Follobanen - dobbeltspor Oslo - Ski

Med Follobanen tilbyr Bane NOR ekspresstog på nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski, i tillegg til trafikk på den eksisterende Østfoldbanen.

  • Østfoldbanen
  • Østfoldbanen, Østre linje
  • Follobanen
  • Utbyggingsprosjekt
Bilde fra innsiden av Follobanens tunnel

Follobanens 20 km lange tunnel i to løp i Blixtunnelen. Foto: N. Tourrenc, Bane NOR

På denne siden:

Nyheter fra prosjektet

Kartlegging av miljørisiko

Vi har kartlagt miljørisikoen og iverksatt flere tiltak etter at det ble avdekket at sigevannet fra tunnelboremassene fra Blixtunnelen inneholdt forhøyede konsentrasjoner av sulfat og uran.

Follobanens ene tunnelløp stengt ut uka

På grunn av tetting av lekkasjepunkter, isdannelser og risiko for skader på anlegget blir Follobanens ene tunnelløp stengt for trafikk til og med søndag 28. januar.

Ingen endring i vannkvaliteten på Åsland

Prøvetaking av drikkevannsbrønner på Åsland viser verdier godt under WHOs anbefaling for uran. Det er heller ikke registrert skader på vannlevende organismer i bekkene som får tilsig av vann fra masser fra tunnelboringen på Follobanen.

Uran og sulfat i steinmasser fra Follobanen

Det ble tatt ut store steinmasser fra tunnelen på Follobanen. Massene ble kjørt til deponier i Oslo, Nordre Follo og Vestby. Det har vist seg at de inneholder små mengder uran og sulfat.

Milepæler i prosjektet

Hva bygger vi og hvorfor?

Follobanen er blant Norges største samferdselsprosjekter i nyere tid. Hovedarbeidet startet i 2015, og banen åpnet for trafikk 11.12 2022. Etter en periode med feilretting ble banen gjenåpnet 5.3 2023. 

Et pilotprosjekt

Follobaneprosjektet er vært et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging med nye arbeidsmetoder og ny teknologi hånd i hånd med mer tradisjonelle metoder. Follobanen er bygd fra opptil fem anleggsområder samtidig. 

Ekspresslinje

Med Follobanen tilbyr Bane NOR reisende en 22 kilometer dobbeltsporet ekspresslinje mellom Oslo og Ski gjennom den 20 km lange Blixtunnelen i to tunnelløp.

Nytt kollektivknutepunkt i Ski

Prosjektet har bygd ny bro over jernbanen i Ski og et nytt kollektivknutepunkt med tre plattformer, to reisetorg, bussterminal og grøntareal, som ble åpnet i august 2022.

Nye spor gir stor fleksibilitet

Det er bygd nye spor til Østfoldbanen inn til Oslo S og i Ski, og en ny tunnel, Kongshavntunnelen, ved innkjøringen til Oslo S.  Sju spor er lagt under Middelalderparken i Oslo i en betongkulvert, og sporene er knyttet til alle 19 spor ved Oslo S. Totalt 64 km. nye spor er etablert som del av prosjektet.

Middelalderparken

Follobaneprosjektet omfatter også opprusting av Middelalderparken i et samarbeid med Oslo kommune og Riksantikvaren.  

Største sporutvidelse på over 40 år

Ved Oslo S har prosjektet utført betydelige utbedringer, konstruksjoner, oppgraderinger og den største sporutvidelsen siden 1977.

Et løft for stor-Oslo

Follobanen løfter regionen sørøst for Oslo. Flere og raskere tog gir raskere og mer stabil jobbreise. Toget knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen og gjør Follo og Østfold enda mer attraktivt.

Effektiv reise

Dagens tog går i 200 km/t, men Follobanen er bygget for hastigheter opptil 250 km/t. Sammenlignet med Østfoldbanen betyr dette ned mot halvert reisetid mellom Oslo og Ski. Med Follobanen har det blitt dobbelt så mange jernbanespor sørøst for Oslo, et kraftig forbedret togtilbud og høy punktlighet når de to linjene avlaster hverandre ved vedlikeholdsarbeid eller forsinkelser.  

Fra desember 2022 kjører flere toglinjer Follobanen mellom Ski og Oslo S i stedet for Østfoldbanen. Tilbudet forsterkes ytterligere når ombygging av en gammel tunnel for Østfoldbanen er ferdig på Oslo S i 2023.

Utvikler Ski-byen

Med Follobanen har Bane NOR bygget et nytt kollektivknutepunkt og en ny bro over jernbanesporene som binder øst- og vestsiden av Ski sentrum sammen. Bane NOR utvikler også boliger og næringsvirksomhet nær stasjonen. 

Nytt byrom i Oslo

Det nye jernbaneanlegget ved Oslo S er lagt under bakken, og Middelalderparken rustes opp i samarbeid med Oslo kommune og Riksantikvaren. 

Verdensledende mobilnett

Staten, Telenor, Telia, Nokia og Bane NOR har bygget ut et verdensledende anlegg for mobildekning tilpasset Follobanens lange tunnel. 

Godstrafikk

I samspill med Østfoldbanen gir Follobanen plass til flere godstog på strekningen Oslo - Ski. 

InterCity

Follobanen er den innerste delen av InterCity sørøst for Oslo. 

Et pilotprosjekt 

Arbeidet med Follobaneprosjektet har bidratt innen flere områder til utvikling og læring for Bane NOR. 

Nabovarsler

Berørte toglinjer

Disse toglinjene kjører Follobanen og blir berørt når banen stenges for planlagt arbeid. Dette skjer bl.a. mens vi avslutter jobben med å koble Follobanen til alle spor på Oslo S i sommer (1.-30. juli).

Relaterte prosjekter

    Prosjektet Ny avgrening Østre linje sikrer økt kapasitet på Ski stasjon for persontogtrafikk på Vestre og Østre linje. Avgreningen er dessuten et første nødvendig steg for å gjøre det mulig å øke togtilbudet langs Østre linje i fremtiden, samt øke godstransporten på Østfoldbanen.

Kontaktinformasjon

Bane NOR kundesenter

Adresse

Pb 4350, 2308 Hamar

Ã…pningstider

Mandag til fredag  kl. 08:00 - 19:00. 
Lørdag/søndag/helligdager kl. 09:00 - 15:00.

Besøk Kundesenterets informasjonsside her.