Nittedal stasjon

Nittedal stasjon skal oppgraderes fra 2020 til 2022. Det betyr at det blir mulig å kjøre timesavganger med persontog. I tillegg blir det en moderne stasjon som både er tryggere og mer tilgjengelig for alle.

Skisse av nye Nittedal stasjon med universelt utformet stasjonsområde og ny gangbru med heis over sporene. FORELØPIG ILLUSTRASJON. Bane NOR.

Her kan du lese om  hva vi arbeider med på Nittedal akkkurat nå

Arbeidet som skal gjøres på og rundt Nittedal stasjon de to neste årene er en del av en større satsing på Gjøvikbanen. Oppgraderinger langs hele banestrekningen gjør at det fra høsten 2022 blant annet blir mulig å kjøre ett persontog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik. I tillegg øker det kapasiteten for gods.

Dette skal vi gjøre

 • Rive den gamle gangbrua over sporene og bygge en ny, med trapper og heis ned til plattformene. 
 • Rive dagens smale mellomplattform og planovergang. Bygge to nye plattformer som er 220 meter lange. Dette gjør at det blir plass til tog med to togsett.
 • Forlenge sporet både i retning Oslo og Gjøvik - fra 340 til 1040 meter. På denne måten kan opp til 640 meter lange godstog møtes/krysse på stasjonsområdet.
 •  
 • Oppgradere kontaktledningsanlegget med nye master og ledninger.
 • Gjøre stasjonen klar for innføring av det digitale signalsystemet ERTMS ved å legge kabelkanaler og fundament for nytt el-hus.
 • Legge nye spor og fire nye sporveksler.
 • Utvide parkeringsplassene både på nord- og sørsiden av stasjonen. Til sammen blir det 245 parkeringsplasser, mot dagens 212.
 • Sykkelparkering, inkludert mulighet for å låse inn sykkelen (sykkelhotell)
 • Bygge støttemur mot Sørliveien
 • Hele stasjonsområdet får universell utforming. Det vil si at den er tilrettelagt for alle typer brukere, inkludert blant annet blinde og rullestolbrukere.
 • Jernbanebrua over Stasjonsveien skal utbedres.
 • Støyskjermer mot bebyggelsen langs sporet
 • Flytte bussterminalen til sørsiden.


Framdrift

Byggearbeidene startet i april 2021. Prosjektet på Nittedal stasjon er planlagt ferdigstilt i august 2022. 

Her finner du lenke til informasjon om hva vi jobber med nå på de forskjellige prosjektene langs Gjøvikbanen.