Full effekt for reisende i 2023

Når Follobanen åpner for trafikk i desember 2022 vil reisende få både raskere og hyppigere avganger mellom Ski og Oslo. Men viktig sluttarbeid med noen av sporene på Oslo S påvirker tilbudet i 2023.

Arbeidet ved Oslo S er planlagt slik at det er mulig å avvikle togtrafikken samtidig som det bygges i det mest trafikkerte området av norsk jernbane. 
Foto: Tore D. Mo/Bane NOR

Kapasitet i Oslotunnelen kombinert med sluttarbeidet på Oslo S medfører at Follobanens spor midlertidig ikke kan kobles sammen med spor gjennom Oslotunnelen. Reisende må derfor gjøre et togbytte på Oslo S frem til ny ruteplan kommer i desember 2023.

Storsatsing ved Oslo S

Arbeidet ved Oslo S henger sammen med utvidelsen av sporområdet i dette området. Det meste av arbeidet var ferdig i 2021 da nye inngående spor for Østfoldbanen ble tatt i bruk for persontrafikk, og Kongshavntunnelen ble sammenkoblet med den nybygde betongtunnelen under Middelalderparken. Det siste sluttarbeidet ved Oslo S skal etter planen være ferdig etter den togfrie perioden sommeren 2023.

Arbeidet med ombyggingen av en gammel tunnel i sporområdet ved Oslo S er allerede godt i gang. Foto; Tore D. Mo/Bane NOR

Arbeidet med ombyggingen av en gammel tunnel i sporområdet ved Oslo S er allerede godt i gang.  Når tunnelen er ferdig skal den kobles sammen med ny konstruksjon, før området klargjøres og de siste fem sporene kobles sammen med sporområdet på Oslo S.  Det er disse fem sporene som legger til rette for en gjennomgående reise på Follobanen gjennom Oslotunnelen. For å sikre en best mulig flyt og fleksibilitet i togtrafikken inn og ut av Oslo S, skal sporene som kobler sammen hele anlegget ikke krysse andre spor inn mot plattformene, men gå over eller under eksiterende spor. Eksisterende Østfoldbane inn mot Oslo S legges dermed i en helt ny trase der alle inn- og utgående spor kan kobles inn på samtlige 19 plattformer med full fleksibilitet.

Utbygging og togavvikling side om side

Arbeidet ved Oslo S er planlagt slik at det er mulig å avvikle togtrafikken samtidig som det bygges i det mest trafikkerte området av norsk jernbane. Tett på den daglige gods- og persontogtrafikken pågår arbeidet, og det er en imponerende logistikk som skal sørge for at all trafikk til og fra Oslo S skjer mest mulig uberørt av utbyggingen.  

Mens sluttarbeidet skjer i 2023, har Jernbanedirektoratet gjort markedsvurderinger og lagt produksjonstekniske vurderinger til grunn for beslutningen om hvilke avganger som skal snu på Oslo S og hvilke som skal kjøres til Skøyen/Stabekk. Jernbanedirektoratet har med andre ord vurdert at det midlertidig ikke er plass til å kjøre alle avganger på Follobanen/Østfoldbanen gjennom Oslotunnelen.

Foreslår store tilbudsforbedringer når Follobanen åpner

Vy har på oppdrag fra Jernbanedirektoratet levert sitt forslag til hvordan togtilbudet på Follobanen kan bli fra 11. desember 2022. Vys forslag vil på ukedagene gi til sammen seks raske direkteavganger per time i hver retning mellom Oslo og Ski. Reisetiden blir dermed 11-12 minutter, som er rundt en halvering av dagens reisetid. Endelig fastsettelse av rutetilbudet skjer i september.

Vy foreslår store tilbudsforbedringer når Follobanen åpner. Foto: Jeronimo Gutierrez/Bane NOR

Hovedtrekkene i det foreslåtte tilbudet**:

Linje L2 Stabekk – Ski: Avganger hvert kvarter på ukedager. Annenhver avgang går til/fra Lysaker. Flere avganger mellom Oslo S og Kolbotn morgen og ettermiddag.

RE20* Oslo S – Halden: Avgang hver time hele uka og 8-10 minutter kortere reisetid. Alle avganger stopper for av- og påstigning på Ski. Ekstra avganger i rushtid.

Linje R21* Oslo S – Moss: Tog hver halvtime og 11-12 minutter kortere reisetid mellom Oslo S og Ski. Togene kan ikke kjøre til og fra Stabekk det første året. Frem til desember 2023 blir det derfor togbytte på Oslo S for alle som skal til og fra stasjoner vest for Oslo S. 

Linje R22* Oslo S – Mysen: Timesavganger og rundt 10 minutter kortere reisetid mellom Oslo S og Ski. Ekstra avganger i rushtid.

Linje R23* Oslo S – Ski blir avganger som fyller ut tilbudet på strekningen Oslo S – Ski.

*det blir nye linjebetegnelser. R23 er et helt nytt tilbud.
**Kilde: VY og Jernbanedirektoraret 10/2-2022