Om delprosjektet

Når Follobanen står ferdig har Bane NOR fått på plass et firespors linjesystem inn mot Oslo S og andre forbedringer er også gjort ved sentralstasjonen.

Follobanen ved Oslo S. 3D visualisering av ferdig anlegg. Illustrasjon: Jernbaneverket/ViaNova

Mellom Oslo S og den lange tunnelen må byggingen av Follobanen tilpasses togtrafikk til og fra Oslo S. Banen bygges med forbindelse til flere sporplattformer uten å komme i konflikt med annen trafikk. De nye traséen går i overbygd kulvert (tunnel) under deler av Middelalderparken, som er et område med stor arkeologisk og historisk betydning. Riksantikvaren, Oslo Kommune og Bane NOR har kommet fram til en felles løsning for kulturvern og tog i dette området. Samarbeidet medfører en landskapsplan for området og Middelalderparkens grønne område blir nesten dobbelt så stort som det er i dag.

Denne delen av prosjektet omfatter:

  • En 600 m lang betongtunnel for Follobanen og Østfoldbanens spor under Middelalderparken
  • Videreføring av betongtunnelen under de eksisterende jernbanesporene på Loenga
  • Klargjøring av innslaget til Follobanens lange tunnel under Mosseveien ved Loenga
  • Tilkobling til flere plattformer på Oslo S og ombygging av eksisterende kulverter for Østfoldbanen og kulverten for sporene til Lodalen inne på sporområdet for Oslo S
  • Jernbanetekniske arbeider som blant annet innebærer bygging av spor, kontaktledningsanlegg, og elkraftforsyningsanlegg
  • Arkeologiske utgravinger utført av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) på vegne av Riksantikvaren og Bane NOR og tilrettelegging av terreng med mer ned mot vannspeilet i Middelalderparken
  • Det italienske selskapet Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) utførte hovedarbeid på denne strekningen av Follobaneprosjektet inntil kontrakten ble hevet 29. januar 2018. Mer informasjon om hevingen av kontraktene finner du her. Arbeidet på Oslo S er nå delt opp i flere kontrakter