Ny reise fra Østfold til Oslo S

Follobanen er mer enn Nordens lengste jernbanetunnel mellom Oslo og Ski. Med prosjektet gir Bane NOR også nye spor for lokallinje og «egen» tunnel for Østfoldbanen inn mot Oslo S.

Illustrasjon av sporene i den nye betongtunnelen under MIddelalderparken. (Foto: Bane NOR)

Den nye Follobanen skal gi ned til halvert reisetid mellom Ski til Oslo S med direktetog gjennom Blixtunnelen. Dobbeltsporet og det nye kollektivknutepunktet i Ski blir de mest synlige resultatene av jernbanesatsingen.

Men: Hele det store Follobaneprosjektet rommer mer, ikke minst for Østfoldbanen.  Som del av prosjektet er Østfoldbanen lagt om ved Ski og det er bygget nye inngående spor for Østfoldbanen gjennom nye Kongshavntunnelen i Ekebergåsen. Når man reiser ut fra Oslo S er banen forbedret, men den går fortsatt på utsiden av Ekebergåsen før togene kjører inn og ut av ny betongtunnel under Middelalderparken.   

Bane NOR planlegger å ta denne nye tunnelstrekningen ved Oslo S i bruk fra 9. august 2021, den dagen det store sommerarbeidet på jernbanen avsluttes. Med det er den andre ferdige delen av Follobaneprosjektet klar for reisende. Den første delen som ble tatt i bruk var nye Ski stasjon vest.

Fra august får østfoldinger (og andre reisende) en ny drøyt 2 km lang tunnelstrekning inn og ut fra Oslo S. Strekningen omfatter nye Kongshavntunnelen (ca. 1,4 km.) sammenkoblet med en nybygget 650 m lang betongtunnel under Middelalderparken. Også dette er Bane NOR-leveranser fra Follobaneprosjektet.

  Spor samlet i en 650 m lang betongtunnel under Middelalderparken. (Foto: Bane NOR)

Tilpasninger for Østfoldbanen

Allerede i noen år har prosjektet hatt betydning for Østfoldbanen. Det er krevende å bygge ny infrastruktur tett på eksisterende jernbane som er i full drift.  Ved Nordås i Ski har Bane NOR lagt om Østfoldbanen. Ca. 1 km av det inngående og utgående løpet har fått nye spor og ny underbygning.  

I Ski sentrum er det god driv i byggingen av den siste delen av den nye stasjonen (Ski stasjon øst), mens tog går fra den nye vestsiden siden august 2020. En halvdel av stasjonen blir bygget av gangen, slik at togene kan gå mest mulig som normalt. Flere tiltak har sikret togtrafikken i byggeperioden.

   

Mot doblet togtilbud

Når de nye sporene og tunnelstrekningen ved Oslo S tas i bruk i august i år, blir det ikke endring av togtilbudet på Østfoldbanen.  Større togtilbud kommer fra 12. desember 2022, med trafikk også på nye Follobanen.

- Det er mange faktorer som er avgjørende for hvordan togtilbudet blir. Nå arbeider vi for å styrke grunnrutetilbudet for reisende på nye Follobanen og Østfoldbanen fra desember 2022. Et grunnrutetilbud er det togtilbudet som kjøres fast gjennom hele døgnet, forteller ruteplanlegger Ivar Aarre i Bane NORs avdeling Kunde og Marked.

Noen av togene fra byene sørøst for Oslo, for eksempel Moss og Halden, vil ta raskeste vei til Oslo sentrum gjennom Blixtunnelen. Sammen med Jernbanedirektoratet ser Bane NOR på fordelingen og på den nye ruteplanen som skal tilbys togselskapene og de reisende.

   

Ny kabal med Follobanen

Når trafikken starter opp fra nye Ski stasjon gjennom Follobanens lange tunnel, har Bane NOR fullført dobling av antall spor mellom Oslo og Ski. På Follobanen skal tog kjøre rett gjennom den 20 km lange Blixtunnelen, der det er ett tunnelløp for trafikk mot Oslo og ett løp for trafikk mot Ski.

Med dobling av antall spor og økt kapasitet på strekningen blir punktligheten bedre. Tilbudet til reisende blir mer robust og mindre sårbart for forsinkelser. Og: Når passasjerene fordeler seg mellom lokaltog og direktetog blir det bedre plass på lokaltogene. Follobanen handler derfor ikke bare om Oslo og Ski, men også om de 12 viktige lokalstasjonene mellom knutepunktene.

   

Nytt byrom for alle

I Ski vokser det nye jernbanestasjonen frem som et nytt by-rom for alle reisende i regionen. Jernbanen har lang historie i Ski. Etter at den første stasjonen åpnet i 1879, kom det ny bebyggelse og forretninger rundt stasjonen og stasjonsbyen Ski tok form.  Nå blir nye Ski stasjon et moderne kollektivknutepunkt for hele Østfold og Follo.

Seks nye spor sikrer mer fleksibel togfremføring, slik at enda flere kan ta mer tog. Den ti meter brede undergangen gir god tilgang til begge sider av byen og Bane NOR har bygget utvidet bro over jernbanen, for biler, sykler og gående. På hver side av stasjoner blir det romslige reisetorg og på østsiden åpnes nytt servicebygg. Det blir parkering for sykler, biler og busstasjon og parkområde. Stasjonsinngangen på østsiden får en ti meter lang kunstnerisk utsmykning laget spesielt for Ski.

- De nye delene av Ski stasjon tas i bruk etter hvert som de blir ferdige og alt skal være klart før åpningen i desember 2022, sier Per David Borenstein, Bane NORs prosjektdirektør for Follobaneprosjektet.

   

Fakta: Ny reise med Østfoldbanen inn til og ut fra Oslo S

  • Bane NOR tar i bruk en ca. 2 km lang tunnelstrekning som omfatter nye Kongshavntunnelen (ca. 1,4 km), sammenkoblet med en ny betongtunnel under Middelalderparken (650 m).  
  • Tunnelstrekningen tas etter planen i bruk for Østfoldbanen fra 9. august 2021.
  • Bare de nye inngående sporene går gjennom nye Kongshavntunnelen.
  • Kongshavntunnelen er en ettspors-fjelltunnel som krysser under veianlegget ved Ekebergåsen og under Mosseveien.
  • Kongshavntunnelens søndre portal ligger ved Sydhavna. Utenfor portalen er sporet koblet sammen med eksisterende inngående Østfoldbanespor.
  • Betongtunnelen ligger nær Oslo S og blir nordre del av den fremtidige Blixtunnelen når nye Follobanen etter planen tas i bruk i 12.desember 2022. Betongtunnelen er opptil 50 m bred. Over betongtunnelen samarbeider Bane NOR med Oslo kommune og Riksantikvaren for å oppgradere den viktige Middelalderparken.
  • Ca. 300 m inne i betongtunnelen grener nytt utgående Østfoldbanespor av mot Loenga.
  • Når Follobaneprosjektet er ferdigstilt vil det være 7 parallelle spor for Follobanen og Østfoldbanen ved Bispegata tunnelportal. To av disse tas i bruk for Østfoldbanen fra 9.august 2021.

Illustrasjon av tunnelene som går inn i Ekebergåsen. Kongshavntunnelen med inngående spor på Østfoldbanen er midt i bildet, mens Follobanens to løp i Blixtunnelen mot Ski svinger til venstre. (Foto: Bane NOR)