil normalt få utstedt BN materiellkort med samme bruksbetingelser i forbindelse med at det innsendes standard søknad om fornyet BN teknisk kontrollfrist. Se kapittel 4.2 for TKF skjema.

Bane NOR materiellkort utstedes for hver enkelt individ og ikke for en kjøretøy type eller gruppe. Bane NOR Mk er oppdaterte utgaver av tidligere JBV vognkort og JBV brukstilatelse som ble utstedt av Jernbaneverket.

2.2 Fornye eller endre BN Mk

BN materiellkort utstedes ofte uten utløpsdato, men må fornyes dersom:

 • BN materiellkortets gyldighetsdato er utløpt.
 • Kjøretøyets bruk ønskes endret på en måte som ikke er i samsvar med gjeldende revisjon av materiellkortet.
 • Maskinen skifter eier eller innehaver slik at innehaver som er oppført i materiellkortet ikke lenger er involvert i drift eller vedlikehold.
 • Kjøretøyet bygges om eller oppgraderes slik at informasjon og betingelser i materiellkortet ikke lenger er korrekt.
  • Det er ikke nødvendig å fornye materiellkortet ved oppussing eller reparasjon som gjenskaper og opprettholder maskinens opprinnelige spesifikasjoner.

2.3 BN Mk søknadsprosess

2.3.1 Innsending av utfylte skjema

Ferdig utfylt og signert søknad sendes i epost til Bane NOR postmottak for arkivering og fordeling. Bane NOR Transport er ansvarlig for at materiellkort utstedes.

Kontakt Bane NOR - kun e-post til postmottak

2.3.2 Behandlingstid

Behandlingstiden vil være ca. to uker etter at søknaden er komplett. Fra 15. mars til 15. juli må en lengre behandlingstid påregnes grunnet stor pågang.

2.3.3 Fastsettelse av BN teknisk kontrollfrist

For maskinen som ikke er fabrikknye eller ubrukte, må det søkes om ny BN teknisk kontrollfrist i tillegg til søknad om BN materiellkort. Vi benytter samme prosess ved første gangs fastsettelse av BN TKF og senere fornyelse ved utløp av BN TKF. Se kapittel 3 for mer informasjon om BN TKF og kapittel 4 for søknadsskjemaer.

Det er ikke behov å sende inn søknad om BN TKF for helt nye maskiner eller maskiner som aldri har blitt tatt i bruk. Da fastsettes teknisk kontrollfristen normalt til 12 måneder fra dato for utgivelse av Bane NOR materiellkort.

2.3.4 Registrering i Reginn og QR-kode

Vi trenger også informasjon om hvorvidt kjøretøy er registrert i Maskinregisteret (Reginn). Registrering er foreløpig ikke et krav for å få utstedt BN-materiellkort eller få utvidet BN Teknisk kontrollfrist, men kan være et krav i enkelte prosjekter. Benytt skjema 6RM for å melde inn registrering eller endring av registrering i Reginn med tydelig foto av oblat med QR kode påklistret kjøretøy som vedlegg.

3. Bane NOR teknisk kontrollfrist (BN TKF)

3.1 Fornyelse av BN TKF 

Bane NOR bruker ordningen med teknisk kontroll for å sikre at kjøretøy har tilstrekkelig teknisk stand når det brukes med Bane NOR som ansvarlig.

Fornyelse av BN TKF gjøres på grunnlag av gjennomført teknisk kontroll av en vedlikeholdsleverandør prekvalifisert av Bane NOR. 

I noen tilfeller kan tilsvarende teknisk kontroll utført i henhold til opplegg spesifisert av utenlandske infrastrukturforvaltere aksepteres istedenfor. Ordinær dokumentasjon på utført vedlikehold godtas ikke som dokumentasjon for BN TKF.

BN teknisk kontrollfrist fornyes normalt til 12 måneder etter dato for utført teknisk kontroll. Dersom teknisk kontroll utføres på kjøretøy med gyldig Teknisk kontrollfrist, forlenges fristen med 13 måneder, men maksimalt til 12 måneder etter gyldig Teknisk kontrollfrist ved dato for besiktigelse.

Dersom utbedring og fornyet besiktigelse av restpunkter er nødvendig, beregnes fornyet teknisk kontrollfrist ut fra dato for opprinnelig og komplett besiktigelse.

3.2 Innsending av søknad om forlenget BN TKF

Ferdig utfylte skjema, egenerklæring og godkjent teknisk kontroll må sendes postmottak for registrering i våre arkiver og viderefordeling til rett saksbehandler. 

Søknader om fornyet BN TKF besvares via e-post ved at ny utskrift av BN Mk med oppdatert BN TKF sendes registrert eier. Bane NOR Transport er ansvarlig for at teknisk kontrollfrist (TKF) fornyes.

Kontakt Bane NOR - kun e-post til postmottak

3.3 Behandlingstid

Behandlingstiden for søknader om fornyelse av BN TKF er ca. 1 måned.

3.4 Prekvalifiserte vedlikeholdsleverandører som kan utføre BN TKF

Oversikt over kontaktinformasjon for bestilling av teknisk kontroll av kjøretøy finner du i dette pdf-dokumentet.

4. Søknadsskjema

4.1 Søknadsskjema for Bane NOR materiellkort

 • 1RM skjema, brukes for å søke om materiellkort for individ av kjøretøy type som ikke tidligere er godkjent av Bane NOR
 • 2RM skjema, brukes for å søke om materiellkort for nytt individ av kjøretøy type som er godkjent av Bane NOR
 • 3RM Samsvarserklæring, benyttes i tillegg til 2RM dersom det er ønskelig at Bane NOR bistår med å søke om nødvendig tillatelser fra Statens jernbanetilsyn. Samsvarerklæringen må fylles ut av produsent eller leverandør av maskinen. 
 • 4RM skjema, brukes for å melde om bytte av maskinbruker for kjøretøy.
 • 5RM skjema, brukes for å melde inn når en maskin selges, skrotes eller på annen måte ikke ventes å trenge BN materiellkort.
 • 6RM skjema, brukes for å melde inn ny eller endret registrering i Maskinregisteret Reginn.

4.2 Søknadsskjema for BN Teknisk kontrollfrist

 • Skjema A, egenerklæring brukes av kjøretøy eier/bruker for å søke om fornyelse av BN TKF
 • Skjema B, protokoll for teknisk kontroll fylles ut av prekvalifiserte vedlikeholdsleverandører 
  • Se kapittel 3.4 for informasjon om og liste av prekvaliserte leverandører.
 • Skjema C, brukes for å søke om fornyelse av BN TKF for håndtrukne traller med jernbanehjul
 • Skjema D, brukes for å søke om fornyelse av BN TKF for godsvogner hvor første siffer i EVN er 2, 3, 4 eller 8.

5. Kontakt oss

Har du spørsmål eller trenger bistand, ta kontakt med oss på Kjøretøy teknologi i Bane NOR Transport.