Ski

Når Follobaneutbyggingen er ferdig i 2022, vil Ski få et moderne kollektivknutepunkt med fornyet sentrumsområde. Ski stasjon vil da være bygget om og utvidet, med tre nye plattformer med seks spor, to store reisetorg, samt utvidet parkeringsområde og flere sykkelparkeringsplasser. Nye Nordbyveien bro, gjennomgående undergang under stasjonen og ny bussterminal i Jernbaneveien vil bedre fremkommeligheten i sentrum.  

Vel ute av Blixtunnelen vil togene på Follobanen gå ute i dagen over en strekning på om lag 1,5 km før de kommer til Ski stasjon. Fornyelse av Østfoldbanen og nye forbindelsesspor (ventespor for godstog) i dagsonen bidrar til bedre kapasitet og trafikkflyt inn og ut fra Ski stasjon.