Slik sprenges tunneler

Fra Oslo til Ski bygges landets hittil lengste jernbanetunnel. Hoveddelen av tunnelen bores med fire tunnelboremaskiner, men på strekningen mellom Oslo S og Ekeberg utføres det meste av arbeidet med sprengning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Her er litt informasjon om hva som skjer når vi sprenger, og hvilke forhåndsregler huseiere bør ta.

Hovedaktiviteter ved en sprengningssyklus

Forinjeksjon: Utføres når det skal måles innlekkasje av vann i tunnelen. Normalt bores 25 meter lange hull rundt hele tunneltversnittet. Sementmasse pumpes inn i hullene under høyt trykk. Sprekkene tettes i fjellet der tunnelen skal sprenges slik at grunnvann ikke lekker inn.

Boring og lading: Når forinjeksjonen er utført bores det ca. fem meter lange hull som lades med sprengstoff.

Sprengning: For å minimere rystelsene på overflaten deles hver salve opp i serier som fyres av i rask rekkefølge. Dette tar som regel fem sekunder. Salvene tilpasses omgivelsene og fjellets beskaffenhet.

Utlasting: Fjellmassene lastes deretter på dumpere eller lastebiler avhengig av endelig deponiplassering. Kjøreruten er definert på forhånd.

Rensk og sikring: Løst fjell pigges ned med en hydraulisk hammer før en manuell rensk foretas. Tunneltak og til dels vegger sikres med bolter og sprøytebetong, og eventuelt armeringsbuer. Fjellforholdene kontrolleres av en geolog etter hver salve, og omfanget av nødvendig sikring vurderes.

For hver syklus drives normalt ca. fem meter av tunnelen. Syklusen gjentas slik at det vanligvis sprenges 10-25 meter i gjennomsnitt per uke fra hvert angrepspunkt (stuff), men dette kan variere avhengig av fjellforholdene.

Metoden drill&split er valgt for enkelte deler av tunnelen ved Oslo av hensyn til omkringliggende infrastruktur. Les mer om drill&split

Vibrasjoner

Ved sprengning vil man ofte kunne føle at hele huset rister. De fleste vil oppleve dette som dramatisk, men bevegelsene er i virkeligheten små og faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimal. Årsaken til at vi reagerer så kraftig, er at mennesker er svært følsomme for vibrasjoner. I tillegg kan sprengningsarbeid være en ny og uvant opplevelse for mange. Det er derfor en naturlig reaksjon at man føler at huset vibrerer kraftig selv om vibrasjonene er mye mindre enn det huset tåler.

Ved sprengning skjer en detonasjon som forårsaker et kraftig smell og detonasjonen av sprengstoffer utvikler store mengder gass som sender trykkbølger gjennom luften. Trykkbølgen kan få vinduer og lette konstruksjoner til å vibrere. Belastningen er imidlertid i de fleste tilfeller mindre enn ved kraftig vind.  

 Sprengningskontroll 

For å hindre skader på grunn av vibrasjoner, er det utarbeidet grenseverdier for hvor store vibrasjoner som kan tillates på den enkelte bygning. Dette er regulert i Norsk Standard og entreprenøren skal utføre sprengningsarbeidet slik at man holder seg innenfor disse grenseverdiene. 

For å kontrollere at grenseverdiene ikke overskrides, monterer Jernbaneverket vibrasjonsmålere på et representativt utvalg av bygninger rundt sprengningsstedet. De målerne som er nærmest sprengningsstedet, blir avlest etter hver sprengning. Dataene fra disse målerne brukes for å justere sprengningsopplegget dersom vibrasjonene begynner å nærme seg en viss grense. 

Sikring av løse gjenstander 

Sprengningsarbeidene følger Norsk Standard nr. 8141 ”Måling av svinghastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk”. Standarden skal sikre konstruksjoner og byggverk, men tar ikke hensyn til løsøre. I følge gjeldende rettspraksis er naboer selv ansvarlige for eventuelle skader som oppstår som følge av manglende ivaretakelse av egne verdier.

Forhåndsregler huseiere bør ta 

Selv om vibrasjonene er små, kan løse gjenstander som er plassert i hyller og skap flytte seg litt hver gang det sprenges og til slutt falle ned. Det kan derfor være lurt å kontrollere at dette er godt sikret. Verdifulle glass og andre lett knuselige gjenstander bør pakkes vekk, og fat som står på høykant uten feste legges ned. Det kan også være lurt å kontrollere at bilder og malerier er godt festet i veggen.

Sprengningsvarsel 

Ved å sende kodeord FOLLOBANEN til 26112, vil du få tilsendt sms-varsel før hver sprengning. Du kan melde deg av tjenesten ved å sende FOLLOBANEN STOPP til 26112. Tjenesten er gratis.

Kilder: Jernaneverket, Slik bygges jernbanetunneler, A.W. Solerød