Ski stasjon

Som et resultat av utbyggingen av Follobanen, som blant annet inkluderer en ny togstasjon med reisetorg, ny bil-, gang- og sykkelbro, får Ski sentrum en mer moderne utforming.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ski stasjon - Reisetorg øst med trappeamfi. Illustrasjon: Jernbaneverket.

Nye Ski stasjon skal etter planen stå ferdig i 2022. Stasjonen får seks spor, tre plattformer, reisetorg på både øst- og vestsiden og utvidet parkeringsområde for bil og sykkel. Det blir også en 10 meter bred gjennomgående gangforbindelse under plattformene som forbinder øst- og vestsiden av Ski stasjon. Første del av nye Ski stasjon, der fire nye spor tas i bruk, åpnes etter planen i 2020.

3D-illustrasjon som viser plattform med overbygning på nye Ski stasjon. Til høyre undergangen sett fra øst. Kilde: Jernbaneverket

Ski stasjon utvides til tre plattformer og seks spor, og det skal bygges en ny og større Nordbyveien bro. Nordbyveien bro forbinder bil-, gang- og sykkeltrafikk mellom øst og vest på nordsiden av Ski sentrum. Broen ble revet i mars 2016.

Nye Nordbyveien bro blir en buebro bestående av betong og stål. Broen er ca. 45 meter lang og 18,5 meter bred. Den vil ha to kjørefelt, sykkelfelt og fortau på begge sider.

Sør for Ski stasjon bygges støyskjermer og et nytt vendespor for Follobanen. Dette er planlagt ferdig bygget i 2019.

3D-illustrasjon av Nordbyveien bro og park fra Ski stasjon. Kilide Multiconsult og Jernbaneverket 2013